Velvyslanectví České republiky v Paříži

Zvláštní seznam voličů vedený při KO ZÚ Paříž

Konzulární oddělení zastupitelského úřadu v Paříži (dále jen „KO“) vede zvláštní seznam voličů (dále jen „ZSV“), do něhož mohou být zapsáni ti státní občané ČR, kteří mají bydliště na území Francie a Monaka. Za bydliště se považuje takové místo pobytu občana, bez ohledu na účel a dobu jeho trvání, které občan doloží relevantním dokladem, a to zpravidla místo, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

K podání žádosti na KO ZÚ Paříž je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033/0/144 320 216.ZSV je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro další volby znovu. Aktualizaci ZSV provádí KO průběžně, vždy na základě žádosti voliče, a to buď žádosti o zápis do ZSV, nebo žádosti o vyškrtnutí ze ZSV.

( žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů).

Pro zápis do ZSV musí volič předat, resp. doručit na KO následující dokumenty v originále, resp. ověřené kopii:

  • písemnou žádost o zápis do ZSV - podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen
  • doklad potvrzující totožnost (platný OP, cestovní doklad, jiný úřední doklad - i cizozemský opatřený fotografií držitele a obsahující jeho základní osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození)
  • doklad prokazující státní občanství ČR - OP, CP, DP, SP, cestovní průkaz, osvědčení, resp. potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • doklad potvrzující bydliště na území Francie, resp. Monaka (např. carte de séjour, CNI)


Volič zapsaný do ZSV na KO bude v důsledku toho vyškrtnut na území České republiky ze stálého seznamu voličů. Vzhledem k tomu, že každý volič může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů, má zápis do ZSV pro takového voliče následující důsledky:

  • k hlasování ve volbách do Parlamentu České republiky (do Poslanecké sněmovny i do Senátu) na území České republiky bude potřebovat voličský průkaz vydaný KO;
  • ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí nebude moci hlasovat vůbec.

 

O vyškrtnutí ze ZSV je nutné na KO požádat ústně (při osobní návštěvě) nebo písemně (včetně faxové formy, e-mail je nedostačující). Volič vyškrtnutý ze ZSV může na základě potvrzení, které mu KO vystaví, požádat o opětovný zápis do stálého seznamu voličů na obecním úřadě na území ČR.

Volič zapsaný ve ZSV na KO, který se rozhodl hlasovat ve volbách do Parlamentu České republiky (PSP i Senátu) může o vydání voličského průkazu (VZOR žádosti o vystavení VP.doc) požádat KO dnem vyhlášení voleb, a to písemným podáním se svým ověřeným podpisem, které musí být doručeno nejpozději 7 dní před prvním dnem voleb.

Vzhledem k výše uvedenému je pro voliče, kteří pobývají v zahraničí pouze po určitou relativně krátkou dobu, výhodnější, aby (pokud chtějí hlasovat ve volbách do PSP v zahraničí) požádali o vydání voličského průkazu obecní úřad, u kterého jsou vedeni ve stálém seznamu voličů podle místa bydliště na území České republiky.

Podle současné právní úpravy ČR lze na ZÚ Paříž hlasovat jen v případě voleb do Poslanecké sněmovny ČR a dále v případě volby prezidenta.

S případnými dotazy se obracejte prosím na konzulární oddělení českého velvyslanectví v Paříži na níže uvedené adrese:

Velvyslanectví České republiky - Konzulární oddělení
18, rue Bonaparte

75006 Paris
tel. 0144320200, fax 0144320212,

 

přílohy

Zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu_volicu.doc 23 KB DOC (Word dokument) 5.11.2012

žádost o voličský průkaz 23 KB DOC (Word dokument) 20.11.2012