Velvyslanectví České republiky v Paříži

Uzavírání manželství ve Francii

Přesné informace o podmínkách uzavření sňatku ve Francii Vám poskytne příslušná radnice, kde hodláte sňatek uzavřít.


Francouzské úřady vyžadují od cizinců obvykle tyto doklady:

  • rodný list, jehož datum vydání by nemělo být starší šesti měsíců - na matrice v místě narození lze požádat o duplikát rodného listu;
  • doklad totožnosti (cestovní pas);
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (certificat de capacité matrimoniale / certificat de célibat) - vystavuje městský úřad v místě trvalého bydliště v ČR;
  • doklad o bydlišti v místě uzavření sňatku alespoň jednoho ze snoubenců (nahlášení pobytu min. 1 měsíc před uzavřením sňatku);
  • u rozvedených - oddací list s poznámkou o rozvodu či rozvodový rozsudek;
  • u ovdovělých - úmrtní list manžela/manželky.


Jak požádat o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Jak podat žádost o vydání duplikátu českého matričního dokladu. Matričním dokladem se rozumí rodný list, oddací list či úmrtní list.

V případě potřeby vyrozumí konzulární oddělení našeho velvyslanectví písemnou formou radnici v místě uzavření manželství, že již nevydává tzv. "certificat de coutume". V tomto případě postačí, pokud nám sdělíte e-mailem označení radnice, na kterou máme vyrozumění zaslat. Naše e-mailová adresa je: consulate.paris@embassy.mzv.cz.


Upozornění

České matriční doklady je nutno nechat přeložit do francouzštiny úředním překladatelem. Radnice většinou vyžaduje, aby překlad byl vyhotoven francouzským soudním překladatelem, francouzskou ambasádou v zemi působnosti či naším konzulárním oddělením v Paříži, popř. honorárním konzulátem ČR ve Francii.

Seznam úředních překladatelů naleznete na naší webové stránce v kapitole "Konzulární informace - Seznam překladatelů a tlumočníků".

Po uzavření sňatku ve Francii je třeba neprodleně požádat o vydání českého oddacího listu ve zvláštní matrice v Brně. Žádost je možné podat prostřednictvím našeho konzulárního oddělení. Podrobnější informace naleznete v článku Zápis o uzavření manželství.

Zároveň upozorňujeme, že platnost cestovního pasu skončí ze zákona uplynutím 3 měsíců od data změny příjmení v souvislosti s uzavřením manželství.