Velvyslanectví České republiky v Moskvě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zelená karta

ZELENÁ KARTA usnadňuje přístup na trh práce cizincům z vybraných zemí, kteří mají kvalifikaci, po které je v České republice poptávka. Místa vhodná pro zelené karty jsou zejména ta, která se nedaří obsadit pracovníky z České republiky nebo EU.

Zelená karta je tedy povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území ČR ve zvláštních případech. Cizinec, který má zelenou kartu vydanou na konkrétní pracovní místo, je oprávněn:

  • pobývat na území České republiky a
  • pracovat na pracovním místě, na které byla zelená karta vydána.

Zelená karta tedy spojuje povolení k pobytu i povolení k zaměstnání.

Existují tři typy zelených karet: 

  • typ A: pro kvalifikované pracovníky s vysokoškolským vzděláním a klíčový personál
  • typ B: pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen
  • typ C: pro ostatní pracovníky

Vzhledem k tomu, že je Zelená karta vydávána na specifickou pozici určité osobě, není v jejím rámci možná změna zaměstnavatele. Během prvního roku pobytu na území ČR musí cizinec v případě změny zaměstnavatele zažádat o novou Zelenou kartu na zastupitelském úřadě v zahraničí.

Pouplynutí jednoho roku pobytu je cizinec, kterému byla vydána Zelená karta oprávněn na území ČR požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za jiným účelem.

Cizinec podává na ZÚ vyplněnou žádost v českém jazyce staženou z internetu (portál MPSV), kterou vlastnoručně podepíše. Žádost může být vyplněna ručně hůlkovým písmem či přímo v počítačovém systému.

O žádosti o vydání zelené karty rozhodne Ministerstvo vnitra ČR do 30 dnů ode dne doručení žádosti, platnost zelené karty je 2-3 roky, dle rozhodnutí OPC MV ČR.

Náležitosti k žádosti:

  1. cestovní doklad;
  2. 2 shodné fotografie;
  3. originál nebo úředně ověřená kopie dokladu prokazující vzdělání a odbornou kvalifikaci pro pracovní pozici, na kterou cizinec žádá zařadit, doklad musí být opatřen nostrifikací v případě podání žádosti o zelenou kartu typu A a na vyžádání u žádosti o zelenou kartu typu B dle charakteru pracovní pozice.
  4. doklad o bezúhonnosti státu, jehož je cizinec státním občanem, jakož i států, v nichž cizinec v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává (tento doklad nelze vyžadovat od cizince mladšího 15-ti let), cizozemský doklad musí být opatřen příslušnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána, jinak, a úředně přeložen do jazyka českého,
  5. před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému    pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na něho bude vztahovat pojištění podle zvláštního právního předpisu na území; to neplatí, jde-li o případy uvedené v čl. 11 odst. 6. Doporučuje se uzavřít pojištění minimálně na 40 dnů po příjezdu do ČR.

Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.

Všechny předkládané náležitosti, s výjimkou cestovního dokladu, musí být vyhotoveny v českém jazyce (náležitost v českém jazyce nebo náležitost v ruském jazyce s ověřeným překladem do českého jazyku).

Zastupitelský úřad je oprávněn s cizincem, který podal žádost o Zelenou kartu, provést pohovor  a za tím účelem jej vyzvat, aby se dostavil. Cizinec je  povinen se dostavit a absolvovat pohovor.
  
Za podání žádosti je cizinec povinen uhradit konzulární poplatek ve výši 1 000,- Kč (ekvivalent v EUR).

Více informací o Zelené kartě naleznete na stránkách MV ČR (www.mvcr.cz).