Velvyslanectví České republiky v Paříži

Znovunabytí státního občanství ČR pro některé bývalé občany, prohlášení

Dne 27. února 2006 nabyl účinnosti zákon č. 46/2006 Sb., kterým se mění zákon č.193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

V praxi to znamená, že fyzická osoba, která pozbyla státní občanství Československé republiky, Československé socialistické republiky, České socialistické republiky nebo České republiky v období od 25. února 1948 do 28. března l990 propuštěním ze státního svazku nebo v souvislosti s nabytím státního občanství jiného státu, s nímž měla nebo má Česká republika uzavřenu smlouvu upravující otázku zamezení vzniku dvojího státního občanství (dále jen "bývalý občan"), může opět nabýt státní občanství České republiky na základě prohlášení o státním občanství ČR, pokud uvedená mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Kdo prohlášení přijímá

- v zahraničí zastupitelský úřad České republiky (konzulární oddělení ZÚ Paříž)

Náležitosti prohlášení a přílohy

- náležitosti prohlášení

a) datum a způsob pozbytí státního občanství ČR,

b) místo posledního trvalého pobytu v ČR; neměl-li bývalý občan takový pobyt, tuto skutečnost výslovně uvede

- přílohy

a) listina (osvědčení) o propuštění ze státního svazku nebo rozhodnutí o odnětí státního občanství, anebo listinu (potvrzení) o naturalizaci ve Spojených státech amerických,

b) rodný list,

a) oddací list, jde-li o osobu žijící v manželství, osobu rozvedenou nebo ovdovělou,

b) popřípadě další doklady, kterými prokazuje správnou podobu svého příjmení.


- bývalý občan může do prohlášení zahrnout i dítě mladší 18 let, i když se nejedná o bývalého
občana.

- prohlášení o státním občanství ČR nepodléhá správním poplatkům.