Velvyslanectví České republiky v Paříži

Státní občanství ČR

Platná právní úprava je obsažena v zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014


Nový zákon opouští princip jediného státního občanství a naopak se zcela přiklání k možnosti existence dvojího (či vícerého) státního občanství pro české státní občany.

Od 1. ledna 2014 již především neplatí pravidlo zavedené po vzniku samostatné České republiky v roce 1993, že čeští občané automaticky pozbývají občanství ČR nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost. Čeští občané, kteří po 1. lednu 2014 nabydou cizí státní občanství na základě vlastní žádosti, tedy zůstávají českými občany.

Nový zákon dále rozšiřuje možnost znovunabytí státního občanství České republiky prohlášením. Prohlášení je zjednodušený způsob nabytí občanství určený bývalým českým, resp. československým občanům a jejich dětem.

Možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky již není na rozdíl od předchozí úpravy vázáno na pozbytí českého (československého) státního občanství pouze v období od 25. února 1948 do 28. března 1990. Prohlášení tak mohou nyní učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25. únorem 1948 a po 28. březnu 1990.

 

V některých případech je však možné prohlášení o nabytí státního občanství učinit nejpozději do 1. ledna 2015, jinak toto právo zanikne.

Jedná se o případy zmiňované v ustanovení §§ 33, 72 a 73 zákona o státním občanství ČR. Našich krajanů ve Francii se dotýká zejména možnost nabytí státního občanství prohlášením dle § 33 nového zákona.

Prohlášením podle § 33 zákona může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.

Toto prohlášení tedy mohou učinit osoby narozené v uvedené době v zahraničí, pokud jeden z rodičů byl československý občan a druhý rodič byl cizinec. Tyto osoby dle tehdy platné právní úpravy mohly občanství nabýt, ale jejich rodiče v období komunistického režimu fakticky neměli možnost příslušnou žádost podat.

Další dvě možnosti, tedy prohlášení dle §§ 72 a 73, jsou specifické případy, které jsou ve zdejších podmínkách zcela ojedinělé. Podrobnosti o těchto dvou možnostech naleznete v článku znovunabytí státního občanství ČR.

 

Státní občanství České republiky se dle zákona prokazuje:Pokud budete žádat o vydání cestovního pasu a nemáte platný český občanský průkaz ani platný český pas, je potřeba nejprve požádat o vydání nového osvědčení o státním občanství ČR. Při podání žádosti o cestovní pas nesmí být toto osvědčení starší než 1 rok.

Jak žádat o osvědčení o státním občanství ČR

Znovunabytí státního občanství ČR


Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od 1. ledna 2014 jeho pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky.

Podrobnější informace o zákonu o státním občanství lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci Státní občanství a dále na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.