Velvyslanectví České republiky v Dillí

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indická ekonomika a Latinská Amerika: příležitost pro Indii?

(Archivní článek, platnost skončena 30.08.2013.)

Indie, Latinská Amerika a Karibik patří spolu s Čínou mezi nová nejdůležitější centra růstu světového hospodářství. Ekonomiky v rozvojové Asii v čele s Čínou a Indií rostou 3x rychleji, než ekonomiky v industrializovaných zemích. Latinská Amerika a Karibik přestály globální ekonomickou krizi s pozoruhodnou odolností a vyšly z ní dříve a aktivněji než rozvinuté ekonomiky. Vzestup rozvíjejících se ekonomik odráží nejen jejich rostoucí přínos pro světovou ekonomiku, ale i silnější vazby mezi rozvíjejícími se a rozvojovými ekonomikami prostřednictvím širší spolupráce Jih-Jih v oblasti obchodu a investic. Při hledání koordinovanější a institucionalizovanější spolupráce mezi těmito zeměmi prohlubuje Indie své obchodní a investiční vztahy s Latinskou Amerikou a Karibikem.

Ekonomická komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (Economic Commission on Latin America and the Caribbean, ECLAC) se v nedávné době zaměřila na Asii a její spojení s regionem Latinské Ameriky. Komise se sídlem v Santiagu je známá jako „think-tank Latinské Ameriky“. Na začátku roku 2012 vydala svou první zprávu o Indii a jejích vztazích s Latinskou Amerikou a Karibikem pod názvem „Indie,LatinskáAmerika a Karibik: Příležitostia výzvy v obchodních a investičních vztazích“ (LC/L346, listopad 2011). Zpráva byla vydána v době konání semináře pořádaného na indickém velvyslanectví v Buenos Airesve spolupráci s ECLAC, jehož téma bylo „Nová Indie a nová Latinská Amerika: spolupráce a komplementarita“. Zpráva a seminář vrhly nové světlo na impuls získaný z obchodních a investičních toků během spolupráce Jih-Jih v důsledku globální ekonomické krize. Uvedená zpráva doplňuje loňskou studii Inter-American Development Bank s názvem „Indie:Další velká příležitostLatinské Ameriky?“ a rovněž další studii na stejné téma vydanou v Caracasu pod názvem Ekonomický systém Latinské Ameriky a Karibiku (Sistema Economico Latinoamericano y del Caribe).

Latinská Amerika dnes

Hodnota vzájemného obchodu Indie s Latinskou Amerikou a Karibikem (LAK) dosáhla v roce 2010 přes 20 mld. USD a indické přímé zahraniční investice (FDI) v LAK se vyšplhaly na hodnotu 11 mld. USD. Někteří ekonomové však o dalším rozvoji obchodní a investiční výměny mezi Indií a Latinskou Amerikou a Karibikem pochybují, a to především s ohledem na geografickou a kulturní vzdálenost obou regionů. Latinská Amerika s rozlohou pevniny v rozsahu 21 mil. km2 , s nejmohutnější biokapacitou a biodiverzitou patří mezi největší sladkovodní zásobárny světa.Téměř všechny země regionu mají nyní demokraticky zvolenou vládu a jedná se v podstatě o relativně klidnou oblast s nízkým počtem mezistátních válečných konfliktů v průběhu posledních 100 leta s nejnižšími výdaji na zbrojení. Ekonomika regionu jako celku měřená v paritě kupní síly je č. nejsilnější ekonomikou světa – je tedy většínež ekonomika Japonska a je v těsném závěsu za EU,USA a Čínou.V průběhu uplynulého desetiletí se region stal jedním z center růstu světové ekonomiky, a tedy přirozeným partnerem pro Indii. S počtem obyvatel 580 mil., HDP 6,3 bil. USD (3x větším než v Indie) a 6 % světového obchodu se zbožím, prokázala Latinská Amerika značnou odolnost vůči globální ekonomické krizi. Její HDP v  roce 2009 o 1,7% klesl, následné oživení ekonomiky bylo však rychlé a již v roce 2010 vzrostl HDP o 6,1% a v roce 2011 o 4,5 %.Tato čísla jsou v ostrém kontrastu s hospodářskými výsledky mnoha evropských zemí, které dnes stojí na pokraji bankrotu, a jsou rovněž v kontrastu s hospodářskými výsledky Spojených států, které se stále ještě vzpamatovávají z recese.

To je tedy nová Latinská Amerika, otevřená pro podnikání. Důsledné makroekonomické řízení a důsledná fiskální politika společně s obezřetným finančním a bankovním dohledem poskytly ekonomice regionu zdravý základ. Hospodářské výsledky regionu rostly v období od roku 2003 do roku 2008 v průměru o 5%, což představuje nejlepší výsledky za posledních 40 let. Rovněžbylo dosaženo významného pokroku při snižování chudoby a došlo krozšířeníobchodu s Asií. Tato skutečnost zároveň naznačuje možnou roli Indieve vztahu k Latinské Americe. Indická ekonomika sepostupně otvírá světovému obchodu a její vysoká míra investic, značné úsporya rychle se rozvíjející střední třída se stále většími nároky na spotřební zboží jsou pro rozšíření vzájemné obchodní výměny s Latinskou Amerikou vhodnou příležitostí.

Tři výhody

Latinská Amerika, a zejména Jižní Amerika, nabývá pro Indii na významu především díky přírodním zdrojůmjako je ropa, měď, železná ruda a v neposlední řadě sója, která se v Latinské Americe pěstuje ve velkém. Řada ekonomů však varuje před nebezpečím, které by mohl přinést tlak čínské a indické poptávky po komoditách v Latinské Americe. Mohlo by vést k de-industrializaci a příliš úzké specializaci regionu jako ekonomiky se zemědělsko-nerostným exportem. Uvedená hypotéza se však nemusí naplnit. Poptávka po potravinách se bude v Indii exponenciálně rozšiřovat i nadále. Je možné, že Latinská Amerikazvýší standard při výrobě zemědělských produktů a začne vyvážet produkty sofistikovanější a propracovanější. Zajištění dostatku potravin se stane v nadcházejících letech klíčovou otázkou a indicko-LAK partnerství by mohlo být v této oblasti vysoce ziskové. Rovněž průmysl Latinské Ameriky by se potřeboval napojit na asijské výrobní struktury, které se staly důležitou součástí mezinárodního obchodu.

Zpráva ECLAC uvádí některé zajímavé rozdíly mezi čínskými a indickými přímými zahraničními investicemi a poukazuje na specifické příležitosti, které představuje indický kapitál (přímé zahraniční investice, FDI) pro LAK. Jsouv podstatě tři.

1) indické FDI jsou poháněny poptávkou, zatímco čínskéPZI jsou naproti tomucíleněposkytovány vládou.

2) indické FDI směřují z větší části do rozvinutého světa ado výroby a služeb, zatímcočínské FDI jsou především zaměřeny na rozvojové země a co do směrování jsou zaměřeny především na těžbu.

3) indických FDI jsou řízeny soukromými společnostmi (corporate governance), zatímco čínské investice jsou řízeny především vládou.

IT Indie hrají významnou roli ve vnější expanzi Indie a Latinská Amerika z této expanze těží. TCS (Tata Consultancy Services) zřídila zastoupení v osmi latinskoamerických zemích a své zastoupení mají v regionu rovněž indické společnosti WiproaEvalueserve. Tato skutečnost je významným příspěvkem transferu technologií, navíc v oblasti důležitého ekonomického sektoru.

Důležitý je ve vztahu Indie a LAK vývoj v posledním desetiletí. Kombinace vládníchiniciativ a iniciativsoukromýchpodnikůotevřelav oblasti indicko-LAKobchodu a investic nové obzory,což vedlo k osminásobnémuzvýšení objemu mezi-regionálníhoobchodu.Nepřetržitá expanzestátních návštěv v obou směrech (bývalý brazilský prezident Luiz Lulanavštívil Indiitřikrátběhem osmi let) pak upevňuje vzájemné vztahy regionů. S novým desetiletím však přicházejí i nové výzvy a proto je nutno převést dosud neprovázané návštěvy a obchodní dohody na vyšší úroveň. K plnému využití potenciálu vazeb Indie a LAK je nutno intenzitu vzájemné komunikace podstatně zvýšit. To vyžaduje vzájemnou komunikaci institucionalizovat a zajistit pravidelnost jednání vlády i soukromého sektoru. Zpráva ECLAC navrhujev tomto ohledu řadu konkrétních opatření. Patří k nim (i) rozvoj společných strategiína propagaci obchodu a investic, (ii) spolupráce při rozvoji infrastruktury a konkurenceschopnosti a spolupráce v inovacích a (iii) zahájenířady politických dialogů o mezi-regionálníspolupráci.

Oba regiony mají za sebou dlouhou cestu oddoby, kdy na přelomu70. a 80. let minulého století bojovaly za tzv. nový mezinárodní ekonomický řád. Otázka spolupráce Jih-Jih je dnes jedním z důležitých bodů globálního politického programu. Tentokrát je však vedena obchodními příležitostmi, nikoliv pouhým přáním.

Populace

Indie s 1,2 mld. obyvatel tvoří 18% světové populace. Bude-li počet obyvatel růst stejně vysokým tempem i nadále, je pravděpodobné, že se Indie stane do roku 2030 nejlidnatější zemí světa. Očekává se, že průměrné příjmy indických domácností se během příštích dvou desetiletí ztrojnásobí a Indie se podle všeho stane do roku 2025 pátou největší světovou spotřebitelskou ekonomikou (v současnosti je Indie až na dvanáctém místě). Latinská Amerika a Karibik mají mladou populaci s poměrně různorodým tempem růstu obyvatelstva: např. Guatemala bude mít pravděpodobně i nadále nejvyšší meziroční růst (1,7 %), zatímco na Kubě bude v nejbližších letech docházet kpoklesu počtu obyvatel (0,3 %). Nejpočetnější populace regionu (Brazílie, Mexiko, Argentina, Venezuela aKolumbie) předpokládají meziroční růst ve výši 0,46 %.

Indie a LAK ve světové ekonomice

Indický HDP v absolutní hodnotě se r. 2010 umístilna světovém žebříčku na 11. místě (měřeno v běžných cenách) a na 4. místě (měřeno podle parity kupní síly). Podle MMF předčil HDP Indie v paritě kupní síly v roce 2011 HDP Japonska, a Indie se tak stala podle tohoto ukazatele č. největší světovou ekonomikou. HDP Indie / obyv. je však z rozvíjejících se ekonomik označovaných jako BRICS (Brazílie,Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika) nejnižší. Při 1,500 USD je indické HDP na obyvatele méně než poloviční v porovnání s HDP čínským. I když během globální ekonomické krize v letech 2008-2009 tempo růstu Indie podstatně zpomalilo, pozitivnírůst se podařilo udržet. Ekonomika rostla v roce 2009 tempem 6,7 % a v následujících dvou letech se tempo ještě zvýšilo. Indická ekonomika zaznamenala významné strukturální změny. Podíl služeb na HDPse zvýšil, zatímco podíl zemědělství klesl. Podíl obchoduna tvorbě HDP během posledních deseti let značně vzrostl, ale úroveň obchodní integrace zůstává ve srovnání s ostatními asijskými zeměmi na nízké úrovni.

Hlavním zdrojem hospodářského růstu byla v Indii v posledních letech celková produktivita práce, zatímco výsledky Latinské Ameriky v této oblasti byly zklamáním. Celková produktivita například Brazílie nebyla příliš silná a v Mexiku byla tato hodnota v období 2004-2008 dokonce záporná. Výše uvedené skutečnosti naznačují, že hospodářský růst v Indii je stále více tažen růstem produktivity a kvality práce spíše než zvyšováním množství vloženého kapitálu a pracovních sil.

Indická ekonomika ale není bez problémů. Ze všech zemí BRICS vykazuje právě Indie nejvyšší míru fiskálního deficitu ve vztahu k HDP. Inflace, stálý zdroj obavv Indii, zůstávátaké na nejvyšší úrovni mezi zeměmi BRICS. I přes rostoucí objem obchodu stojí Indie teprve na počátku expanze obchodu se zbožím. Podíl indického obchodu se zbožím na světovém obchoduje podle údajů z roku 2010 stále ještě na nízké úrovni. Na hodnotě 1,4% světového vývozu (20. místo ve světě) a na hodnotě 2,1 % světového dovozu (13. místo ve světě). Hodnota vývozu byla podobná jako v Brazílii, ale nižší než v Mexiku.Ve stejném roce činil podíl LAK na světovém vývozu 5,7 % a podíl na světovém dovozu dosáhl 5,8 %.

Indie hraje velmi důležitou roli vesvětovém obchodu se službami. V roce 2010 exportovala služby v hodnotě 123 mld.USD (10. místo ve světě, 3,3 % světového vývozu služeb), tedy více než dvojnásobek hodnoty z roku 2005. Podílí se tedy na světovém vývozu služeb téměř stejnou měrou jako LAK.V roce 2010 importovala Indie služby ve výši 116 mld. USD, což odpovídá 3,3 % podílu na světovém dovozu služeb (7. místo ve světě). Hodnota dovozu Indie byla o 20 mld. USD nižší než dovoz služeb v LAK. Mezi zeměmi BRICS se Indie řadí svým vývozem a dovozem služeb na 2. místo za Čínu. Obchod Indie se službami i nadále roste. V současnosti představuje 35 % celkového indického vývozua 26 % celkového indického dovozu. Důležitým faktorem růstu vývozu služeb jsou počítače a informatika spolu s cestováním a dopravou.

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Indie jsou ostatní asijské státy (55% podíl na dovozu, 61% podíl na vývozu). Role LAK jako indického obchodního partnera zůstávala donedávna nevýznamná. LAK nebyl pro Indii důležitou exportní destinací ani významným místem původu indického dovozu. Podíl tohoto regionu na exportu a importu Indie byl doposud vždy nižší než 4%. Pro srovnání - podíl Afriky byl téměř 2x vyšší než podíl LAK.

V posledních letech se Indie stala nejen významným příjemcem FDI, ale také významným světovým investorem. Indie přilákala, respektive vyvezla v roce 2010 pouze 1,0 %, resp. 0,5 % světových FDI. Nicméně v posledních letech se toky FDI Indie podstatně zvýšily. Roční průměrný příliv v letech 2008-2010 dosáhl 34 mld. USD, což je téměř 10x průměrné roční částky, kterou země obdržela v období 1995-2004. Ve stejné době vzrostly i FDI Indie v zahraničí: v období 2008-2010 dosáhl roční průměr FDI 17 mld. USD. Přestože rozvojové země dostávají stále větší podíl FDI z Indie, vyspělé ekonomiky byly až donedávna hlavními hostiteli pro indické FDI.V letech 2002-2010 získal region LAK téměř 4 % FDI Indie.

I když v menší míře než Čína, Indie je významným dovozcem a spotřebitelem produktů, které vyrábí LAK. Indie je významným světovým producentem a spotřebitelem pšenice, rýže, bavlny a cukru a má vysoký podíl na světovém dovozu sojového oleje. Podíl Indie na světové produkci, spotřebě a dovozu nerostných látek, kovů a ropy e mnohem nižší než u zemědělských produktů. Indie představuje významné odbytiště pro zemědělské produkty LAK. Region má nevyužitá zemědělská aktiva, jako jsou zdroje sladké vody a orná půda pro budoucí využití. LAK má největší sladkovodní rezervy na světě, které představují 1/3 světových zásob. Navíc spolu se subsaharskou Afrikou region disponuje největší rozlohou orné půdy (885 mil. ha) pro budoucí použití. Na základě předpovědí světového populačního růstu bude v roce 2050 potřeba další1 mld. tun obilía 200 mil. tun masa k nasycení světové populace. LAK má tedy množství přírodních zdrojů, které představují strategické výhody.

Obchodní a investiční vztahy mezi Indií a LAK

Čína je klíčovým prvkem ve strategii regionu LAK pro diverzifikaci na asijsko-pacifických trzích. Nicméně dynamika asijsko-pacifické oblasti nezávisí pouze na Číně. Významným obchodním partnerem se stává také Indie. Asie a Pacifik se staly velmi důležitými obchodními partnery regionu LAK, zejména pokud jde o objem dovozu.

Obchod mezi zeměmi Latinské Ameriky a Indií je novým fenoménem. Obchod těchto regionů byl zanedbatelný až do počátku minulého desetiletí. Od té doby vzájemný obchod rostl. Podle oficiálních statistik dovoz regionu LAK z Indie v roce 2010 dosáhl 10 mld. USD, zatímco hodnota vývozu regionu do Indie dosáhla 9 mld. USD. I v porovnání s impozantním výkonem Číny v LAK se Indie stala významným obchodním partnerem pro region. Nicméně podíl Indie na obchodu LAK s asijsko-pacifickými zeměmi je stále ještě v počátečním stádiu – na exportu do regionu Asie-Pacifik se podílí pouhými 6,2% a import tvoří dokonce jen 5,1%. Existuje zde ale významný potenciál pro posílení vzájemného obchodu v následujících letech. Obchod regionu LAK s Indií je soustředěn do několika málo zemí. Podle oficiálních statistik v zemích LAK vývoz do Indie dosáhl v letech 2008 a 2009 za rok 7 mld. USD. Z toho čtyři hlavní vývozci – Brazílie, Chile, Mexiko a Argentina – představovali téměř 90 % vývozu z regionu do Indie. Karibské země představovaly 1,3 % celkového vývozu. Dovoz LAK z Indie dosáhl roční průměrné hodnoty 7,7 mld. USD. Brazílie, Mexiko, Kolumbie, Argentina, Peru a Chile (podle pořadí důležitosti) absorbují 86 % celkového dovozu regionu z Indie. Karibik zde hrál důležitější roli než při vývozu a je zastoupen 2,8 % z celkového dovozu.

Podle oficiálních statistik Indie za fiskální roky 2009 a 2010 dosáhl indický vývoz do LAK 8,2 mld. USD adovoz z této oblasti čini l12,3 mld. USD. Brazílie je největší exportní destinací Indie,  pokrývá téměř 40 % z celkového vývozu do regionu. Společný podíl top sedmicílových zemích (Brazílie, Bahamy, Mexiko, Kolumbie, Chile, Peru a Argentina) představoval 86 % celkového vývozu Indie do regionu. Pokud jde o dovoz, na seznamu zemí LAK vedla Venezuela a Brazíliese společným podílem 61 %. Dalšími důležitými zeměmi indického dovozu jsou Chile, Mexiko, Argentinaa Kolumbie.Indie ale stáleještě není hlavním cílem pro vývoz regionu, v letech 2008-2010 přijala pouze 0,9 % z celkového vývozu regionu LAK. Ze zemí regionu se na celkovém vývozu nejvíce podílí 2,2 % Chile, následuje Brazílie, Argentina a Paraguay. Co se týká dovozu, v letech 2008-2010 pocházelo z Indie pouze 1% zcelkového dovozu regionu. Země, které využívají nejvíce Indii jako zdroj dovozu jsou Brazílie, Peru, Kolumbie a Nikaragua. Preferenční obchodní dohody Indie s Chile a se sdružením Mercosur obchod v rámci regionu posílily. Přestože exportní koš Latinské Ameriky do Indie je srovnatelný s jinými asijskými trhy (většinou je složen z přírodních zdrojů a produktů z nich vyrobených), dovoz z Indieje poněkud odlišný. Importní koš z Indiese skládá nejen z řemeslných výrobků, ale také z produktů vyrobených na bázi přírodních zdrojů.

Obchodní výměna mezi Indií a zeměmi LAK je prozatím malá, je však pro oba aktéry velkou příležitostí do budoucna. Ekonomické vztahy mezi zeměmi LAK a Indií nejsou prozatím dostatečně rozvinuty. Chybí smluvní základna, která by dala impuls dalšímu rozvoji vzájemných vztahů a akcelerovala obchodní výměnu. Nedostatečná je prozatím také výměna návštěv a delegací jak na úrovni vládních představitelů, tak na úrovni obchodníků a podnikatelů. LAK a Indie jsou v očích těchto subjektů příliš vzdálenými destinacemi. Země LAK spoléhají na geograficky bližší obchodní partnery a stejně je tomu v případě Indie, která se v tomto ohledu zhlédla především v asijských obchodních partnerech. To je i důvod, proč zatím není obrovský potenciál možné obchodní výměny mezi zeměmi LAK a Indií plně využíván. Naštěstí pro oba partnery, lze tuto možnost považovat za jakousi rezervu, která může být využita v budoucnu a která může podstatným způsobem přispět k rozvoji zahraničního obchodu jak v případě zemí LAK, tak v případě Indie. Doba, kdy si obě strany plně uvědomí vzájemnou výhodnost intenzivnější obchodní spolupráce a především její obrovský potenciál, není podle všech indikací daleko.