Stálá delegace České republiky při NATO v Bruselu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové možnosti pro český obranný průmysl

Velvyslanec Füle odpovídá na otázky Czech Defence& Aviation Industry Review, Září 2006

Vážený pane velvyslanče, můžete našim čtenářům v "kostce" přiblížit úlohu a místo Stálé delegace ČR při NATO?

Stálá delegace při NATO je druhou největší misí ČR v zahraničí (po Stálém zastoupení při EU). Jejím prostřednictvím Česká republika spoluutváří alianční politiku. V Severoatlantické radě, nejvyšším orgánu NATO, jakož i v nejrůznějších výborech a pracovních skupinách se účastní přípravy a přijímání rozhodnutí a je současně spoluodpovědná za jejich naplňování. Zajišťuje obousměrnou výměnu informací a stanovisek, jejímž cílem je prohloubit politický dialog v Alianci a spolupráci se spojenci a s partnery, upevnit princip konsensu při přijímání rozhodnutí, rozšířit operační a vojenské schopnosti Aliance a členských zemí a v neposlední řadě tak přispět k větší bezpečnosti a obranyschopnosti České republiky.

Stálá delegace je neoddělitelnou součástí české bezpečnostní a obranné komunity. V jejím čele stojí velvyslanec, který je zároveň stálým představitelem České republiky v Severoatlantické radě. Delegace je unikátním integrovaným pracovištěm, které sestává z civilní a vojenské sekce. Civilní tvoří pracovníci ministerstva zahraničních věcí (politický úsek) a ministerstva obrany (úsek obranných poradců). Ve vojenské sekci pracují představitelé Generálního štábu Armády ČR pod velením stálého představitele ČR ve Vojenském výboru NATO genmjr. Rostislava Mazurka. Ten zastupuje ČR současně i ve Vojenském výboru Evropské unie.

Jak byste charakterizoval Vaše priority a hlavní aktivity v uplynulém roce a blízké perspektivě?

V uplynulém roce 2005 bylo zapojení ČR do aktivit NATO v řadě oblastí velmi intenzivní jak na politické, tak na vojenské úrovni. Soustředili jsme na operace a mise s účastí našich vojáků - KFOR (Kosovo), ISAF (Afghánistán) a NTM-I (Irák). V KFOR jsme převzali velení Mnohonárodní brigády - střed. ČR navíc vydělila jednotky pro alianční síly rychlé reakce /NRF/. Aktivně jsme byli zapojeni do jednání o reformě financování NATO, včetně operací. Podporovali jsme posilování politické dimenze Aliance. Ve vztahu k partnerským formátům byly našimi prioritami alianční diskuse o Rusku a o hodnotách euroatlantického partnerství. ČR poskytla humanitární pomoc USA po hurikánu Katrina, zúčastnila se humanitární operace v Pákistánu. Přispěla finančně na strategickou přepravu humanitární pomoci do této země a vybrané humanitární projekty bezprostředně po zemětřesení. Přispěla také do tzv. svěřeneckých fondů (Trust Funds) pro Irák, dřívější Srbsko a Černou Horu a Moldavsko. Prosazovala české zájmy v oblastech financování vojenské infrastruktury a zapojení českých firem do aliančních výběrových řízení. Pokračoval trend, kdy z Infrastrukturálního fondu NATO (NSIP) dostává ČR více finančních prostředků na výstavbu a modernizaci aliančních projektů na svém území, než do tohoto fondu přispívá.

Vrcholem roku 2006 bude listopadový summit NATO v Rize. Mottem summitu bude transformace, která má Alianci připravit na nové hrozby a výzvy, a to jak vojensky, tak politicky. V oblasti vojenských schopností je prioritou dosažení plných operačních schopností aliančních jednotek rychlé reakce /NRF/ jako symbolu vojenské transformace NATO. Velkým tématem budou i alianční operace, a to zejména v Afghánistánu, kde alianční operace ISAF se rozšiřuje do vojensky náročnější oblasti jižního a následně východního Afghánistánu, a Kosovu, kde nelze alianční úlohu oddělit od jednání o statutu. Jedním z témat, kde se ČR aktivně angažuje, je rozšíření vztahu, resp. koordinace NATO s dalšími - civilními - aktéry v operacích jako je OSN, EU a další vládní a nevládní organizace. V rámci politické transformace bude předmětem zájmu především prohloubení vztahů s partnery, a to i mimo rámec současných formátů a se zvláštním důrazem na země, které přispívají do operací NATO. Velkou pozornost ČR věnuje aspirantům dalšího rozšíření, jimž se musí dostat povzbuzení, neboť vlastní pozvánky budou vydávány nejdříve na summitu 2008. ČR patří k protagonistům regionálního přístupu Aliance k oblasti Západního Balkánu. Stranou zájmu nezůstává ani důležitá oblast tzv. energetické bezpečnosti.

Náš časopis má za úkol především zprostředkovávat a přispět ke zkvalitnění komunikace mezi představiteli veřejné a státní správy a zástupci obranného a leteckého průmyslu, nově pak přispívat k dokonalejší informovanosti v oblasti Integrovaného záchranného systému ČR. Jaké jsou možnosti a jak se realizuje spolupráce mezi českou stálou delegací a českým obranným průmyslem?

Vstupem České republiky do Aliance se otevřely pro český obranný průmysl nové možnosti účasti na strategických projektech NATO, prezentovat se v rámci aktivit Konference národních ředitelů pro vyzbrojování a podílet se na činnosti NATO Industrial Advisory Group a Research and Development Organisation. Subjekty českého průmyslu také získaly možnost zaregistrovat se v aliančních databázích dodavatelů a tím se podílet na zakázkách v rámci strategických projektů, bezpečnostních investic a zakázek v oblasti telekomunikačních systémů.

Jedním z významných projektů Aliance je projekt vzdušného prostředku k vedení pozemního průzkumu (Alliance Ground Surveillance - System). V současné době probíhají vyjednávání rozsahu a zaměření účasti subjektů českého průmyslu na tomto strategickém aliančním projektu, kde se předpokládá průmyslové zapojení více jak deseti významných českých průmyslových subjektů. Dalším významným strategickým projektem Aliance je NATO Network-Enabled Capability, který je zaměřen do oblasti telekomunikační technologie a řešení architektury budoucího aliančního komunikačního systému, do kterého se rovněž předpokládá zapojení našich podniků a institucí.

Českému průmyslu se v rámci programu boje proti terorismu, který je organizován pod hlavičkou Konference národních ředitelů pro vyzbrojování, nabízí účast na seminářích, konferencích a demonstracích technologií. Jedná se zejména o oblasti: detekce, ochrany
a likvidace chemických, biologických a jaderných zbraní - tedy v oblasti specializace ČR; nových technologií pro průzkum, zjišťování a sledování teroristických aktivit; likvidace munice a výbušnin, odstraňování následků neodborného zacházení s municí a výbušninami; detekce a zničení nástražných výbušných zátarasů; snížení zranitelnosti vrtulníků vůči útoku ze země především před RPGs; snížení zranitelnosti velkokapacitních letadel vůči přenosným protiletadlovým systémům; ochrany kritické infrastruktury a t
echnologií pro přesný shoz materiálu pro operace speciálních sil. Český průmysl má rovněž možnost se prezentovat na doprovodných průmyslových výstavách organizovaných při jednáních národních ředitelů pro vyzbrojování. Tematické zaměření podzimní doprovodné výstavy na vybavení sil rychlé reakce /NRF/ je určitě výzvou k účasti.

Další oblastí, kde se může český průmysl aktivně zapojit a zviditelnit, je podíl na aktivitách NATO Industrial Advisory Group a Research and Development Organisation. Obě tyto alianční organizace, dle požadavku Aliance, vyhledávají nové technologie nebo navrhují technická a technologická řešení v oblasti vyzbrojování.

V neposlední řadě, vstupem České republiky do Aliance, se otevřela možnost českému průmyslu zaregistrovat se v aliančních databázích dodavatelů, a tím získat možnost uplatnit své produkty a služby v oblastech bezpečnostních investic a telekomunikačních systémů. V databázi NATO Maintenance and Supply Agency /NAMSA/ je registrováno více jak 100 českých průmyslových subjektů. V databázi NATO Consultation, Command and Control Agency /NC3A/ je prozatím registrováno pouze pět českých průmyslových subjektů. Další české průmyslové subjekty jsou v procesu registrace. V databázi resortu obrany je v oblasti zakázek bezpečnostních investic vedeno více jak 140 českých průmyslových subjektů. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Evropské unie, otevírá se českému průmyslu také možnost podílet se na vyzbrojních aktivitách Evropské obranné agentury /EDA/. Jedná
se zejména o oblasti: C3-velení, řízení a komunikace; technologií pro bezpilotní letouny
a technologií pro obrněné transportéry nové generace.

Česká stálá delegace při NATO bude i nadále napomáhat českému průmyslu při registraci do aliančních databází, propagaci českého průmyslu a jeho produktů, podpoře českých průmyslových subjektů při zapojování se do aliančních mezinárodních výběrových řízení poskytováním informací, pořádáním prezentací a školením. Na druhou stranu se od českého průmyslu očekává přirozená dravost, iniciativa v zapojování se do aktivit Aliance
a Evropské obranné agentury a schopnost integrovat se do větších celků pro zvýšení konkurenceschopnosti především v případech větších strategických projektů. Podrobnější informace k výše uvedenému tématu je možné získat na následujících webových stránkách:

army.cz

nato.int

boa.nc3a.nato.int

namsa.nato.int ; namsa.nato.int /suppliers/source_e.htm

namsa.nato.int /suppliers/fut_source_e.htm

Brusel, 26.7.2006