Velvyslanectví České republiky v Prištině

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro občany ČR žijící v Kosovu o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014

Občan ČR se nachází na území státu Kosovo, který není členským státem EU. V tomto případě může volič hlasovat pouze na území ČR a nikoliv na zastupitelském úřadu ČR v Prištině. Postup se však liší podle toho zda je/není občan zapsán ve zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě.....

Občan ČR se nachází na území státu KOSOVO, který není členským státem Evropské unie.

      Prosíme, věnujte pozornost následujícímu postupu pro občana ČR, který se nachází na území státu Kosovo a chce volit kandidáty uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice, tzn., že chce dát hlas kandidátům, kteří jsou zpravidla občany ČR.

    V tomto případě může volič hlasovat pouze na území České republiky a nikoliv na zastupitelském úřadu ČR v Prištině!!!!

     Postup se však liší v závislosti na tom, zda je občan ČR zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v Prištině, nebo zda v tomto seznamu zapsán není.

 A)   Občan ČR je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v Prištině:

 1. Volič může požádat o vydání voličského průkazu (případ, kdy se volič zdržuje v zahraničí trvale)

·     o vydání voličského průkazu lze požádat ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb zastupitelskému úřadu ČR v Prištině, tj. nejpozději 8. května 2014. Od tohoto dne může zastupitelský úřad předat voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

·     voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky

2. Volič může požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Prištině (volič se napříště bude zdržovat na území České republiky)

·zastupitelský úřad vydá voliči o tomto vyškrtnutí potvrzení, na základě kterého může být volič zapsán do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě jeho trvalého pobytu na území České republiky.

·Volič musí potvrzení o tomto vyškrtnutí předložit obecnímu úřadu, který sestavuje seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu do 21. května 2014 nebo v den voleb přímo okrskové volební komisi.

 

B)     Občan ČR není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem České republiky v Prištině:

 1. Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky může písemně požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v Prištině

·žádost musí být doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu. Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději

                                   13. dubna 2014 !!!

·na základě tohoto zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem může volič požádat zastupitelský úřad v Prištině o vydání voličského průkazu (viz. postup výše popsaný v bodě A 1.). Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.

2. Občan ČR nepožádá o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, anebo nesplňuje podmínky, aby v tomto seznamu mohl být zapsán

·tento volič může hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za podmínky, že má stále trvalý pobyt na území České republiky, v obci, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tj. v místě svého trvalého pobytu na území České republiky, popř. může tento obecní úřad požádat o vydání voličského průkazu, který ho opravňuje ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky.