Velvyslanectví České republiky v Paříži

Státní občanství ČR

Platná právní úprava je obsažena v zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014


Nový zákon umožňuje ve větší míře než předchozí úprava existenci dvojího (či vícenásobného) státního občanství pro české státní občany.

Zákon opětovně zakotvuje právo činit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky. Toto prohlášení mohou činit bývalí čeští, případně za určitých podmínek i bývalí českoslovenští občané. Znovunabytí státního občanství však již není vázáno na pozbytí občanství v období od 25. 2. 1948 do 28. 3. 1990, ale prohlášení mohou činit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25. 2. 1948 a po 28. 3. 1990.

V některých případech je však možné prohlášení o nabytí státního občanství učinit nejpozději do 31. prosince 2014.

Jedná se o případy zmiňované v ustanovení § 33 a § 72 zákona o státním občanství ČR.

Prohlášením podle § 33 zákona může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.


Státní občanství České republiky se dle zákona prokazuje:Pokud budete žádat o vydání cestovního pasu a nemáte platný český občanský průkaz ani platný český pas, je potřeba nejprve požádat o vydání nového osvědčení o státním občanství ČR. Při podání žádosti o cestovní pas nesmí být toto osvědčení starší než 1 rok.

 

Jak žádat o osvědčení o státním občanství ČR

Znovunabytí státního občanství ČR

 

V případě nabytí státního občanství jiného státu, např. Francie, již po 1. 1. 2014 nedochází ke ztrátě občanství ČR. Jediným zákonným způsobem pozbytí českého státního občanství je od uvedeného data pozbytí na základě prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky.

Podrobnější informace o zákonu o státním občanství lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci Státní občanství.