Velvyslanectví České republiky v Paříži

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

K podání žádosti na KO ZÚ Paříž je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033/0/144 320 216.


 

 

Rodný list, oddací list, úmrtní list


Kdo vydává:

Doklad vydává příslušný matriční úřad v ČR.

Místo podání žádosti

Žádost lze podat osobně na KO Paříž či na některém honorárním konzulátu, eventuelně poštou na KO Paříž. Lhůta vyřízení žádosti o duplikát matričního dokladu je 8 týdnů.

Náležitosti žádosti o vydání

-         řádně vyplněný formulář (Dotazník k Žádosti o MD.doc) – je-li žádost zasílána poštou, podpis na formuláři je třeba nechat úředně ověřit na místní radnici nebo  u notáře

-         doklad totožnosti

-         není-li žadatel fyzickou osobou, které se zápis týká, je třeba předložit veřejnou listinu prokazující právní nárok na vydání dokladu (osoby blízké – manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec předloží své matriční doklady, zplnomocněný zástupce ověřenou plnou moc)

-         všechny doklady se předkládají v originálech či úředně ověřených kopiích

Poplatek za vydání

Správní konzulární poplatek se hradí formou poštovní složenky „mandat-cash“ (viz.sazebník, který je vždy k prvnímu pracovnímu dni kalendářního měsíce aktualizován), při osobním podání v hotovosti.

 

přílohy

Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu ČR 58 KB DOC (Word dokument) 10.10.2012

Dotaznik.Questionnaire.doc 59 KB DOC (Word dokument) 19.9.2012