Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Týden OECD - Paříž, 22.- 24. května

(Archivní článek, platnost skončena 23.10.2014 / 17:00.)

V rámci tzv. týdne OECD, který probíhá každoročně v květnu v pařížském konferenčním centru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, se setkali delegáti všech 34 členských zemí i významných nečlenských zemí (zejména Rusko a tzv. Key Partners - Brazílie, Čína, Indie, Indonésie, Jižní Afrika), aby společně diskutovali problematiku nalezení východiska z globální krize, udržitelného oživení hospodářského růstu a zajištění lepšího a spravedlivějšího života pro svoje občany.

Mezi hlavní témata letos patřily otázky zaměstnanosti a pracovních příležitostí, souvisejících znalostí a dovedností, prohlubujících se sociálních nerovností, problematika rovnoprávnosti žen, rozvojové spolupráce a nalezení nových postupů k řešení ekonomických problémů. Mezi hlavní doporučení politikům ze strany OECD patří slogan "go structural, go social, go green, go institutional", který by měl při vhodné aplikaci přispět k obnově důvěry (v trhy, finanční systém, ekonomický růst, budoucí vývoj) a vytvořit pevný základ pro podporu inkluzivního růstu a zaměstnanosti. Systémové ekonomické reformy se sociální a environmentální dimenzí zaváděné odpovědnou státní správou (vstřícná, efektivní, aktivní v boji s korupcí) se jeví jako ta správná kombinace "better policies for better lives".

Ministři projednali výsledné zprávy široce zaměřených horizontálních projektů OECD - Rozvojové strategie (Development Strategy), Iniciativy pro rovnost pohlaví (Gender Initiative) a Strategie dovedností (Skills Strategy). Ministři také vyjádřili svoji podporu zahájení nového projektu se zaměřením na analýzu klíčových příčin krize a následnou úpravu doporučení OECD pod názvem Nové přístupy k ekonomickým výzvám (New Approaches to Economic Challenges). V neposlední řadě byl představen netrpělivě očekávaný jarní Hospodářský výhled OECD (OECD Economic Outlook).

Týden OECD kombinuje neformální setkání představitelů občanské společnosti mj. z akademické a podnikatelské sféry (tzv. Fórum) s následným formálnějším a politicky zaměřeným zasedáním Rady OECD na ministerské úrovni (Ministerial Council Meeting, MCM). Fórum tak představuje určitou formu brain-stormingu, který předkládá politickým lídrům nové úhly pohledu a svěží postupy řešení. Letošnímu setkání předsedalo Turecko (vicepremiér Ali Babacan) s podporou Chile a Polska ve funci místopředsedů.

Fórum OECD (22.-23.5.) probíhalo formou řady souběžných neformálních a obsahově i formátově inovativních panelů, diskusí a setkání (např. OECD_IdeaFactory) mezi politiky, šéfy firem, vědci, konzultanty, zástupci občanských iniciativ s cílem nalézt vhodné postupy k řešení sociálních nerovností, nezaměstnanosti, korupce, selhávání tržních principů, vytěsňování střední třídy na okraj společnosti a zajištění udržitelného, spravedlivějšího a zelenějšího růstu.

V rámci Fóra byla představena pokročilejší verze zajímavé a podnětné webové stránky Iniciativy OECD za lepší život (OECD's Better Life Initiative - Better Life Index), která vznikla v roce 2011 a má za cíl pokusit se nalézt další indikátory, lépe popisující ekonomickou a sociální realitu zemí světa než je schopen pouhý ukazatel růstu hrubého domácího produktu - HDP. Na širokém základě dat z oblastí vzdělávání, sociálního života, úrovně životního prostředí, osobní bezpečnosti a mj. i subjektivních pocitů sestavovaný kompozitní ukazatel (OECD's Better Life Index) lépe vystihuje vzájemné pozice zemí a vnímání spokojenosti s kvalitou života ze strany jejich obyvatel. Výsledek tedy není jenom o finančních příjmech, spotřebě a hmotném zabezpečení, ale i o celkovém stavu a náladách ve společnosti, což ve svém důsledku může přispět k lepšímu cílení a časování potřebných strukturálních změn. Představená nová verze pokrývá i Brazílii a Rusko a zahrnuje i problematiku rovnoprávnosti žen (gender issues) a obecného prohlubování sociálních nerovností (inequalities).

Do jednání Fóra se v panelu k problematice rovnoprávnosti žen (Women on Board) aktivně zapojila i místopředsedkyně vlády ČR paní Karolína Peake. V diskusi s moderátorkou a ostatními účastníky panelu zmínila svoje osobní zkušenosti zejména s důrazem na usnadnění propojení mateřské a rodičovské role ženy s její pracovní či podnikatelskou kariérou různou formou veřejné i podnikové podpory (umožnění flexibilní pracovní doby, částečných pracovních úvazků, vhodné formy kolektivní péče o děti, zapojení otců do výchovy bez negativních společenských konotací, apod.).

Ministerské zasedání Rady OECD - tzv. MCM (23.-24.5.) bylo jako již tradičně první den zahájeno vystoupením generálního tajemníka Angela Gurríi, představením jarního Hospodářského výhledu OECD (vychází pravidelně 2x ročně) hlavním ekonomem OECD P.C. Padoanem s následnou obsáhlou panelovou diskusí k aktuálním prezentovaným zjištěním a skutečnostem. Přestože dochází ke křehkému oživení světové ekonomiky (zejména díky situaci v USA, Japonsku a rychle se rozvíjejících ekonomikách), stále existuje riziko negativního vývoje především v souvislosti s dluhovou krizí v eurozóně. V případě ČR uvádí predikce OECD pro rok 2012 předpokládaný pokles ekonomiky, resp. HDP o 0,5%, nárůst inflace na 3,9% a míry nezaměstnanosti na 7,0%. Kromě již poměrně úzkého prostoru pro fiskální konsolidaci představují vhodné řešení zejména strukturální ekonomické a sociální reformy.

V dalším průběhu zasedání se delegáti zaměřili na formulaci vhodných politik pro udržitelnou hospodářskou obnovu s důrazem na zajištění rovnoprávnosti a většího profesního uplatnění žen, tvorbu pracovních příležitostí, inovace, získávání a udržování znalostí a dovedností odpovídajících požadavkům trhu práce a v neposlední řadě též s důrazem na rozvoj "zelené" ekonomiky. V současném světě globálních vztahů, kde ekonomika jedné země úzce souvisí i s vývojem v zemích ostatních, delegáti též diskutovali přínos otevřenějších obchodních systémů a potvrdili svoji další spolupráci s rozvojovými zeměmi zejména s výhledem posílení vztahů se zeměmi Blízkého východu a severní Afriky (MENA Region).

Delegaci MZV na jednání vedl vrchní ředitel sekce ekonomické Ivan Jukl, který se zapojil do diskuse svým vystoupením k problematice rozvojové spolupráce (budování vlastních kapacit rozvojových zemí podporou jejich soukromého sektoru a investic, podpora rozvoje tržního prostředí, odstraňování protekcionistických opatření) a příspěvkem k tématu další liberalizace světového obchodu (na základě podkladu gestorského resortu - MPO - s důrazem na boj proti protekcionismu, posilování konkurenceschopnosti a odstraňování bariér v obchodu se službami).

Obsáhlé informace z obou akcí (Fórum i MCM) včetně závěrečných dokumentů (Chair's Summary a Ministerial Council Statement), zpráv ze stěžejních horizontálních projektů OECD (rozvojová spolupráce, znalosti a dovednosti, rovnost pohlaví) i fotografickou dokumentaci lze nalézt na webových stránkách OECD: www.oecd.org/forum a www.oecd.org/mcm.