Velvyslanectví České republiky v Paříži

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

Matričním dokladem se rozumí rodný list, oddací list či úmrtní list.


K osobnímu podání žádosti na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách.


Základní informace o vydávání duplikátů matričních dokladů lze nalezt na Portálu veřejné správy ČR v sekci Matriky.

Duplikát matričního dokladu vydává příslušná matrika v České republice.

Žádost je možno podat:

V České republice může o vydání matričního dokladu požádat osobně i blízký příbuzný.

K žádosti je nutno předložit:

  • řádně vyplněný formulář "Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR" (je-li žádost zasílána poštou, musí být podpis na formuláři úředně ověřen na místní radnici nebo u notáře),
  • doklad totožnosti,
  • není-li žadatel totožný s osobou, které se zápis týká, je třeba předložit veřejnou listinu prokazující právní nárok na vydání dokladu: 1. osoby blízké -  manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec předloží své matriční doklady prokazující příbuzenský vztah; 2. zplnomocněný zástupce předkládá úředně ověřenou plnou moc.

Všechny doklady se předkládají v originálech či úředně ověřených kopiích.

Správní konzulární poplatek se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatků naleznete v Sazebníku konzulárních správních poplatků. Příslušná položka sazebníku se nazývá "Vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu".

Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti.

Pokud budete žádost zasílat našemu velvyslanectví v poštovním styku, přiložte k ní kromě shora uvedených dokladů též poštovní složenku "Mandat Cash" na částku odpovídající výši konzulárního poplatku. Složenku vydávají pobočky francouzské pošty La Poste. Vzhledem k tomu, že se poplatky přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce, prosíme, abyste nám žádosti poslední týden v měsíci nezasílali a vyčkali na zveřejnění nového kurzu začátkem dalšího měsíce.

K žádosti prosíme též přiložit zpáteční ofrankovanou obálku LRAR 4,78 € (lettre recommandée avec accusé de réception) s Vaší přesnou adresou, ve které Vám vydaný doklad zašleme.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Děkujeme za pochopení.

Vyřízení žádosti o vydání matričního dokladu trvá obvykle 6 až 8 týdnů.

 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla. Naše e-mailová adresa je: consulate.paris@embassy.mzv.cz.

přílohy

Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu ČR 58 KB DOC (Word dokument) 10.10.2012