Velvyslanectví České republiky v Paříži

Nabytí státního občanství České republiky udělením

Upraveno zákonem č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů ("dále jen zákon")

Kdo může nabýt:

 • cizinec, včetně manžela nebo manželky státního občana ČR,
 • bývalý státní občan ČR, který státní občanství ČR pozbyl (např. získáním francouzského státního občanství naturalizací) a na kterého se nevztahuje zákon č. 193/1999, o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů.


Podmínky pro udělení státního občanství České republiky

Fyzická osoba :

 1. má na území ČR ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje,
 2. prokáže, že nabytím státního občanství ČR pozbyde dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o osobu bez státního občanství (bezdomovce), nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka (azylanta) na území ČR; doklad o pozbytí dosavadního státního občanství lze obstarat až na základě tzv. příslibu udělení státního občanství ČR, který vydává Ministerstvo vnitra,
 3. nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin,
 4. prokáže znalost českého jazyka,
 5. plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území ČR (zákon č. 326/1999 Sb.. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky.

Některé z těchto podmínek lze za zákonem stanovených okolností prominout

Kde se žádost podává

 • u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně a v Ostravě u magistrátů těchto měst, v Plzni u Úřadu městského obvodu Plzeň 3) podle místa trvalého pobytu žadatele
 • úřad vyplní se žadatelem dotazník, jehož obsah je ustanoven v příloze zákona a dále ověří pohovorem se žadatelem v souladu s vyhláškou č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství ČR, jeho znalost českého jazyka a o výsledku učiní záznam do spisu.

 

Přílohy žádosti

 • rodný list,
 • oddací list, pokud uzavřel manželství,
 • popřípadě doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela,
 • výpis z rejstříku trestů, jde-li o žadatele staršího 15 let, který nesmí být starší šesti měsíců,
 • životopis.


Kdo o žádosti rozhodne

 • žádost je příslušným úřadem spolu s jeho stanoviskem, stanoviskem obecního úřadu a příslušnými doklady zaslána prostřednictvím cizinecké policie do 30 dnů od jejího podání Ministerstvu vnitra
 • správní řízení o udělení státního občanství ČR je zahájeno dnem, kdy žádost došla Ministerstvu vnitra, které o této žádosti rozhodne do 90 dnů od zahájení správního řízení