Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ministerské zasedání Rady OECD, IEA a Fórum OECD 2007 – zahájení vstupních rozhovorů s Chile, Estonskem, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 12:15.)

Ve dnech 15. - 16. května 2007 proběhla v pařížském sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ministerská konference této organizace . Konference na úrovni ministrů plní v OECD úlohu zasedání akcionářů, v jejichž průběhu je zhodnocena dosavadní činnost organizace, schváleny nové směry práce, politiky, popř. úprava mandátu organizace ve specifických oblastech. Ministerská zasedání probíhají tradičně v termínovém propojení s „Fórem OECD“ (letos 14. a 15. 5.).

Ve dnech 15. - 16. května 2007 proběhla v pařížském sídle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ministerská konference této organizace . Konference na úrovni ministrů plní v OECD úlohu zasedání akcionářů, v jejichž průběhu je zhodnocena dosavadní činnost organizace, schváleny nové směry práce, politiky, popř. úprava mandátu organizace ve specifických oblastech. Ministerská zasedání probíhají tradičně v termínovém propojení s "Fórem OECD" (letos 14. a 15. 5.), které v tomto roce tématicky reflektovalo program ministerského zasedání a předložilo v rámci strukturovaných panelů možnost diskuse široké odborné i laické veřejnosti.

Letošní ministerské konferenci předsedalo Španělsko, spolupředsedajícími zeměmi byly Japonsko a Polsko. Konferenci řídil španělský místopředseda vlády a ministr financí P. Solbes. Delegaci ČR vedl ministr průmyslu a obchodu M. Říman v alternaci se svým náměstkem M. Tlapou, Fóra OECD se účastnil také náměstek MŠMT P. Komárek.

Titul zasedání zněl " Innovation: Advancing the OECD Agenda for Growth and Equity."

Globalizace a její postup je spojen s přístupností trhů, svobodným pohybem kapitálu, investic i s narůstající migrací. Obecně tento fenomén napomáhá hospodářskému růstu a rozvoji. Materiály konference i diskuse zkoumaly, zda přínosy globalizace a růstu jsou spravedlivě sdíleny zainteresovanými subjekty, se zvláštním zřetelem na vývoj příjmové situace na trhu práce. Vzhledem ke specifickému postavení každé země v postupujícím procesu globálního rozvoje (odlišnost zeměpisných i klimatických podmínek, produkce, schopností pracovní síly, produktivity, atp.) musí jednotlivé země mít schopnost předvídat projevy globalizace v různých segmentech hospodářství a být připraveny reagovat na ně přizpůsobením domácích politik. Vedle dosavadního kvalitního datového podchycení projevů globalizace a jejich analýz zaměří OECD svou činnost v nadcházejícím období zejména na socio-ekonomické dopady globalizace, úlohu mezinárodních korporací a na otázku mezinárodní migrace.

Podpora inovací a růstu na pozadí různorodých výsledků produktivity, dosahovaných v zemích OECD, byla náplní rozpravy k tématu Innovation and growth. Účastníci zasedání diskutovali o významu inovačních aktivit a věnovali se rovněž problematice všestranného způsobu využití výstupů inovačního procesu a jeho ochrany (registrace, padělání, pirátství). Konference ocenila studie OECD "Moving up the Value Chain" a "Innovation in the Business Services Sector" a zdůraznila - s výhledem na plánované zasedání Výboru pro informační, počítačovou a komunikační politiku (ICCP) na ministerské úrovni v r. 2008 - roli informační a komunikační technologie. Zasedání potvrdilo nezbytnost prohloubení angažmá OECD v této oblasti a proto byl přijat návrh na zpracování "OECD Innovation Strategy", komplementární k již existující "OECD Jobs Strategy" a vybídlo členské země k formulaci účinných inovačních politik a doporučení v nejrůznějších sektorech - životního prostředí, zdravotnictví, služeb, duševního vlastnictví, znalostní ekonomiky a software.

V rámci Fóra OECD označili klíčoví řečníci za základní pilíře inovací kvalitu vzdělání, investice do vědy a výzkumu a stimulativní podnikatelské prostředí. V souvislosti s posledními dvěma pilíři se intenzivněji věnovali otázce duševního vlastnictví, jehož optimální využívání a správná ochrana v mnoha vyspělých zemích již podstatně ovlivňují HDP. Řečnící se shodli na tom, že vybalancování pobídek a ochrany duševního vlastnictví za pomoci kreativních modelů partnerství (mezi firmami a společností) je důležitou výzvou pro politiky.

Ministři shledali změny klimatu významnou celosvětovou výzvou, na kterou je nutno reagovat přiměřenými politikami. Dosavadní analýzy OECD naznačují možnosti nastavení těchto politik při správné anticipaci změn klimatu za nejnižších nákladů pro ekonomický vývoj. OECD připraví, společně s Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) rámcový souhrn opatření k efektivnímu řešení environmentálních a hospodářských dopadů změny klimatu. Tato rámcová opatření budou zahrnovat rovněž klíčové emitenty skleníkových plynů s tím, že opatření vůči soukromým investorům budou dostatečně předvídatelná a umožní účinnou ekonomickou rozvahu zejména při přechodu k tzv. "low-carbon economy".

Konference rovněž věnovala zájem současné ekonomické situaci. Pozornost zde poutalo zejména zmírnění hospodářského růstu v USA. V té souvislosti zaznamenali delegáti informace o situaci na trhu nemovitostí a o významu cen energetických vstupů, hedge fondů a oceňování některých typů aktiv pro další hospodářský vývoj v USA. Ministři přivítali dynamiku pokračujícího růstu v EU/eurozóně, doprovázeného poklesem nezaměstnanosti. Hospodářský růst Asie pokračuje v udržitelném tempu, zatímco Japonsko se jen pozvolna vymaňuje z období deflace (navzdory zřetelnému růstu hospodářských aktivit). Ministři se podrobněji věnovali rovněž inflaci a stavu veřejných financí v členských zemích OECD i v globálním rozměru. Presentace i diskuse k tématu probíhaly pod vlivem příprav pravidelné ekonomické prognózy OECD, která bude zveřejněna ve druhé polovině května t. r.

Na úvod druhého dne konference se ministři zabývali návrhem na rozšíření a prohloubení spolupráce OECD s dalšími zeměmi. Návrh reflektoval zadání loňské ministerské konference připravit takovýto návrh v reakci na globalizační trendy, markantní vzestup výkonnosti některých zemí a významných oblastí světové ekonomiky. OECD v průběhu loňského roku rozpracovala tzv. "Mechanismus pro výběr zemí s možností jejich členství nebo posílené spolupráce" a postupnou selekcí dospěla k významnému rozhodnutí otevřít vstupní rozhovory s Chile, Estonskem, Izraelem, Ruskou federací a Slovinskem a významně posílit vztahy s Brazílií, Čínou, Indií, Indonésií a s JAR. Vstup nových členských zemí EU, které prozatím nejsou členy OECD by měl pokračovat podle úrovně jejich připravenosti a kapacit organizace vést vstupní rozhovory. Konference dále potvrdila zájem zkoumat možnosti rozšíření spolupráce i s dalšími zeměmi a regiony na základě konceptu tzv. "Posílené spolupráce". Rozhodný nástup k rozšíření členské základny a nabídka programů posílené spolupráce dalším zemím podrobí rovněž zásadnějšímu přehodnocení systém financování organizace .

V závěrečném tématickém bloku konference diskutovali ministři výzvy otevřenému světovému obchodnímu systému. V rámci tohoto tématu s jednoznačnou vazbou k nosnému titulu zasedání se všichni účastníci shodli, že uzavření Rozvojové agendy z Dohá (DDA) je pro mnohostranný obchodní systém nezbytností. Zmiňovaný termín "do konce roku 2007" však předpokládá dosažení významných pokroků v jednáních ještě do léta. Stejně zásadně byl artikulován požadavek na kvalitu obsahu případné dohody o DDA. Generální tajemník WTO P. Lamy, členské země OECD i přizvané nečlenské země jasně vyjádřily zájem na dokončení kola jednání z Doha; současně však žádají, aby výsledek jasně odrážel rozvojovou podstatu kola. Nečlenové OECD neskrývali, že DDA je pro ně příležitostí ke změně celkového směru jednání. Právě účast významných nečlenských zemí OECD na konferenci (Čína, Indie, Rusko, Brazílie, Jižní Afrika, Argentina, Hongkong-Čína, Chile aj.) a jejich otevřená vystoupení byla významným přínosem konference a impulsem pro postup v dalším řešení DDA. Dalším diskutovaným tématem byla obava ze stále se zvyšujícího počtu dvoustranných a vícestranných obchodních smluv, jejich uzavírání může za situace postupující vlny protekcionismu podrývat fungování globálního mnohostranného obchodního systému. Existence podobných smluv sice má objektivní příčiny vyplývající např. ze sbližování sousedících ekonomik, ale musí se s mnohostranným obchodním systémem doplňovat.

Ministři také diskutovali o hlavních tématech za horizontem dokončení DDA, na které se OECD zaměří v obchodní oblasti. Půjde zejména o analýzy a doporučení, týkající se přínosů a nákladů spojených s liberalizací obchodu, formulování domácích politik k odstraňování nových překážek obchodu, zajištění komplementarity dvou-, vícestranných a preferenčních smluv s mnohostranným systémem a také návrhy efektivních způsobů liberalizace obchodu v oblasti služeb. V oblasti analýz, datové spolupráce a rozpracování tématiky Aid for Trade bude nadále OECD těsněji spolupracovat s WTO.

Ve dnech 14. a 15. května 2007 proběhlo v Paříži rovněž zasedání Řídícího výboru IEA na ministerské úrovni. Zabývalo se především otázkami energetické bezpečnosti a diskusí o možnostech udržitelnosti energetického rozvoje. Ministři se shodli, že systém připravenosti na krátkodobé ropné výpadky je funkční. Řešení následků hurikánů Katrina a Rita a výpadku ropovodu Družba ukázaly možnosti zdokonalování, kterými se bude IEA zabývat. Agentura navrhne opatření ke zvýšení bezpečnosti v oblasti dodávek plynu, otázka vytváření zásob plynu bude nadále řešena. Zasedání dále potvrdilo mandát k intenzivní spolupráci agentury s Čínou, Indií a Ruskem. V oblasti udržitelnosti byl nejzajímavější návrh, aby vedle běžného a alternativního scénáře IEA zpracovávala i "skutečně udržitelný" scénář rozvoje světové energetiky. Zvyšování energetické účinnosti je v současnosti nejdostupnější, nejlevnější a nejefektivnější způsob jak snižovat růst spotřeby energie.

Ministři členských zemí IEA se pravidelně setkávají jednou za dva roky. Českou delegaci na letošním zasedání vedl ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.

Konference ministrů členských zemí OECD v Paříži proběhla za vysokého zájmu místních i světových médií, která referovala zejména k souvislostem mezi ambicemi OECD stát se klíčovým diskusním a vědeckým centrem pro oblast vlivů globalizace a přijatým rozhodnutím k rozšíření a posílení spolupráce organizace s dalšími zeměmi a regiony světa.

Více informací ke všem akcím i k dalším jednotlivým tématům lze získat na webu OECD: www.oecd.org - přímé odkazy Announcement a Chair's Summary.