SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Směrnice o službách je nezbytná pro dotvoření vnitřního trhu EU

Kdy: 04.11.2010, Kde: Brusel

Na 80 účastníků semináře na Stálém zastoupení ČR při EU se shodlo na potřebě využít potenciálu směrnice o službách.

Lhůta pro provedení směrnice o službách do právních řádů členských států EU uplynula již na konci minulého roku. Většina zemí sedmadvacítky promítla ustanovení směrnice do svého národního práva, účastní se diskuzí nad procesem implementace a většinou také zřídila jednotná kontaktní místa pro asistenci podnikatelům při vstupu do podnikání a při přeshraničním působení v rámci EU.

Přes tyto úspěchy se účastníci semináře „Implementace směrnice o službách“ konaného 4. listopadu 2010 na Stálém zastoupení ČR při EU shodli, že skutečný pokrok na poli vnitřního trhu stejně jako dosažení reálných ekonomických výsledků a plné využití potenciálu, který uvolnění sektoru služeb na vnitřním trhu nabízí, vyžaduje od všech zúčastněných mnohem ambicióznější a proaktivnější přístup.

Široký dopad

Směrnice o službách je pro dotvoření vnitřního trhu nezbytný projekt. Ačkoli se směrnice zdánlivě věnuje pouze sektoru služeb, její skutečný dopad na vnitřní trh je mnohem širší. Směrnice o službách přináší kvalitativní posun zejména na poli komunikace, a to jak mezi administrativou členských států, tak mezi úřady a podnikatelskou veřejností.

Na základě směrnice o službách proběhla série neformálních setkání mezi zástupci členských států a Evropské komise (tzv. proces vzájemného hodnocení), která se přetvořila ve fórum k otevřené výměně názorů ohledně stávajících překážek v národních právních řádech, jejich odůvodněnosti a ve finále též k diskuzím o zrušení některých neodůvodněných bariér v přístupu na trh služeb. Důležitou roli v tomto procesu sehrála podnikatelská veřejnost, která přispěla do diskuze řadou podnětů a návrhů.

Dalším přelomovým momentem, který přináší směrnice o službách, je zakotvení tzv. systému IMI (Internal Market Information System) jako univerzálního komunikačního nástroje, který propojí všechny správní úřady v členských státech EU působící nejenom na poli služeb, ale do budoucna v celé oblasti vnitřního trhu. V případě pochybností např. o oprávnění podnikatele poskytovat služby může úřad během několika minut ověřit, zda jsou splněny požadavky v jeho „domovském“ státě prostřednictvím jednotného on-line systému. Podnikatel tak nemusí být vystaven časovým a administrativním průtahům nebo dokonce finančním ztrátám.

První hmatatelné výsledky

Zřízení jednotných kontaktních míst ve všech členských státech EU lze považovat za první skutečně hmatatelný výsledek a krok ke kvalitnějšímu informování podnikatelské veřejnosti, ke zjednodušení přístupu k podnikání obecně a zejména pak k přeshraničnímu působení v EU.

Jak však na semináři opakovaně zaznělo, v této chvíli je na místě mluvit o jednotných kontaktních místech (JKM) „první generace“, protože, ačkoli se kvalita JKM v jednotlivých státech liší, celkově nelze současnou úroveň považovat za uspokojující. Budoucí podoba JKM musí reagovat především na potřeby podnikatelů a musí být se zástupci podnikatelské veřejnosti důsledně konzultována, zaznělo opakovaně na semináři.

V neposlední řadě byla účastníky semináře připomenuta i důležitost synergie se systémem SOLVIT, který je na základě podnětu podnikatele schopen odstranit přetrvávající bariéry na vnitřním trhu a pro podnikatele účinnou pomocí při dovolávání se svých práv.

Prvotním záměrem směrnice o službách bylo zjednodušení podmínek a odstranění překážek pro přeshraniční poskytování služeb napříč státy Evropské unie. Proces implementace směrnice o službách a univerzální charakter některých institutů, které směrnice zakotvuje, ukazuje, že dotčena směrnicí nezůstává jen oblast služeb, ale za předpokladu důsledné implementace může přispět k lepšímu fungování celého vnitřního trhu. Nezanedbatelným bonusem procesu implementace směrnice o službách je fakt, že díky zřízení jednotných kontaktních míst, zjednodušení některých povolovacích režimů a zrušení nadbytečných podmínek pro přístup k některým službám došlo i k významnému zlepšení podnikatelského prostředí v ČR.

Série seminářů Stálého zastoupení

Seminář navázal na úspěšné setkání z dubna tohoto roku a přilákal tentokrát na 80 účastníků z řad představitelů členských států a institucí EU, podnikatelských subjektů a asociací. Organizovalo ho Stálé zastoupení ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Debatu zahájila velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová a průběh diskuse moderovala její zástupkyně Jana Reinišová

Foto: Zbyněk Prokop, Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu

 

přílohy

Seminar - Services Directive - 04/11/2010 - Invitation... 205 KB PDF (Acrobat dokument) 9.11.2010