Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

OECD, Čína a ČR: Jednání První pracovní skupiny OECD pro hodnocení reformy regulace v Číně

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 16:20.)

Jednání První pracovní skupiny pro hodnocení reformy regulace v Číně, které provádí OECD a kterého se zúčastnil také Ing. Daniel Trnka (ředitel odboru reformy regulace a kvality veřejné správy Ministerstva vnitra), proběhlo ve dnech 11. – 12. září 2007. Účast D. Trnky jako zástupce členských zemí OECD se zkušeností s transformací ekonomiky a s reformou regulace byla vyžádána sekretariátem OECD, která také hradí náklady spojené s cestou.

Čína o toto hodnocení požádala sama prostřednictvím své vlády, nicméně chápání problematiky kvality regulace zástupci čínské státní správy je v některých ohledech odlišné od chápání OECD a jejích členských zemí. Z tohoto důvodu byli také přizváni zástupci členských států, aby na příkladech svých zkušeností poukázali na aspekty kvality regulace, jako jsou hodnocení dopadů, konzultace, umožnění hospodářské soutěže, transparentnost, byrokratická zátěž apod. Čína si ostatně vyžádala způsob hodnocení prostřednictvím multilaterálních seminářů na vybraná témata za účasti členských zemí.

Samotné jednání bylo vedle úvodních zdvořilostních projevů rozděleno do čtyř částí. Za čínskou stranu se jej zúčastnili především pracovníci Národní komise pro rozvoj a reformu.

První část byla věnována regulatornímu vládnutí a politice zajištění kvalitní regulace. V rámci této části byly představeny přístupy k politice kvality regulace Koreje a České republiky. Vystoupení D. Trnky shrnující agendu zlepšování regulace v ČR se zdůrazněním potřeby věnovat kvalitě regulace zvýšenou pozornost v procesu transformace ekonomiky vyvolalo značnou odezvu. Čínští delegáti dokonce projevili přání navštívit v roce 2008 Ministerstvo vnitra ČR a podrobněji prodiskutovat problematiku s jeho představiteli. Čínským kolegům D. Trnka také předal závěrečnou zprávu z hodnocení zlepšování regulace v ČR provedeného v loňském roce Programem SIGMA.

Druhá část byla věnována propojení kvality regulace a hospodářské soutěže. Základní koncept představil ředitel pro národní studie direktorátu pro hospodářskou soutěž sekretariátu OECD M. Wise. Čína nedávno přijala nový zákon o hospodářské soutěži, který je velkým posunem vpřed, nicméně stále plně neodpovídá standardům běžným ve vyspělých ekonomikách. Velká část diskuse byla věnována regulatorním selháním vlád poškozujících hospodářskou soutěž, jako jeden z příkladů byla uváděna i některá legislativa EU.

V rámci třetí části byl diskutován vztah regulace a otevřenosti trhu. Své referáty vedle ředitele divize obchodu a rozvoje sekretariátu OECD přednesli zástupci Austrálie, delegace EU, Švédska a Koreje. Reprezentanti Číny představili svou zemi jako největšího exportéra světa a jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik a nechápali tudíž, proč je potřeba dalších reforem (nazývaných zástupci sekretariátu OECD jako reformy "druhé generace"), když "vše funguje bez problémů" . Ze strany sekretariátu a členských zemí byla snaha osvětlit, že potřeba takových reforem souvisí především s udržitelností dosažených změn.

Čtvrtá sekce se soustředila na regulaci z liberalizaci v sektoru veřejné infrastruktury. Vzhledem k probíhající privatizaci je toto oblast, na kterou klade čínská strana obzvlášť velký důraz.

Závěr

Jednání bylo jak čínskou stranou, tak i sekretariátem OECD hodnoceno jako úspěšné. D. Trnka byl požádán o přednesení stručné informace v rámci jednání Pracovní skupiny pro reformu a řízení regulace. Zástupci Číny projevili zájem o podrobnější informace o reformě regulace v ČR, lze předpokládat, že v roce 2008 požádají o přijetí.