Velvyslanectví České republiky v Paříži

Czech Point

 

Žádost je možné podat na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví jen osobně a je potřebné se předem telefonicky objednat.Czech Point, neboli Český podací ověřovací informační národní terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý občan může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit podání ke státu. Veškeré informace o službách Czech Point naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR http://www.czechpoint.cz.

Na  pracovišti Czech Point na konzulárním oddělení Zastupitelského úřadu České republiky v Paříži na adrese 18 rue Bonaparte, 75006 Paris můžete v úředních hodinách, tj. pondělí – středa, pátek od 9 do 12 hod., za příslušný správní poplatek požádat o ověřené výstupy z úředních registrů, jejichž aplikace byly začleněny do systému Czech Point:  

1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech Point výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.

Na pracovištích Czech Point lze vydávat výpisy i zplnomocněným zástupcům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

NA POČKÁNÍ NELZE VÝPIS VYDAT

  • občanům jiného členského státu EU
  • osobám, které žádají vydání výpisu z evidence rejstříku trestů členského státu EU, ve kterém mají/měli bydliště a nebo jehož byli státními občany.

Na uvedenou skupinu osob musí Rejstřík trestů ČR provést dožádání do jiného členského státu EU. Po obdržení odpovědi ( do max. 20 pracovních dnů) se zpracovaný výpis odešle poštou na adresu žadatele.

Na počkání nelze výpis vydat také osobám narozeným na území SR, které mají jiné než slovenské státní občanství a jejichž údaje dosud nebyly převedeny podle mezinárodní smlouvy z evidence Rejstříku trestů Bratislava do evidence Rejstříku trestů Praha (tzn. nežádali o výpis z evidence Rejstříku trestů v Praze po 1. 7. 1995).

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Systém Czech Point umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech Point.

5. Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob

Od 2.1.2012 vydává Rejstřík trestů výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob – od 3. 5. 2012 o něj lze požádat i na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Paříži. Údaje z evidence Rejstříku trestů ČR o právnických osobách, které se v něm uvádějí, jsou veřejně přístupné a z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Správní poplatek za žádost o vydání výpisu z rejstříku trestů právnických osob činí 200,- Kč (hradí se v měně Euro – v převodu dle aktuálního konzulárního sazebníku měnových kurzů).

Pozn.:

Nadále je možné o výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob požádat:

  • osobně na adrese: Rejstřík trestů, Soudní 1, Praha 4, 140 66 - výpisy jsou vydávány na počkání,
  • písemně na úřadovnu Rejstříku trestů ČR lze žádost zaslat poštou (adresa viz výše).

6. Výpis bodového hodnocení osoby

Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů má pro občany pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

Výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec, a to na základě platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a přiděleného rodného čísla. Nepovinně lze v žádosti udat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v České republice. Zmocněnec musí být vybaven úředně ověřenou plnou mocí.

7. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, splnění kvalifikace doloží ministerstvu příslušnými doklady a zaplatí správní poplatek.


Služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem ucházet se o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-i starší více než 3 měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv na základě znalosti identifikačního čísla organizace.


8. Registr účastníků provozu MA ISOH

Pro vstup do evidence autovraků (dle zákona  č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, v platném znění) je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH prostřednictvím služby Czech Point. Přístupové údaje do systému evidence obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.


Vydání přístupových údajů do MA ISOH probíhá na základě:

  • identifikace provozovatele (nutné znát identifikační číslo organizace),
  • identifikace žadatele (nutný platný doklad totožnosti),
  • plné moci k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH, kterou na osobu žadatele vystaví statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Podrobnější informace naleznete na http://autovraky.cenia.cz/ v sekci Odpadové hospodářství. Pracovník kontaktního místa Czech Point může provést:

  • registraci a vydání přístupových údajů,
  • změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
  • vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno (výše poplatku 300,- Kč); za každou další stranu výpisu se hradí 150,- Kč. Částka se přepočítá na EURa platným kurzem daného měsíce.

9. Insolvenční rejstřík

Insolventní rejstřík obsahuje veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Insolvenční rejstřík spravuje Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba). 

10. Zřízení datové schránky

Podle zákona č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi, lze podat žádost o zřízení datové schránky.

Pomocí datové schránky může občan přijímat a posílat úřední dokumenty, a to v elektronické podobě. Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů orgány veřejné moci a k provádění úkonů vůči těmto orgánům, tj. odesílání úředních dokumentů. Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR.  

Datová schránka není e-mailová schránka, občan s její pomocí nemůže komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, ale pouze s úřadem jako orgánem veřejné moci. Úřední dokument, který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek platí, že se tento dokument považuje za doručený posledním dnem uplynutí lhůty 10 dnů od dodání do datové schránky. Doručení dokumentu touto formou má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Fyzická osoba může o zřízení datové schránky na konzulárním oddělení ZÚ Paříž požádat na základě předložení průkazu totožnosti a podpisu příslušné žádosti. Podnikající fyzická osoba při podání žádosti navíc předloží doklad, který výkon podnikatelské činnosti potvrzuje.  

Datová schránka je zřízena do tří dnů od podání žádosti. Poté žadatel obdrží přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou. Poprvé je žádost o zřízení datové schránky vyřízena zdarma. Např. při ztrátě přístupových údajů do datové schránky je možné podat žádost o jejich zneplatnění a vydání nových, a to za poplatek 200 Kč. Každé další opětovné zřízení datové schránky v průběhu tří let bude zpoplatněno částkou 200 Kč.

 


K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 


Poplatek

Konzulární poplatky se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Aktuální sazebník naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole "Konzulární informace - Sazebník konzulárních správních poplatků".

Správní poplatek se hradí na místě v hotovosti.