Velvyslanectví České republiky v Paříži

česky  français 

rozšířené vyhledávání

Dopravní nehody ve Francii a jejich likvidace

 

Několik praktických rad, jak postupovat v určitých, relativně často se vyskytujících situacích:

A)    Dopravní nehody:

Ve Francii provádějí policejní orgány zápis okolností nehody pouze v případech, kdy došlo ke zranění či úmrtí. Při této příležitosti vyslechnou svědky, provedou základní konstatace a měření, sepíší protokol, ale nejsou kompetentní k určení viníka nehody. Účastníci nehody si poté mohou vyžádat protokol prostřednictvím příslušné prokuratury (protokol však bývá k dispozici až po několika měsících).

K nehodám, při kterých došlo pouze ke hmotným škodám, se policie nedostavuje (protokol tedy nesepisuje). O okolnostech nehody sepisují tzv. „Evropský protokol» o nehodě sami její účastníci. Formuláře protokolu mají standardní podobu v celé EU. Existuji i v češtině a jsou zpravidla k disposici v každé pojišťovně.

Při vyplňování protokolu je podstatné:

(1)  přesně zachytit situaci na schématu v dolní části formuláře;

(2)  zajistit, aby byla řádně vyplněna totožnost účastníků nehody a údaje k jejich pojištění;

/je tedy třeba žádat předložení oficiálních dokladů totožnosti účastníků nehody (občanského průkazu nebo pasu), řidičského průkazu a zelené karty; pokud předloženy nejsou, doporučuje se přivolat policii/;

(3)  zapsat do formuláře protokolu jména a adresy svědků.

Protokol může být vyplněn i několika jazyky (např. jedním účastníkem česky a druhým francouzsky).

Pokud by druhá strana odmítla protokol podepsat, je též možné přivolat policii, nebo eventuelně vyplnit protokol s pomocí svědků. Doporučuje se dobře si situaci  vyfotografovat.

B)   Odškodnění:

Hmotné škody (pokud již nebyly hrazeny havarijním pojištěním) lze uplatnit buď u pojišťovny druhé strany ve Francii (francouzsky) anebo též u jejího zástupce v České Republice. Podrobnosti a kontakt si lze vyžádat u České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

Zkušenost ukazuje, že řešit škody na zdraví včetně úmrtí přímo ve Francii s  pojišťovnou odpovědné osoby bývá někdy efektivnější a především rychlejší. Příslušná francouzská právní úprava je ve vztahu k obětem autonehod příznivá. Škody na zdraví nejsou hodnoceny podle předem stanového ceníku, ale jednotlivé případy jsou řešeny individuálně, a to dle zvyklostí a relevantních soudních precedentů.

Pro případ, kdy by bylo třeba řešit odškodnění soudní cestou, je žádoucí - vzhledem k tomu, že jde o specifickou a úzce vymezenou právní oblast - asistence advokáta se znalostí francouzského práva a francouzského prostředí. Poplatky za soudní řízení jsou ve Francii relativně nízké (několik desítek eur bez ohledu na výši sporu). Výše odměny služeb advokáta je srovnatelná s odměnou běžnou v České republice.

C)   Odškodnění v případě fyzického násilí: 

Francouzské zákony umožňují též odškodnění v případě úmrtí či poškození zdraví v důsledku prokázané agrese. Na odškodnění vzniká právo bez ohledu na to, zda byl viník vůbec nalezen a identifikován či zda je solventní. Odškodnění vyměřuje zvlášť k tomu ustavená soudní komise, která postupuje podle běžných zvyklostí a soudních precedentů. I v tomto případě se nicméně doporučuje asistence kvalifikovaného francouzského advokáta.

D)   Trestní záležitosti:

Policie má právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na dobu 24 hodin, tato doba může být prodloužena na základě rozhodnutí prokurátora až na 48 hodin (v případech podezření ze spáchání některých zvlášť závažných trestných činů i na dobu delší). Podle současné právní úpravy má zadržený minimální možnost využít právní pomoci advokáta – jeho účast v této fázi řízení (tj. v době vazby) je omezena na pouhých 30 minut, přičemž nemá právo nahlížet do spisů, ani zúčastnit se výslechu. Po uplynutí doby vazby je dotyčná osoba předvedena buď přímo před řádný soud, kde probíhá za přítomnosti jejího advokáta příslušné  řízení, nebo je předvedena před vyšetřujícího soudce, který ji, též za přítomnosti advokáta, předběžně vyslechne a poté rozhodne o vyšetřovací vazbě. Vyšetřovací vazba může trvat i několik měsíců. Po jejím ukončení je obviněný postaven před řádný soud.

Úloha advokáta je v těchto případech od počátku velmi důležitá. Záležitost se navíc často komplikuje i jazykovou bariérou. Pokud si zadržený český občan nestanoví vlastního advokáta, je mu přidělen advokát ex offo (placený francouzským státem). K výslechům či soudnímu řízení je též přizván soudem placený překladatel, který se ale účastní pouze úkonů v rámci trestního řízení nebo výslechů. Je velmi obtížné žádat jeho přítomnost k jiným účelům, jako například k rozhovorům s advokátem. V takovém případě je samozřejmě nejpraktičtější použít služeb francouzského advokáta se znalostí českého jazyka, jeho služby, nejedná-li se o advokáta ex offo, je však třeba uhradit.

E)   Nákladní kamionová doprava - porušení celních předpisů či ustanovení  Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR) :

 Stává se, že při mezinárodní kamionové dopravě je kamion zadržen, a to buď celní správou (celní přestupky) nebo policií (nedodržování ustanovení Dohody AETR). Konstatované přestupky bývají nejčastěji dvojího charakteru a mají dva následující důsledky:

(1)  Pokud je přestupek malý, příslušný kontrolní orgán udělí blokovou pokutu (řádově do několika set eur), přičemž má možnost vozidlo zadržet do doby, než bude pokuta zaplacena. I kdyby byla pokuta uložena v rozporu s právním řádem, opravný prostředek je v praxi nedostupný.

(2)  Pokud je přestupek závažnější, nebo se jedná o trestný čin, kontrolní orgán nařídí po konzultaci s prokuraturou zaplacení soudní jistoty (zpravidla ve výši několika tisíc eur). I v tomto případě je vozidlo zadrženo do doby, než je jistota uhrazena. Záležitost pak řeší soud. Postup je obvykle následující: Soud odsoudí pachatele (bez přítomnosti stran) k pokutě ve výši již zaplacené jistiny. Rozhodnutí soudu je pachateli zasláno doporučeným dopisem s doručenkou. Ten může proti rozhodnutí podat dovolání do 45 dnů od data doručení. Pokud tak učiní, je celá jeho kauza znovu posouzena, tentokrát za jeho přítomnosti, nebo za přítomnosti jeho advokáta.  Tímto opravným prostředkem se v minulosti v mnoha případech podařilo původní rozhodnutí zrušit, nebo pokutu podstatně snížit.