Velvyslanectví České republiky v Paříži

Osvědčení o státním občanství ČR

Kdo vydává

 • úřad příslušný podle místa trvalého pobytu osoby, o jejíž státní občanství se jedná;
 • Úřad městské části Praha 1, pokud osoba trvalý pobyt na území ČR nikdy neměla.


Kdy se vyžaduje

 • k žádosti o první cestovní pas ČR;
 • v aktuální formě k žádosti o nový cestovní pas ČR, pokud žadatel nemá platný český pas nebo občanský průkaz.


Kdy a kde lze žádost o osvědčení podat

 • nejdříve dnem zletilosti fyzické osoby; za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce;
 • osoby s trvalým pobytem v cizině mohou žádost podat prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR (konzulární oddělení ZÚ Paříž a honorární konzuláty ČR ve Francii);


Náležitosti žádosti, formuláře a jejich vyplnění

OSV CR formulare, prohlaseni.doc

 • žádost + prohlášení pro zjišťování státního občanství (je-li žadatel starší 18 let);
 • žádost + prohlášení + prohlášení v případě nezletilé osoby (je-li žádost podávána za dítě mladší 18 let, žádost se vyplňuje jménem dítěte, ale podepisuje zákonný zástupce);
 • při osobním podání žádosti je třeba žádost i prohlášení třeba podepsat až před pracovníkem konzulátu;
 • při korespondenčním podání musí být podpis na žádosti i prohlášení úředně ověřen - na radnici nebo u notáře;
 • kromě platného dokladu totožnosti je třeba předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů svědčících o státním občanství žadatele - rodného listu, oddacího listu, starého cestovního pasu, starého osvědčení o stát. občanství ČR apod.;
 • občané, kteří nabyli cizí státní občanství, předloží rovněž listinu o udělení cizího státního občanství nebo jiný doklad, z něhož je zřejmé datum a způsob nabytí cizího státního občanství;
 • předepsaný správní poplatek lze uhradit buď v hotovosti v pokladně KO Paříž, nebo složenkou mandat cash.


VZOR formulář žádost o OSV.doc

přílohy

žádost o OSV ČR + prohlášení 68 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008

VZOR OSV ČR 2 MB DOC (Word dokument) 22.10.2008