Velvyslanectví České republiky v Pretorii

česky  english 

rozšířené vyhledávání

JAR – stručná ekonomická situace

Hospodářská charakteristika

                       JAR je ekonomicky nejvýznamnější zemí Afriky, ačkoliv na tvorbě celosvětového HDP se podílí pouze 0,5 %. Význam jihoafrické ekonomiky v rámci afrického kontinentu je zřejmý z toho, že na ní připadá 23 % kontinentálního HDP a 21,2 afrického exportu, přestože zaujímá pouze 4 % plochy a tvoří 6 % populace kontinentu. V JAR se vyrobí víc než 50 % celkové energie kontinentu a připadá na ní téměř 60 % všech telefonních linek a cca 50 % internetových připojení. Také rozsah infrastruktury (železnice, silnice, přeprava zboží přes jihoafrické přístavy a letiště) mnohonásobně překračuje africký průměr. Velmi významnou roli hraje i finanční sektor, který je velmi silný a např. Johannesburská burza cenných papírů (JSE) patří mezi 20 největších burz na světě.

Bohatství Jihoafrické republiky, která se svým ekonomickým potenciálem výrazně odlišuje od ostatních zemí kontinentu, je založeno na jedinečných surovinových zdrojích, rozvíjejícím se průmyslu a výhodných podmínkách pro zemědělství a turistiku.

            Na primární zdroje navazuje moderní průmysl a relativně vyspělá infrastruktura, avšak s nestejnou hustotou a úrovní v jednotlivých částech země. Páteří jihoafrické ekonomiky zůstává těžební průmysl, i když od poloviny osmdesátých let poklesl jeho podíl na tvorbě HDP z 15% na 7,2%. Svou stabilitou a odbytovou jistotou působí toto odvětví jako konsolidující prvek celé ekonomiky. V zásobách některých nerostných surovin má JAR ve světě výjimečné postavení (mangan, platina, chrom, vanad, zlato a drahokamy). Ve finančním vyjádření dominuje těžba zlata, představující téměř polovinu hodnoty celkové těžby nerostných surovin. Těžební průmysl JAR je moderní a mezinárodně finančně propojený s velkými investory a odběrateli. V zemi však na druhou stranu chybějí větší zdroje ropy a zemního plynu.

            Hlavními průmyslovými odvětvími JAR jsou hutnictví a barevná metalurgie, strojírenství, zbrojní výroba, automobilový průmysl, průmysl informačních a telekomunikačních technologií (ICT), textilní, potravinářský, papírenský a dřevařský průmysl. Modernizační a rozvojové projekty se do značné míry zaměřují na zvyšování exportní produkce země (automobily, ICT a hliník). Základním zdrojem energie v JAR je uhlí, které kryje 80% primární spotřeby energie.

Otevíráním ekonomiky se mění tradiční komoditní struktura vývozu (suroviny, prvovýrobky, potraviny) ve prospěch průmyslové produkce s vyšším stupněm zpracování. Relativně značná část HDP Jihoafrické republiky prochází zahraničním obchodem. Hlavními dovozními položkami jsou stroje, ropa, dopravní technika, elektrotechnika, chemikálie, vyváží se jak tradiční položky - zlato, uhlí, diamanty, tak i nově automobily, automobilové součástky, stroje a zařízení a ICT.

            Zahraniční obchod JAR je výrazně orientován na vyspělé země, přičemž teritoriální struktura vývozu a dovozu je obdobná. Po ukončení izolace země se počet partnerských zemí rozšířil, zejména směrem k asijské oblasti. Nejvýznamnějšími partnery JAR jsou USA, Japonsko, Velká Británie, SRN, Holandsko a Tchaj-wan, v dovozu SRN, USA, ČLR, Velká Británie, Japonsko, Francie a Saudská Arábie s Íránem (ropa).

            Odvětví s vysokou dynamikou rozvoje (cca 10% ročně) představuje turistika. Turistika si tento trend za předpokladu stabilní vnitropolitické situace nepochybně zachová. Doprava    a energetika jsou na vysoké úrovni, avšak vyžadují modernizaci, telekomunikace jsou moderní a na vysoké úrovni. V současné době probíhá proces restrukturalizace a privatizace těchto sektorů, které byly v převážné míře ve státních rukou.

 

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy ČR s JAR

JAR je od roku 2004 nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR na africkém kontinentě, když v objemu obchodu předstihla i tradiční obchodní destinaci Egypt. Obchodní výměna trvale výrazně roste. V roce 2005 bylo dosaženo obratu 293 mil. USD a tento trend trvá i v roce 2006, kdy obrat i vývoz nadále rostou a lze očekávat za celý rok u obratu vzájemného obchodu překročení hranice 300 mil. USD a u vývozu hranice 180 mil. USD. Pozitivní trend obchodní výměny ještě více vynikne, vezme-li se v úvahu, že do počátku devadesátých let minulého století mezi oběma zeměmi žádný oficiální obchod, z důvodu uvalení mezinárodních sankcí na apartheidní režim v Pretorii, neexistoval.

            Vzájemné obchodní styky s Jihoafrickou republikou mají dlouholetou tradici. K dlouhodobému přerušení vztahů však došlo v roce 1963 na základě striktního dodržování příslušných protiapartheidních rezolucí OSN českou stranou.

            Zásadní průlom v hospodářských a obchodních vztazích nastal po uzavření Obchodní dohody v roce 1991 a potvrzení její sukcese i pro vztahy mezi JAR a ČR s platností od 1.1.1993. Ve svém důsledku to znamenalo nejen nárůst vzájemného obchodního obratu, nýbrž    i podstatné rozšíření vzájemné spolupráce. Vzhledem ke vstupu ČR do EU od 1.5.2004 byla k tomuto dni platnost bilaterální Obchodní dohody po vzájemné dohodě obou stran ukončena.

            Dalšími významnými smluvními dokumenty sjednanými s JAR, které doplňují rámec ekonomické spolupráce, jsou Smlouva o zamezení dvojího zdanění z roku 1995, která vstoupila v platnost 3.12.1997, Smlouva o ochraně investic z roku 1998, která vstoupila v platnost 17.9.1999 a Dohoda o ekonomické spolupráci z roku 2006, která vstoupila v platnost 4.9.2008.

Ekonomiky obou zemí jsou liberální. ČR ani JAR vůči sobě neuplatňují žádná restriktivní, či diskriminační opatření. Překážky pro další rozvoj obchodních styků neexistují.

            Obchodní bilance byla pro Českou republiku od roku 1993 prakticky trvale nepříznivá až do roku 2005, kdy se začala postupně vyrovnávat a za rok 2005 bylo zaznamenáno ve vzájemném obchodě poprvé aktivní saldo ve výši 22,8 mil. USD. Od tohoto roku český vývoz vždy převyšoval nad dovozy z JAR. Za období leden až listopad 2008 činil vývoz do JAR 295 mil. USD a dovoz z JAR představoval 265 mil. USD.

Komoditní struktura vývozu i dovozu je v posledních letech víceméně stabilní. Hlavními položkami vývozu jsou především zařízení k automatickému zpracování dat, elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, díly a příslušenství automobilů a také papír a lepenka, průmyslové  výrobky a stroje a zařízení. V dovozu tvoří největší podíl stroje a zařízení, vlna, ovoce, neželezné kovy, železo a ocel, kůže a kožky a automobilové součástky.

            Je nepochybné, že dosavadní přímý obchod s JAR i přes svůj značný nárůst v posledních 5 letech stále nedosahuje hodnot, které by odpovídaly hospodářskému potenciálu obou zemí. Kapacita jihoafrického trhu je značná a svou strukturou výhodná pro české výrobky, které zde jsou z hlediska poměru kvalita/cena konkurenceschopné.