Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Současný stav plnění závazků plynoucích z členství v OECD

Po pěti letech členství v OECD provedla ČR hodnocení vstupních závazků a záměrů. Toto hodnocení od té doby probíhá pravidelně.


Po pěti letech členství v OECD provedla ČR hodnocení vstupních závazků a záměrů. Vládě byl za tímto účelem předložen rozsáhlý materiál, který vláda projednala na svém zasedání dne 10. května 2000.

Vláda konstatovala, že v naplňování vstupních závazků a záměrů došlo k pokroku, uložila však v této několik konkrétních úkolů.

Vláda dále uložila svým členům a vedoucím ústředních orgánů státní správy

  • pokračovat v plnění závazků vyplývajících z členství ČR v OECD,

  • brát při přípravě legislativních návrhů souvisejících s harmonizací práva s právem Evropských společenství v úvahu závazky vyplývající z členství v OECD,

  • brát při přípravě koncepcí vlády v příslušných oblastech v úvahu závěry a doporučení z jednání Rady a odborných výborů OECD.


Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí má zpracovat a vládě v průběhu 1. pololetí 2002 předložit průběžnou zprávu o plnění závazků vyplývajících z členství ČR v OECD.

Vláda ČR svým usnesením č.553/2002 vzala na vědomí Průběžnou zprávu o plnění závazků vyplývajících z členství České republiky v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a mj. uložila členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy:

  • pokračovat v aktivní spolupráci České republiky s OECD, využívat výsledky trvale probíhajícího mezivládního dialogu na půdě OECD jako zdroje poznatků o nejlepších politikách uplatňovaných v členských zemích OECD pro tvorbu příslušných politik vlády České republiky, k plnění Programového prohlášení vlády a k realizaci vládních hospodářsko-politických priorit,

  • vhodnými formami aktivně prosazovat hospodářsko-politické zájmy a priority České republiky na půdě OECD,

  • zajišťovat soulad závazků přijímaných ve vztahu k Evropské unii, k OECD, k WTO, jakož i dalším mezinárodním organizacím.


Nové Zpráva o spolupráci České republiky s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) z hlediska přípravy na členství v Evropské unii (EU)

Vláda ČR v usnesení č. 553 ze dne 29. května 2002 uložila místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zpracovat a do 31. prosince 2003 předložit zprávu o aktivitě České republiky vůči Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj z hlediska přípravy na členství v Evropské unii.

ČR od získání členství v OECD v roce 1995 naplňovala program ohlášené transformace v řadě oblastí národního hospodářství a plnila tak své vstupní závazky. To ji zařadilo mezi hlavní proud členských ekonomik OECD a znamenalo významný příspěvek k přípravě na členství v EU. Tento proces byl k 1. květnu 2004 v podstatě dokončen. Proto i předkládaná zpráva završila proces hodnocení plnění závazků ČR vyplývajících z členství v OECD a jejich vztahu k acquis communautaire (viz usnesení č. 466 z 10. května 2000 a č. 553 z 29. května 2002).

přílohy

usnesení závazky OECD česky 26 KB DOC (Word dokument) 8.10.2010

usnesení a vstupní prohlášení k OECD česky 88 KB DOC (Word dokument) 8.10.2010

zavazky 2002 818 KB DOC (Word dokument) 8.10.2010

OECD-EU zavazky 135 KB DOC (Word dokument) 8.10.2010