Velvyslanectví České republiky v Paříži

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nový zákon o státním občanství České republiky

Dnem 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový zákon o státním občanství ČR. Zákon opouští princip jediného státního občanství a rozšiřuje možnost existence dvojího státního občanství.

 

Nový zákon o státním občanství byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 186/2013 Sb. Hlavní, velmi významnou změnou ve srovnání s platným zákonem, který byl novým zákonem zrušen, je opuštění principu jediného státního občanství ve prospěch umožnění dvojího (i vícerého) státního občanství.

V praxi to znamená, že český občan, který po 1. lednu 2014 požádá o udělení občanství jiného státu a toto občanství získá, české občanství neztratí (a nemusí být přitom splněna dříve vyžadovaná podmínka, že jeho manželský partner musí být občanem státu, jehož občanství tento český občan získá). Uvedený princip vícerého státního občanství znamená ulehčení i pro cizince žádající o udělení státního občanství ČR, protože již nebudou muset prokazovat pozbytí svého dosavadního občanství.

Zákon rozšiřuje možnost zjednodušeného nabývání státního občanství ČR cizinci – bývalými státními občany:

Zjednodušené nabývání státního občanství bývalými státními občany již nebude vázáno na pozbytí českého, resp. československého státního občanství pouze v období od 25. února 1948 do 28. března 1990.  Prohlášením budou moci nabýt občanství ČR fyzické osoby, které pozbyly české nebo československé státní občanství před nabytím účinnosti nového zákona, tedy i před 25. únorem 1948 a po 28. březnu 1990. Takovýmto prohlášením však nebudou moci nabýt občanství fyzické osoby, které pozbyly československé státní občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině, a dále osoby, které se ke dni 1. ledna 1969 staly nebo by se staly slovenskými občany, nebo po 1. lednu 1969 nabyly slovenské občanství a jsou dosud slovenskými občany. Nový zákon však neumožňuje bývalým občanům do prohlášení zahrnout nezletilé děti, které nikdy nebyly českými státními občany.

Formou prohlášení mohou státní občanství ČR nabýt rovněž fyzické osoby, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území ČSR, jeden z jejich rodičů byl ke dni jejich narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 by se staly českými státními občany. Pozor -toto prohlášení lze podat NEJPOZDĚJI DO JEDNOHO ROKU od data nabytí účinnosti nového zákona, tj. do 1. ledna 2015!

Prohlášením mohou nabýt státní občanství ČR také fyzické osoby, které byly k 31. prosinci 1992 státními občany ČSFR a nebyly českými státními občany ani slovenskými státními občany; nabytí státního občanství ČR není umožněno fyzickým osobám, které jsou ke dni učinění prohlášení slovenskými občany. Fyzické osoby, které jsou v přímé linii potomky takovýchto bývalých státních občanů, mohou rovněž nabýt občanství ČR prohlášením za stejných podmínek.

Prohlášením  mohou nabýt státní občanství ČR také fyzické osoby, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství ČR, pokud byly v dobré víře o tom, že jsou státními občany ČR, a za předpokladu, že takový doklad nebyl ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání zrušen.

Nový zákon o státním občanství již neobsahuje ustanovení umožňující slovenským státním občanům  nabýt zjednodušeným způsobem – formou prohlášení – české státní občanství. Tuto možnost dnes upravují ustanovení §§ 18a, 18b a 18c zákona č. 40/1993 S., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, který bude novým zákonem zrušen. Nicméně, podle přechodného ustanovení nového zákona, bude oprávněným slovenským občanům  zachována možnost nabýt české občanství prohlášením podle cit. ustanovení zákona č. 40/1993 Sb. , ale POUZE 1 ROK od nabytí účinnosti nového zákona, tedy DO 1. ledna 2015!

Text zákona naleznete v příloze.

Pro další informace o nové právní úpravě kontaktujte konzulární oddělení na tel. 01 44 32 02 09 nebo 01 44 32 02 16.

přílohy

Nový zákon o státním občanství ČR 283 KB DOC (Word dokument) 27.8.2013