Velvyslanectví České republiky v Ottawě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015 – Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2012)

(Archivní článek, platnost skončena 28.01.2013.)

V roce 2012 bude v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace tzv. Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

V roce 2012 bude v souladu s usnesením vlády ze dne 9. dubna 2010 č. 262 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pokračovat jako jedna položka v gesci MŠMT a v těsné spolupráci mezi MZV a MŠMT realizace tzv. Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Tato položka je rozdělena na následující skupiny:

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany  

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské)   vzdělávací instituce

Vzdělávací programy pro krajany, které byly zahájeny již v roce 1995 (usn. vl. č. 217/1995 a navazující č. 1306/2000), tradičně patří k nejúspěšnějším a nejefektivnějším projektům pro zahraniční Čechy, těší se velké oblibě, poskytují pozitivní zpětnou vazbu a jsou konkrétním a viditelným vyjádřením zájmu ČR o Čechy žijící v zahraničí. Pod vzdělávací programy byly později rámcovým usnesení vlády ČR č. 1622/2005 zahrnuty i lektoráty českého jazyka v zahraničí v gesci MŠMT, kterým do té doby chybělo systémové zařazení.

Věnujte prosím pozornost tomuto dopisu, který stanovuje řádné postupy a termíny k realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2012.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

 Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům- občanům ČR. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje DZS. V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium. (Pozn.: Uchazeč proto musí uvést ve svojí přihlášce své trvalé místo bydliště v zahraničí, nikoliv adresu zvláštní matriky v Brně či jinou adresu přechodného pobytu v ČR, která slouží pro účely vystavení cestovního pasu apod.). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je student povinen zajistit si české vízum za účelem studia na celou dobu studijního pobytu (nelze např. přicestovat na turistické vízum). Vzhledem k tomu, že se studium cizince uskutečňuje na základě usnesení vlády, žádáme věcně příslušné ZÚ/GK, aby v těchto konkrétních případech upustily od výběru vízového poplatku.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii (tímto prosíme ZÚ o pečlivou kontrolu přihlášek) spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na pracoviště ZKZ. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Termíny pro zaslání přihlášek jsou:

-         pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2012/2013 (tj. září 2012 do února 2013) do 15. 3. 2012;

-         pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2012/2013 (tj. září 2012 do června 2013) do 15. 3. 2012;

-         pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2012/2013 (od února 2013 do června 2013) do 15. 8. 2012.

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle DZS prostřednictvím MZV vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

 

Termín kurzu: 27. 7. - 24. 8. 2012

 

Ročně je poskytováno 60 stipendijních míst k účasti na čtyřtýdenním letním kurzu, který zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu. Stravování a ubytování je hrazeno. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Věkový limit je stanoven na 18 let (účastník musí dovršit tento věk nejpozději v den zahájení kurzu). Horní věková hranice není stanovena. Od krajanských spolků a ZÚ očekáváme vyjádření k účasti jednotlivých uchazečů na kurzu a k předpokládané smysluplnosti a efektivitě využití získaných znalostí. Nadále je také možné zúčastnit se kurzu v kategorii tzv. „samoplátců“.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat rovněž prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2012. Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu a DZS zašle prostřednictvím MZV vybraným kandidátům potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat ZKZ prostřednictvím ZÚ, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení). Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

 

Termín kurzu: od 27. 8. do 7. 9. 2012

 

Ročně je poskytováno 20 stipendijních míst. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu. Účastníkům jsou plně hrazeny doprava, ubytování a stravování. Pokud jde o proplacení dopravy: přílet/příjezd za účelem účasti na kurzu musí být realizován nejdříve 2 týdny před konáním kurzu, odlet/odjezd musí být realizován do 2 týdnů po skončení kurzu.

Účastníci navíc obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč. Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník kurzu musí mít alespoň 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz v rubrice Krajané. Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku v jedné kopii spolu s doporučením krajanského spolku a stanoviskem ZÚ je třeba zaslat prostřednictvím ZÚ na ZKZ do 15. 3. 2012. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Komise složená ze zástupců MZV, DZS a MŠMT rozhodne o přijetí do kurzu a DZS zašle prostřednictvím ZKZ a ZÚ vybraným kandidátům potvrzení o přijetí.

Část letošního kurzu metodiky výuky českého jazyka bude upravena pro potřeby pedagogů České školy bez hranic.

 

4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám

Ke krajanským komunitám je v roce 2012 vysláno na základě platného usnesení vlády 12 učitelů českého jazyka. Působení u krajanů v teritoriích má přitom širší rozměr než jen samotnou výuku. Učitel pomáhá při přípravě a realizaci krajanských kulturních, dokumentačních a vzdělávacích (osvětových) projektů, podílí se na zprostředkování kontaktů mezi krajanskými institucemi a subjekty v ČR. Zajištění podmínek pro působení učitele je kodifikováno smlouvou mezi gestory vyslání: krajanským spolkem a ZKZ a následným uzavřením pracovní smlouvy mezi učitelem a DZS. Mzdu, zdravotní a sociální pojištění a dopravu do místa působení a zpět do ČR hradí DZS v souladu s usnesením vlády č. 262/2010. Zajištění podmínek pro působení učitele je upraveno smlouvou mezi gestory vyslání: Českou republikou, zastoupenou MZV – zmocněncem pro krajanské záležitosti a příslušným krajanským spolkem. Následně navazuje uzavření pracovní smlouvy mezi učitelem a DZS. Doba vyslání je zpravidla jeden rok, na základě vyhodnocení působení ze strany MZV, MŠMT a DZS může být uzavřena i opakovaně na další období. Podrobnosti stanovuje příloha usnesení vlády č. 262/2010.

Jednotlivé destinace působení stanovuje ZKZ, a to na základě požadavků krajanských spolků podpořených ZÚ a po dohodě s MŠMT a DZS. MZV, MŠMT a DZS na svých webových stránkách a v tištěných periodikách učiní výzvu k účasti na výběrovém řízení
k vyslání ke krajanským komunitám. Informace bude spolu s údaji o působení a podmínkami pro výkon práce obsahovat i termín a místo řízení. Výběrová komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS oznámí výsledky výběrového řízení uchazečům nejpozději 10 týdnů před nástupem do teritoria. ZKZ zajistí vysílaným učitelům na základě žádosti MŠMT služební pasy MZV na dobu vyslání a ve spolupráci s příslušnými ZÚ zajistí vyslaným učitelům registraci, víza a povolení k výkonu práce, pokud jsou v dané zemi požadována. Více informací o místech působení učitelů naleznete na webových stránkách www.dzs.cz v rubrice Krajané.

5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce

Úkolem této části programu je vysílání lektorů do zahraničí za účelem propagace českého jazyka a literatury, české kultury a reálií České republiky v zahraničí.

V současné době je výuka českého jazyka a literatury v zahraničí zajišťována především vysíláním lektorů českého jazyka (nově označen jako „Lektor Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí“) prostřednictvím MŠMT, a to v rámci plnění dvoustranných smluvních závazků o školské spolupráci. MŠMT a DZS na svých webových stránkách každoročně (nejpozději do 31. ledna pro nadcházející akademický rok; v případě aktuální potřeby též během roku) zveřejňují informace o nabídkách míst pro lektory, včetně upřesnění kvalifikačních požadavků, a MŠMT shromažďuje přihlášky zájemců. Výběr uchazečů provádí komise, jejímiž členy jsou zástupci MZV, MŠMT a DZS a experti pro oblast výuky českého jazyka a literatury z vysokých škol v ČR. Zachován zůstává postup zavedený v minulých letech, kdy MŠMT zasílá (v lednu až květnu) příslušným ZÚ informace o obsazení lektorátů českého jazyka v zemích jejich působnosti na příští akademický rok (tj. na 2012/2013), spolu s materiály nově navrhovaných kandidátů na místa, kde dochází ke střídání lektorů. Tyto informace a materiály jsou pak prostřednictvím ZÚ obratem oficiálně předávány a projednávány s příslušnými zahraničními institucemi. O výběru nového lektora českého jazyka z  (jednoho až tří) doporučených kandidátů rozhoduje příslušná zahraniční instituce. Takto je zachována možnost, aby byl vybrán lektor, který nejlépe odpovídá potřebám příslušného zahraničního pracoviště. Po rozhodnutí zahraničního partnera předá informaci příslušný ZÚ zpět odboru mezinárodních vztahů MŠMT. Na základě pokynu MŠMT uzavře DZS s vybraným lektorem Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí dohodu o pracovní činnosti, s lektorem-krajanem (zvláštní kategorie lektora, zpravidla dlouhodobě žijícího v zahraničí, který je v pracovněprávním vztahu k zahraniční vzdělávací instituci, kde vyučuje a propaguje český jazyk a českou kulturu) pak smlouvu podle §51 občanského zákoníku, a zajistí vyslání lektora do zahraničí. Další podmínky vyslání a zabezpečení činnosti lektorů a učitelů jsou obsaženy v příloze usnesení vlády č. 262/2010.

Příloha upravuje rovněž poskytování jednorázového vybavení (například učebnice, slovníky, mapy, propagační materiály o České republice, beletrie, filmy, audio a videonahrávky v českém jazyce, výukové programy a software apod.) pro potřebu výuky českého jazyka a literatury na zahraničních školách a dalších institucích, poskytujících vzdělávání; takto mohou být vybavována pracoviště v zahraničí, kde nepůsobí lektor/učitel vyslaný z České republiky, případně další instituce či organizace, které poskytují vzdělávání v českém jazyce. Jednorázové vybavení bude MŠMT poskytovat v závislosti na aktuálních rozpočtových možnostech, výhradně na základě žádosti a explicitního doporučení ZÚ (s nutnou specifikací konkrétního zahraničního pracoviště a požadavku na učební pomůcky), případně (s podporou) MZV, zásilka bude na místa určení doručena přednostně prostřednictvím MZV (diplomatickou poštou).