Velvyslanectví České republiky v Paříži

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Občané České republiky, kteří hodlají uzavřít sňatek ve Francii, musí nejdříve požádat české orgány o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Ve francouzštině se toto vysvědčení nazývá "certificat de célibat" nebo "certificat de capacité matrimoniale".

K podání žádosti na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví je potřebné se předem objednat.


Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu či podle posledního trvalého pobytu na území ČR.

Žádost se podává osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů ve Francii či Monaku.

Pro urychlení lze pověřit zmocněnce, aby vydání vysvědčení vyřídil přímo v ČR na příslušném matričním úřadu. Podpis snoubence na plné moci však musí být úředně ověřen na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů.

K žádosti je nutno přiložit:

  • vyplněný formulář žádosti (formulář se vyplňuje na zastupitelském úřadu);
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas);
  • rodný list (originál nebo ověřená kopie);
  • úřední doklad o bydlišti v cizině ("certificat de domicile" nebo pobytová karta);
  • prohlášení o přechodném pobytu v cizině, zdržuje-li se občan ČR v cizině přechodně za účelem studia nebo práce;
  • prohlášení o stavu, zdržuje-li se občan ČR trvale v cizině (tzn. odevzdal-li občanský průkaz);
  • event. doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list zemřelého manžela);
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených dokladů.


Všechny doklady se předkládají v originálech či úředně ověřených kopiích.

Správní poplatek se hradí při podání žádosti v hotovosti v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků.

Aktuální sazebník poplatků naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví www.mzv.cz v kapitole "Konzulární informace - Sazebník konzulárních správních poplatků".

Příslušná položka sazebníku se nazývá "žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství".

Vyřízení žádosti obvykle trvá 6 až 8 týdnů.

Platnost vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je 6 měsíců.

Pro použití ve Francii je nutné vysvědčení opatřit úředním překladem do francouzštiny. Upozorňujeme, že  překlady vyhotovené soudním překladatelem v ČR nemusí francouzská radnice uznat. Seznam překladatelů naleznete na naší webové stránce v kapitole "Konzulární informace - Seznam překladatelů a tlumočníků".

Přesné informace o podmínkách uzavření sňatku ve Francii Vám poskytne příslušná radnice, kde hodláte sňatek uzavřít. Rámcovou informaci naleznete v článku Uzavírání manželství ve Francii.

V případě potřeby vyrozumí konzulární oddělení našeho velvyslanectví písemnou formou radnici v místě uzavření manželství, že již nevydává tzv. "certificat de coutume".

 

K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla. Naše e-mailová adresa je: consulate.paris@embassy.mzv.cz.