Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rada OECD schválila rozšíření o Estonsko, Izrael a Slovinsko

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 17:30.)

OECD se dne 10. května 2010 „de facto“ rozšířila o tři nové členské země: Estonsko, Izrael a Slovinsko. Po nedávném vstupu Chile a po naplnění všech formalit (tj. zejména schválení parlamenty těchto zemí a uložení ratifikačních listin na francouzském ministerstvu zahraničních věcí v Paříži) tak bude OECD mít 34 členů. Nové členské země vstupují do OECD po tříletém přístupovém procesu. Spolu s Chile jsou nově přijaté země v organizaci prvními geografickými zástupci Jižní Ameriky, Pobaltí, Blízkého Východu a Jihovýchodní Evropy.

Rada OECD na zasedání dne 10.5. 2010 přijala také informaci o uložení přístupového instrumentu Chile ke Konvenci OECD dne 7. května 2010 u francouzského ministerstva zahraničních věcí, které pro OECD působí jako depozitář přístupových instrumentů členských zemí. Podle článku 16 Konvence se Chile k tomuto datu formálně stalo plnoprávnou členskou zemí OECD. Toto je konstatováno v resoluci Rady C(2010)83.

Na podkladě předchozích jednání o rozšíření, a posledního posouzení situace připravenosti jednotlivých kandidátských zemí na vstup do organizace Výkonným výborem a Radou OECD Rada přijala rozhodnutí o výzvě pro Estonsko, Izrael a Slovinsko ke všestrannému zapojení do činnosti OECD v postavení členské země. Z hlediska historie jde o unikátní rozhodnutí o rozšíření organizace o tři země v jediném roce.

V individuálním posuzování přístupového procesu každé z kandidátských zemí, navrhovaných ke schválení jako nových členů OECD, Ředitel právní služby OECD N. Bonucci připomněl hlavní milníky tohoto procesu. Ten započal rozhodnutím Rady OECD na jaře 2007 o zahájení přístupových jednání s pěticí kandidátských zemí. Po sestavení a schválení individualizovaných „Cestovních map“ byla zahájena série ověřovacích zasedání orgánů OECD, průzkumných misí do jednotlivých zemí a shromaždování dodatečných informací o schopnostech kandidátů vyhovět a efektivně naplňovat acquis OECD. Během přístupových rozhovorů, do kterých byly zapojeny všechny klíčové výbory a pracovní skupiny OECD, přistupující země učinily množství úprav domácí legislativy a přijaly opatření a termínované závazky k praktickému plnění standardů OECD v řadě oblastí, zejména v uvolnění pohybu zboží, služeb a kapitálu, v řízení a  správě společností, v postupech proti uplácení, ochraně duševního vlastnictví, ale i v oblasti sociálního práva a podmínek trhu práce, v zemědělství, v životním prostředí, v pravidlech hospodářské soutěže, ve statistickém výkaznictví a v dalších oblastech. Všechny přijímané země jsou dobře spravovanými ekonomikami, schopnými vydržet konkurenční tlaky a přestát výkyvy světového hospodářství. Ve svých regionech hrají tyto země významnou úlohu a mohou pro OECD znamenat nezanedbatelný přínos v podobě zkušeností s hospodářskou transformací, přínosů pro regionální programy OECD, ale například i pro oblast vědy a výzkumu, inovací, technologického pokroku, zdravotnictví a dalších.

Na podkladě všech dostupných informací a dokumentů a dosavadních zasedání k přístupovému procesu Rada OECD

-        schválila návrh na přizvání Estonska, Izraele a Slovinska k účasti na zasedání Rady OECD a na činnosti všech podřízených orgánů do data přístupu těchto zemí ke Konvenci organizace

-        zmocnila generálního tajemníka OECD k podpisu Smlouvy o podmínkách přistoupení těchto zemí ke Konvenci OECD

-        vyžádala od generálního tajemníka OECD pravidelnou zprávu k postupu naplňování závazků, učiněných v závěrečných prohlášeních vlád přistupujících zemí  a

-        vzala na vědomí prohlášení členů Rady k přístupu jednotlivých zemí k organizaci; tato prohlášení budou zaprotokolována jako součást záznamu ze zasedání Rady a předána autoritám příslušné přistupující země.

Rozhodnutí OECD o nových členských zemích organizace bude rovněž předmětem slavnostního ceremoniálu, který proběhne v rámci nadcházejícího Zasedání Rady na úrovni ministrů. V první den zasedání 27.5. 2010 budou delegace v čele s předsedy vlád nových zemí slavnostně přivítány generálním tajemníkem OECD a členy byra zasedání, jemuž bude předsedat italský premiér S. Berlusconi.

Další informace k přístupovému procesu jsou k dispozici na stránkách OECD - www.oecd.org/accession.