Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Aktuality

Dne 7. 7. nepracuje z technických důvodů notář konzulárního úseku.

Možnost využití systému Czech POINT na ZÚ Moskva

Počínaje dnem 8. ledna 2014 může občan ČR na Velvyslanectví České republiky v Moskvě požádat o vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a/nebo rejstříku trestů ČR. Tato služba je realizována v rámci projektu CZECHPOINT ( www.czechpoint.cz).

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) je projekt, který umožňuje získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny a převádět písemné dokumenty do elektronické podoby. Cílem projektu je vytvořit službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa, které se nazývá kontaktní místo veřejné správy.

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). Poplatek je stanoven v Kč a činí 300 Kč za první stránku a 150 Kč za každou další i započatou stránku. Za vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR je stanoven poplatek 200 Kč (bez ohledu na počet stran).

Informace k novému zákonu o státním občanství České republiky naleznete v "Konzulárních informacích", v kapitole "Zákon o státním občanství České republiky".

Výpočet dnů pro pobyt v Schengenském prostoru

V souvislosti s novelizací Schengenského hraničního kodexu č. 610/2013 ze dne 26.6.2013 informujeme, že dochází ke změně ve výpočtu možné délky pobytu na území Schengenského prostoru.

180 denní období, v rámci kterého žadatel může požádat o 90 denní pobyt v Schengenském prostoru, se počítá od každého plánovaného dne pobytu cizince na území Schengenu zpětně (tj. výpočet možných dnů pobytu bude prováděn ve 180 dnech bezprostředně předcházejících každému dni pobytu).

Žadatelé mají i nadále možnost podat žádost o udělení víza na maximálně 90 dnů pobytu ve 180 dnech. Žádost bude posouzena a případně vízum uděleno s ohledem na předchozí pobyty žadatele v Schengenském prostoru a na základě předložených náležitostí žádosti. Stejný výpočet možné délky pobytu v Schengenském prostoru se vztahuje i na cizince, kteří cestují do Schengenského prostoru na základě bezvízového styku.

K přesnému určení počtu dnů, o které může žadatel požádat v případě, že již v posledním období do Schengenského prostoru cestoval, slouží i internetová aplikace  kde je možno zadat příslušnou informaci (požadované datum vstupu, předchozí pobyty ve formátu od-do), na základě které bude možné přesně určit, kolik dnů může žadatel k určitému datu v Schengenu pobývat. Kalkulačka pro výpočet povolené délky pobytu v Schengenském prostoru se nachází na webové stránce Komise: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/index_en.htm, kliknutím na odkaz „short stay calculator“. Stránka rovněž obsahuje manuál k práci s aplikací (který zasíláme v příloze).

Uvedené změny vstoupily v platnost dne 18. října 2013.