Velvyslanectví České republiky v Paříži

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

pro občany ČR, kteří hodlají uzavřít sňatek ve Francii („certificat de célibat“ / „certificat de capacité matrimoniale“) :

Občané ČR, zájemci o uzavření sňatku ve Francii, musí v ČR nejprve požádat o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (ve francouzštině nazývané "certificat de célibat" nebo "certificat de capacité matrimoniale").

 

K podání žádosti na KO ZÚ Paříž je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033/0/144 320 216.
Kdo vydává

Doklad vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu či podle posledního trvalého pobytu na území ČR.

Místo podání žádosti

Žádost se podává osobně na KO Paříž či na některém honorárním konzulátu.

Náležitosti žádosti

1. vyplněný formulář žádosti;
2. platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas);
3. rodný list (originál nebo ověřená kopie);
4. prohlášení o přechodném pobytu v cizině, zdržuje-li se občan ČR v cizině přechodně za účelem studia nebo práce;
5. prohlášení o stavu, zdržuje-li se občan ČR trvale v cizině (tzn. odevzdal-li občanský průkaz);
6. úřední doklad o bydlišti v cizině (" certificat de domicile" nebo pobytová karta );
7. event. doklad o zániku předchozího manželství (pravomocný rozsudek o rozvodu, úmrtní list zemřelého manžela);
8. správní konzulární poplatek (v hotovosti).

Platnost vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je 6 měsíců. Doklad je nutné opatřit úředním překladem do francouzštiny (upozornění: překlady vyhotovené soudním překladatelem v ČR nemusí francouzská radnice uznat).

Poplatek za vydání

Správní konzulární poplatek se při osobním podání hradí v hotovosti.

Poznámka

V případě potřeby vyrozumí KO Paříž písemnou formou radnici v místě uzavření manželství, že již nevydává tzv. "certificat de coutume"