Generální konzulát České republiky v Mnichově

deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Evropského parlamentu

Prezident republiky svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 24/2014, vyhlásil  volby do Evropského parlamentu  a stanovil dny jejich konání na 23. a 24. květen 2014. Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod, občan ČR může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území ČR. Hlasování nebude probíhat ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, a tedy ani v prostorách Generálního konzulátu ČR v Mnichově.  

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Těm občanům ČR, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově, a zamýšlí hlasovat do Evropského parlamentu na území České republiky, může Generální konzulát ČR v Mnichově vystavit pro daný účel voličský průkaz. Nevydá ho pouze tehdy, obdrží-li od Ministerstva vnitra ČR sdělení, že volič, který o voličský průkaz žádá, požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě EU.

O voličský průkaz je možno požádat Generální konzulát ČR v Mnichově již nyní až do 8. května 2014, a to buď osobně, anebo písemným podáním, doručeným Generálnímu konzulátu ČR v Mnichově v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, podepsaným uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky. Voličský průkaz je možno předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vystavení voličského průkazu, nebo mu jej zaslat na jím uvedenou adresu nejdříve 8. května 2014.

Ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově, mohou být zapsáni pouze občané ČR, kteří mají bydliště na území spolkových zemí Bavorsko, Bádensko-Virtembersko, Sársko nebo Porýní-Falc. Ti, kteří bydliště v jedné ze vyjmenovaných spolkových zemí mají, ale ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Generálním konzulátem ČR v Mnichově, zapsáni nejsou, se do něj již nemohou nechat zapsat pro volby do Evropského parlamentu, vyhlášené na dny 23. a 24. května 2014. Lhůta, do kdy tak mohli učinit, skončila 13. dubna 2014.

Občané členských států EU, tedy i čeští, kteří mají obvyklý pobyt v SRN, mohou hlasovat do Evropského parlamentu pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v SRN, v hlasovacích místnostech, zřízených německými úřady, a to za předpokladu, že se do německými úřady stanoveného termínu zapíší do seznamu voličů, vedeného německým úřadem podle místa jejich bydliště v SRN. Bližší informace podá dotčený německý úřad. V případě zájmu o provedení volby v SRN je doporučeníhodné si obstarat informace co nejdříve, zejména s ohledem na lhůty.