Velvyslanectví České republiky v Paříži

Zvláštní seznam voličů vedený při Velvyslanectví ČR v Paříži

Konzulární oddělení zastupitelského úřadu ČR v Paříži vede zvláštní seznam voličů (dále jen „ZSV“), do něhož mohou být zapsáni občané ČR, kteří mají bydliště na území Francie a Monaka. Za bydliště se považuje takové místo pobytu, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání, a to bez ohledu na jeho účel a dobu trvání. Bydliště je však nutno doložit písemným dokladem.

 

ZSV se vytváří pro účely voleb:

 • do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
 • do Senátu Parlamentu ČR,
 • do Evropského parlamentu,
 • prezidenta republiky.

Podle současné právní úpravy ČR lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

 • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 • volbě prezidenta republiky.


Při volbách do Senátu lze hlasovat pouze na území ČR. Voliči zapsaní do ZSV mohou na území ČR hlasovat na základě voličského průkazu vydaného naším velvyslanectvím. Obdobně lze na základě voličského průkazu hlasovat i při volbách do Evropského parlamentu.

Voliči zapsaní do ZSV nemohou hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

Hlasovat na zastupitelském úřadu mohou voliči zapsaní do ZSV nebo voliči, kterým byl pro dané volby vydán voličský průkaz.

Vzhledem k výše uvedenému je pro voliče, kteří pobývají v zahraničí pouze krátkou dobu a chtějí hlasovat na zastupitelském úřadu, vhodnější, aby požádali o vydání voličského průkazu obecní úřad, u kterého jsou vedeni ve stálém seznamu voličů podle místa bydliště na území České republiky.

ZSV je stálé povahy a nevytváří se pro další volby znovu. Změny se provádějí průběžně, a to vždy jen na základě písemné žádosti voliče.

Dle zákona jsou všechny úkony prováděné za účelem využití volebního práva od správních poplatků osvobozeny.

 

Zápis do ZSV

Pro zápis do ZSV musí volič předat, resp. doručit našemu velvyslanectví následující dokumenty v originále, resp. ověřené kopii:

 • písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen,
 • doklad potvrzující totožnost (platný občanský průkaz, cestovní pas, jiný úřední doklad - i cizozemský opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození),
 • doklad prokazující státní občanství ČR (občanský průkaz, cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, cestovní průkaz, osvědčení, resp. potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství),
 • doklad potvrzující bydliště na území Francie, resp. Monaka (např. carte de séjour, CNI).


Volič zapsaný do ZSV bude automaticky vyškrtnut na území České republiky ze stálého seznamu voličů.

Volič zapsaný do ZSV se může účastnit hlasování na našem velvyslanectví po předložení dokladu totožnosti a dokladu o státním občanství ČR.


Voličský průkaz

Voliči zapsaní do ZSV se mohou hlasování na území ČR účastnit na základě voličského průkazu. Voličský průkaz vystaví v tomto případě naše velvyslanectví.

O vydání voličského průkazu je možno požádat písemně nebo osobně. Písemné podání může být:

 • v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis ověří bez poplatku některý z honorárních konzulátů),
 • v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
 • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.


VZOR žádosti o vystavení VP.doc

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Na základě takto vydaného voličského průkazu může volič hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.



Vyškrtnutí ze ZSV

Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze ZSV.

Žádost o vyšktnutí se podává osobně nebo písemně (možná je i faxová forma, e-mail je nedostačující).

Volič vyškrtnutý ze ZSV musí na základě potvrzení, které mu vystavíme, sám požádat o opětovný zápis do stálého seznamu voličů na obecním úřadě na území ČR.


Naše adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Fax: 01 44 32 02 12

Kde a kdy nás najdete

 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě e-mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla. Naše e-mailová adresa je: consulate.paris@embassy.mzv.cz.

 

K osobnímu podání žádostí na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033 (0) 1 44 32 02 16.

 

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 23 KB DOC (Word dokument) 5.11.2012

žádost o voličský průkaz 23 KB DOC (Word dokument) 20.11.2012