Stálá mise České republiky při OECD v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zveřejnění a prezentace Development Co-operation Report 2007 a ukončení velmi úspěšného – téměř pětiletého - působení R. Manninga ve funkci předsedy DAC

Jednalo se o výjimečnou událost hned z několika důvodů. Byla to poslední prezentace klíčové zprávy DAC „Development Co-operation Report (2007)“ zpracované pod vedením R. Manninga, který tak celkově vyhodnotil rozvoj DAC a ODA během svého velmi úspěšného – téměř pětiletého - působení ve funkci předsedy DAC. Zároveň byl přítomen nový předseda DAC, Eckhard Deutscher, který přednesl svůj výhled na r. 2008. Jejich přednášky byly doplněny příspěvky GT OECD A. Gurríi a F. Bourguignona, ředitel PSE.

Jednalo se o výjimečnou událost hned z několika důvodů. Byla to poslední prezentace klíčové zprávy DAC "Development Co-operation Report (2007)" zpracované pod vedením R. Manninga, který tak celkově vyhodnotil rozvoj DAC a ODA během svého velmi úspěšného - téměř pětiletého - působení ve funkci předsedy DAC. Zároveň byl přítomen nový předseda DAC, Eckhard Deutscher, který přednesl svůj výhled na r. 2008. Jejich přednášky byly doplněny úvodním projevem GT OECD A. Gurríi a diskusním příspěvkem F. Bourguignona, bývalého hlavního ekonoma SB a v současnosti ředitele "Paris School of Economics". Hlavním tématem přednášky R. Manninga bylo pak vyhodnocení 12 ukazatelů, které navrhl již v r. 2003 a prezentace 12 "lekcí" z DAC "peer reviews", tedy jakési "dvanáctero" rozvojové spolupráce. Prezentace proběhla 14.2. 2008; samotná zpráva je k dispozici na internetové adrese http://www.sourceoecd.org/developmentreport.

Z jednotlivých vystoupení vybíráme nejzajímavější body:

1) GT OECD A. Gurría

Upozornil na existenci a vzrůstající důležitost nových hráčů a nových jevů v oblasti rozvojové spolupráce - např. migrace a "remitance" (2,5 x větší než ODA), Pařížská deklarace o efektivnosti pomoci nebo "nastupující dárci." Kromě některých základních statistických údajů dále uvedl procesy z rámce OECD, které zahrnují spolupráci s rozvojovými zeměmi - např. pravidelné vydávání "African Economic Outlook" , Africa Partnership Forum, Sahel and West Africa Club, Partnership for Democratic Governance nebo Middle East and North Africa programy. Zároveň připomněl procesy rozšiřování OECD a posílené spolupráce.

2) R. Manning, odstupující předseda DAC

R. Manning (RM) měl ve své přednášce čtyři hlavní témata - objem ODA, pokrok v rozvojové spolupráci a její efektivnosti, lekce z "peer reviews" a celkové vyhodnocení dosažených výsledků. Celková ODA v l. 2002-2006 prudce stoupla, ale nikoliv dostatečně pro zajištění (plynulého) naplnění daných závazků (Gleneagles), zvláště po odečtení odpuštěných dluhů Iráku a Nigérii. Pro dosažení těchto závazků v r. 2010 bude třeba výrazného navýšení ODA v příštích letech.

Z vyhodnocení 12 ukazatelů, které RM navrhl již v r. 2003, pak vyplývá, že byly jasně dosaženy 4 z nich - kromě navýšení celkové ODA (na více než 70 mld USD v cenách 2002, resp. 104 mld USD v cenách 2006, tj. 0,31% HND, což znamená proti r. 2005 reálný pokles o 4,5%, způsobený ale zejména snížením oddlužených částek), také její zvýšená distribuce do LDC a OLIC zemí (ve výši 46%), zvýšený podíl nevázané pomoci (na 53%) a dosažení významného růstu HDP v partnerských zemích (v průměru roste rychleji než příjmy ODA). Naopak nedošlo k podstatnému navýšení programovatelné pomoci, k většímu růstu ODA do zemí s velkým počtem lidí a "dobrou výkonností" (tj. "dobrá výkonnost" není dostatečně odměňována), ani neklesl podíl humanitární pomoci (zejména kvůli tsunami v Indickém oceánu a zemětřesení v Pákistánu). Nejednoznačné nebo nejasné bylo hodnocení pěti zbývajících ukazatelů - úspěšná pomoc státům v "křehkých situacích", výsledky v oblasti "sladění" pomoci s národními rozvojovými strategiemi a přizpůsobení ODA místním prioritám jsou více než různorodé jak na straně dárců (24-87%), tak příjemců, s ukazatelem "harmonizace" ODA je to podobné (12-80%), technickou pomoc nelze také jednoznačně hodnotit jako více hospodárnou a účinnou a k naplnění většiny cílů MDG v r. 2015 zbývá také ještě pěkný kus cesty (přestože počet úmrtí dětí-kojenců klesl pod 10 mil. ročně).

Z prezentace 12 "lekcí" z DAC "peer reviews" pak vybíráme ty nejdůležitější z hlediska ČR - zajistit dlouhodobé zájmy (v oblasti efektivního rozvoje) navzdory krátkodobým tlakům, investovat do plnění, měření a komunikování výsledků ZRS, prosazovat větší koherenci v příspěvcích multilaterálním institucím, decentralizovat zodpovědnost na nejnižší možnou úroveň, zvládnout "scaling up" neboli dělat více věcí se stejnými nebo menšími (lidskými) zdroji, zaměřit ODA na méně zemí, méně sektorů a zejména na méně činností, zavést efektivní řízení dle výkonnosti a zajistit a rozvíjet dobře kvalifikované a dobře motivované pracovníky vyslané, místní i v ústředí.

3) Eckhard Deutscher (ED), nový předseda DAC

Ve svém krátkém příspěvku se ED věnoval zejména aktuálním změnám v oblasti rozvojové spolupráce a důležitým akcím v r. 2008.

4) F. Bourguignon (FB), ředitel "Paris School of Economics"

FB se zaměřil na 3 obecnější připomínky. 1) Zklamání z nedostatečně optimistických čísel (růstu bylo dosaženo z velké části díky odpouštění dluhů). 2) Na jedné straně LDC a OLIC země obdržely poněkud více ODA, ale jiné státy (především LMIC) dostaly výrazně méně, přestože v nich i nadále žije velkém množství chudých a potřebných lidí (např. Indonésie, Brazílie, Indie nebo Thajsko). 3) Fragmentace pomoci nejen, že se nezmenšila, ale s novými bilaterálními donory a různými fondy se naopak zhoršuje. Pokud HLF3 v Accře neukáže nějaké opravdu výrazné pozitivní výsledky, tak může dojít opět k "únavě z pomoci".

5) Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jsou pak na str. 100 (ODA ve výši 161 mil USD, tj. 0,12% HND a reálné navýšení o 12% proti r. 2005) a samozřejmě se zpráva zmiňuje také o našem "Special Review".

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR jsou pak na str. 100 anglické verze zprávy - ODA ve výši 161 mil USD, tj. 0,12% HND a reálné navýšení o 12% proti r. 2005, samozřejmě se zpráva zmiňuje také o našem "Special Review" - viz také www.mzv.cz/pomoc.

6) Další kariéra R. Manninga

RM si během posledních let získal velký respekt nejen mezi svými spolupracovníky, ale v celém "průmyslu rozvojové spolupráce" svou výjimečnou výkonností a zároveň obdivuhodnou lidskostí a přátelskostí. RM samozřejmě ani po opuštění pozice předsedy DAC nepřestává být aktivním a významným hráčem v této oblasti, naopak bude předsedat Radám Health Metrics Network a Institute of Development Studies, je a bude členem několika dalších organizací a mj. bude spolupředsedat kulatému stolu o architektuře pomoci během HLF v Accře.