Velvyslanectví České republiky v Paříži

Uzavírání PACS ve Francii

PACS (Pacte civil de solidarité) - podle francouzského právního řádu forma registrovaného partnerství - je smlouva uzavřená mezi dvěma osobami různého či stejného pohlaví, která uspořádává jejich společný život. Z PACSu vyplývají pro partnery práva a povinnosti, zejména jejich vzájemná pomoc a finanční podpora. Příslušná ustanovení se součástí právního řádu – Code civil – stala zákonem č. 99 -9444 ze dne 15. 11. 1999.

Co je PACS ?


PACS (Pacte civil de solidarité) -
podle francouzského právního řádu forma registrovaného partnerství - je smlouva uzavřená mezi dvěma osobami různého či stejného pohlaví, která uspořádává jejich společný život. Z PACSu vyplývají pro partnery práva a povinnosti, zejména jejich vzájemná pomoc a finanční podpora.

Příslušná ustanovení se součástí právního řádu - Code civil - stala zákonem č. 99 -9444 ze dne 15. 11. 1999.


Kdy PACS uzavřít nelze?


PACS nelze uzavřít v následujících případech:

 • mezi partnery je přímý příbuzenský vztah;
 • jeden z partnerů je v manželském svazku;
 • jeden z partnerů již uzavřel PACS, který není zrušen;
 • jeden z partnerů je pod ochranou poručníka;
 • jeden z partnerů není plnoletý.

   Kde se PACS uzavírá?


PACS se uzavírá na Tribunal d´instance podle místa bydliště jednoho z partnerů, kam je třeba se obrátit pro podrobné informace.

Obecné informace jsou rovněž dostupné na www.service-public.fr rubrika famille.


Jaké doklady francouzské úřady od cizinců vyžadují?


Francouzské úřady od cizinců obvykle vyžadují následující doklady:

 • doklad totožnosti (cestovní pas);
 • rodný list ne starší než 6 měsíců, opatřený překladem soudního překladatele (doporučujeme kvalifikovaného soudního překladatele se sídlem ve Francii);
 • potvrzení o rodinném stavu a o způsobilosti k právním úkonům ( certificat de célibat): v ČR je třeba za tímto účelem požádat na městském úřadu podle místa trvalého bydliště o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel;
 • potvrzení o českém právu ( certificat de coutumes): naše konzulární oddělení pro tento případ vydává pouze potvrzení, že tento doklad nevydává (výši správního poplatku naleznete v odkazu "sazebník");
 • v případě, že PACS uzavírá osoba rozvedená či ovdovělá, je třeba tuto skutečnost doložit rozvodovým rozsudkem respektive úmrtním listem manžela.


Lze zapsat do Zvláštní matriky v Brně?


PACS uzavřený mezi osobami stejného pohlaví - mezi občanem ČR a cizincem nebo mezi dvěma občany ČR ve Francii lze zapsat do zvláštní matriky v Brně.