Velvyslanectví České republiky v Prištině

Obchodně-ekonomické informace

Kosovo je jednou z nejchudších zemí a nejméně rozvinutých ekonomik v Evropě, která se jen pomalu vzpamatovává z újmy, utrpěné během komplikovaného posledního období v rámci bývalé Jugoslávie v 90. letech a následného ozbrojeného konfliktu v r. 1999. Kosovo jako samostatný stát uznává jen něco přes polovinu zemí světa, není členem OSN a jeho přístup do mnoha mezinárodních struktur je tak ztížený. Přesto se Kosovu již podařilo stát se řádným členem klíčových mezinárodních ekonomických organizací - Mezinárodního měnového fondu, Skupiny Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Kosovo je také součásté Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA).

Většina hospodářských odvětví doposud nebyla schopna navázat na produkci z dob před rokem 1990, výsledkem čehož je mimořádně vysoká nezaměstnanost, dosahující přes 40 % práceschopného obyvatelstva, a minimální exportní schopnost země.

Státní správa se postupně vytváří a ne ve všech ohledech je již plně funkční. Fyzická infrastruktura je dosti zanedbaná, postupně se ovšem obnovuje. Podnikatelské prostředí se trvale zlepšuje; stále ovšem existují značné rezervy, pokud jde o fungování právního státu, naplňování existující legislativy, ochranu a vynutitelnost vlastnických práv, rozvoj tržních mechanismů. Všeobecně rozšířeným problémem je korupce.

Naproti tomu nabízí Kosovo relativní měnovou stabilitu (díky používání eura), nižší úroveň nákladů ve srovnání s okolními zeměmi, disponibilní, levnou a jazykově vybavenou pracovní sílu,  liberální pracovněprávní zákonodárství, nízké daně a cla, spolehlivě fungující bankovní sektor, liberální finanční režim a legislativu, která je díky silnému vlivu mezinárodních institucí do značné míry v souladu s evropskými standardy.

Zkušenost mnoha zahraničních (i některých českých) podniků ukazuje, že v Kosovu lze úspěšně investovat a rozvinout výhodnou obchodní spolupráci. Předpokladem je samozřejmě důkladné seznámení se s místními podmínkami. V Kosovu stále probíhá privatizace státních podniků, nabízející zajímavé investiční příležitosti. Český export do Kosova je velmi nízký; potřeby kosovské ekonomiky jsou všestranné a potenciál pro růst vývozu značný. České firmy zde již úspěšně realizovaly projekty v rámci zahraniční rozvojové spolupráce. Další možnosti skýtají zakázky, financované mezinárodními donory, především Evropskou unií v rámci tzv. Nástroje pro předvstupní pomoc (IPA, pro bližší informace viz příslušnou kapitolu).

Následující sekce obsahuje základní ekonomicko-obchodní informace, vztahující se ke Kosovu, a odkazy na nejdůležitější vládní i nevládní instituce, které mohou být zájemcům o proniknutí na kosovský trh prospěšné.

Ucelený soubor ekonomických i dalších informací o Kosovu představuje tzv. souhrnná teritoriální informace na portálu Businessinfo.  

Souhrnné informace pro exportéry a importéry nabízí Kosovský průvodce zahraničním obchodem

Aktuální exportní příležitosti - Kosovo

Agentura pro podporu investic v Kosovu

Kosovská privatizační agentura

Kosovská agentura majetku

Kosovská agentura registrace byznysu

Tendery Evropské komise pro Kosovo

Kosovská regulační komise pro veřejné zakázky

Kosovská hospodářská komora

Americká obchodní komora v Kosovu

Ekonomická iniciativa pro Kosovo se sídlem ve Vídni

Ministerstvo obchodu a průmyslu Kosovské republiky

Ministerstvo financí Kosovské republiky

Ministerstvo pro hospodářský rozvoj Kosovské republiky

Kosovská celní správa

Kosovská daňová správa

Centrální banka Kosovské republiky

 

přílohy

Souhrnna_teritorialni_informace_final_listopad_2013.PDF 408 KB PDF (Acrobat dokument) 30.12.2013