Velvyslanectví České republiky v Paříži

Prohlášení o nabytí státního občanství

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR je zjednodušená forma nabytí občanství určená bývalým českým, resp. československým občanům a jejich dětem.


Dle nového zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, již není možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky na rozdíl od předchozí úpravy vázána na pozbytí českého (československého) státního občanství pouze v období od 25. února 1948 do 28. března 1990.

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR tak mohou nyní učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25. únorem 1948 a po 28. březnu 1990.

 

V následujících třech případech je však možné prohlášení o nabytí státního občanství ČR učinit jen do 1. ledna 2015, jinak toto právo zanikne:

1. Prohlášením dle § 33 nového zákona může nabýt státní občanství ČR osoba, která se narodila v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1. lednu 1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.

2. Dle § 72 nového zákona může občan Slovenské republiky učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, 18b a 18c předchozího zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

3. Prohlášení dle § 73 nového zákona může učinit osoba, která byla k 1. lednu 2014 starší 21 let a
a) má na území České republiky povolen trvalý pobyt,
b) nejpozději od věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky,
c) nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.


Našich krajanů ve Francii se dotýká zejména první možnost, tedy prohlášení dle § 33 zákona. Toto prohlášení mohou učinit osoby narozené v zahraničí mezi 1. říjnem 1949 a 7. květnem 1969, jejichž jeden rodič byl československý občan a druhý rodič cizinec. Tyto osoby dle tehdy platné právní úpravy mohly občanství nabýt, ale jejich rodiče v období komunistického režimu fakticky neměli možnost příslušnou žádost podat.

Další dvě možnosti jsou specifické případy, které jsou ve zdejších podmínkách zcela ojedinělé.


Prohlášení o nabytí státního občanství lze učinit na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Paříži.

Podrobnější informace o zákonu o státním občanství lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci Státní občanství a dále na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.