Velvyslanectví České republiky v Moskvě

VOLBY

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Konané ve dnech 10. a 11. října 2014

V případě žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů, který je vedený naším zastupitelským úřadem a do kterého je možné nechat se zapsat pro senátní volby do 31. 8. 2014, kontaktujte prosím pohotovostní linku konzulárního úseku (+7 916 353 26 01).

Prezident České republiky rovněž svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014, vyhlásil volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání  na  pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.  Volby do Senátu P ČR se uskuteční ve volebních obvodech č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,  66, 69, 72, 75, 78, 81.  

Případné druhé kolo do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se koná za situace, kdy žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Dle ustanovení § 56 zákona č. 247/1995 Sb., má Senát 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let, přičemž každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému (§ 58 volebního zákona).  

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na území ČR.

Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu v Moskvě mohou  hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, a to ve volebním okrsku na  území České republiky, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Žádost o vydání voličského průkazu:

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  ZÚ Moskva, může požádat, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů; o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu.

Příslušné lhůty pro žadatele o voličský průkaz:

25. září 2014 - počátek lhůty, kdy ZÚ Moska předává voličský průkaz osobně voliči nebo sobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle

3. října 2014 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

8. října 2014 - konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

I. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Písemná žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek zastupitelského úřadu, kde má být do zvláštního seznamu voličů zapsán, musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb. Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo faxu je možné uznat jen v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštních seznamů voličů zastupitelskými úřady.

Zastupitelský úřad nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů.

II. Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Zastupitelský úřad provede vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů vedeného tímto zastupitelským úřadem na základě žádosti voliče. Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí jen při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele. Rovněž není přípustná telefonická žádost. Při ústní žádosti voliče o vyškrtnutí, v případě osobní návštěvy zastupitelského úřadu, učiní pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti záznam. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Příslušné lhůty pro žadatele o zápis do zvláštního seznamu voličů či vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

31. srpen 2014 - konec lhůty pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

10. září 2014 - uzavření zvláštního seznamu voličů zastupitelským úřadem.

8. října 2014 - konec lhůty pro podání žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Informace pro veřejnost o volbách do 1/3 Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedené webové  stránce Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

Další informace můžete získat na následujících kontaktech konzulárního úseku v Moskvě:

tel.: +7 916 353 26 (připři volání z pevné linky z ČR se místo "+7" volí "007",  při volání z pevné linky v Ruské federaci se místo "+7" volí " 8")

fax:+7 499 791 29 82

e-mail: ko.moskva@embassy.mzv.cz

 

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

ve volebním obvodu č. 22: Praha 10

konané ve dnech 19. a 20. září 2014 (1. kolo)

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014, vyhlásil v souvislosti se zvolením  senátora Ing. Jaromíra Štětiny poslancem Evropského parlamentu a současně zánikem jeho mandátu senátora za volební obvod č. 22 (se sídlem v Praze 10) doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve zmíněném volebním obvodu a stanovil dny jejich konání na pátek19. září 2014 a sobotu 20. září 2014.

Případné druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky se koná za situace, kdy žádný z kandidátů nezíská v daném volebním obvodu nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole  ve stejném čase jako při konání prvního kola voleb.

Zanikne-li v průběhu volebního období z jakéhokoliv důvodu mandát senátora, vyhlásí prezident republiky doplňovací volby v příslušném volebním obvodu, kde byl senátor zvolen. V doplňovacích volbách je senátor volen pouze na zbytek volebního období, které příslušelo původně zvolenému senátoru, jehož mandát zanikl.         

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech uvedených volebních obvodů na území ČR.

Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu v Moskvě mohou  hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, a to ve volebním okrsku na  území České republiky, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Žádost o vydání voličského průkazu:

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  ZÚ Moskva, může požádat, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů; o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu.

Příslušné lhůty pro žadatele o voličský průkaz:

4. září 2014 - počátek lhůty, kdy ZÚ Moskva předává voličský průkaz osobně voliči nebo sobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle

12. září 2014 - konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

17. září 2014 - konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

I. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů

Písemná žádost voliče o zápis do zvláštního seznamu voličů doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek zastupitelského úřadu, kde má být do zvláštního seznamu voličů zapsán, musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40. den před prvním dnem voleb. Žádost podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu nebo faxu je možné uznat jen v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií výše uvedených dokladů do doby uzavření zvláštních seznamů voličů zastupitelskými úřady.

Zastupitelský úřad nevyžaduje ověření podpisu občana na žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů.

II. Žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Zastupitelský úřad provede vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů vedeného tímto zastupitelským úřadem na základě žádosti voliče. Žádost o vyškrtnutí voliče ze zvláštního seznamu voličů může být písemná nebo ústní. Ústně může volič požádat o vyškrtnutí jen při osobní návštěvě zastupitelského úřadu. Písemná žádost je dostačující, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele. Rovněž není přípustná telefonická žádost. Při ústní žádosti voliče o vyškrtnutí, v případě osobní návštěvy zastupitelského úřadu, učiní pracovník zastupitelského úřadu o této skutečnosti záznam. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb. Voliče, kterému byl vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o vyškrtnutí zastupitelskému úřadu vrátí voličský průkaz.

Příslušné lhůtypro žadatele o zápis do zvláštního seznamu voličů či vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

10. srpen 2014 - konec lhůty pro předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

20. srpna 2014 - uzavření zvláštního seznamu voličů zastupitelským úřadem.

17. září 2014 - konec lhůty pro podání žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.

Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na níže uvedené webové stránce Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

Další informace můžete získat na následujících kontaktech konzulárního úseku v Moskvě:

tel.:+7 916 353 26 (připři volání z pevné linky z ČR se místo "+7" volí "007",  při volání z pevné linky v Ruské federaci se místo "+7" volí " 8")

fax:+7 499 791 29 82

e-mail: ko.moskva@embassy.mzv.cz