SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Role stálého zastoupení během předsednictví

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Během předsednictví 146 diplomatů Stálého zastoupení řídí jednání 150 pracovních skupin, kterých je v průběhu šesti měsíců naplánováno 2 335. Stálé zastoupení ve spolupráci s úřadem místopředsedy vlády Alexandra Vondry, ministerstvem zahraničních věcí a ostatními resorty připravuje celkem 34 formálních rad ministrů a dvě Evropské rady nejvyšších představitelů členských států. Evropské rady jsou hlavními orgány Unie, které určují směr jejího vývoje.

Všechna jednání ministrů v radách připravují dva výbory stálých představitelů při EU, takzvané COREPER II a COREPER I. První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a od ledna do června mu předsedá velvyslankyně při EU Milena Vicenová. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a předsedá mu zástupkyně vedoucí úřadu Jana Reinišová. Třetím klíčovým výborem je Politický a bezpečnostní výbor, kterému předsedá Ivo Šrámek.

Představitelé Stálého zastoupení

Vicenová MilenaMilena Vicenová

velvyslankyně, stálá představitelka ve výboru COREPER II,
vedoucí Stálého zastoupení v Bruselu
milena_vicenova@mzv.cz

Reinišová JanaJana Reinišová

velvyslankyně, stálá představitelka ve výboru COREPER I,
zástupkyně vedoucí Stálého zastoupení v Bruselu
jana_reinisova@mzv.cz

Šrámek IvoIvo Šrámek

velvyslanec, stálý představitel v Politickém a bezpečnostním výboru
ivo_sramek@mzv.cz

Agendy a vedoucí úseků

Stálé zastoupení je organizováno do úseků podle agend projednávaných v expertních skupinách, poté ve výborech stálých představitelů a nakonec v radách ministrů a v Evropské radě, takzvaném summitu hlav států a vlád Evropské unie.

Antici

Hyniová AndreaAndrea Hyniováandrea_hyniova@mzv.cz

Úsek Antici zajišťuje podporu stálé představitelce ČR při EU a koordinaci činností COREPER II, Rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC), Evropských rad a českého předsednictví Evropské unie.

Mertens

Kadlčák RichardRichard Kadlčákrichard_kadlcak@mzv.cz

Úsek Mertens poskytuje podporu zástupkyni stálé představitelky a koordinaci činností COREPER I.

Právní a institucionální úsek

Kolaja VáclavVáclav Kolajavaclav_kolaja@mzv.cz

Právní a institucionální úsek připravuje vystoupení ministrů české vlády v Evropském parlamentu. Úsek se zabývá institucionálními vztahy a reformami včetně vztahu České republiky s Evropským parlamentem a Evropským soudním dvorem. Dále se úsek zaměřuje na otázky rozšiřování EU a ochrany lidských práv a zajišťuje právní expertizu pro ostatní úseky Stálého zastoupení.

Úsek hospodářské a finanční politiky

Dybezaková ŠárkaŠárka Dybczakovásarka_dybczakova@mzv.cz

Úsek hospodářské a finanční politiky připravuje jednání rady ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti. Úsek se zaměřuje například na oblasti fiskální a daňové politiky, volný pohyb kapitálu a služeb v oblasti pojišťovnictví a finanční trhy. Sleduje a analyzuje vývoj v těchto oblastech a podílí se na zajišťování systému čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

Úsek justice a vnitra

Solský PetrPetr Solskýpetr_solsky@mzv.cz

Úsek justice a vnitra připravuje jednání rad ministrů spravedlnosti a vnitra. Oblasti působení úseku jsou například oblast vnitřní bezpečnosti, horizontální otázky justice a vnitra, občanské právo, justiční spolupráce v trestních věcech, evropská justiční síť v trestních věcech, trestní právo hmotné, pracovní skupina E-justice, azyl a migrace, ochrana vnějších hranic nebo Schengen.

Úsek vnějších vztahů

Fajkusová BlankaBlanka Fajkusováblanka_fajkusova@mzv.cz

Úsek vnějších vztahů připravuje jednání ministrů zahraničních věcí a ministra Karla Schwarzenberga s partnery ze třetích zemí. Činnost úseku se týká orgánů EU působících v oblasti vnějších vztahů, strategie, politických iniciativ a legislativě EU týkající se vztahů s třetími zeměmi, vnější pomoci a projektů financovaných z programů vnější pomoci.

Úsek obchodní politiky

Charanzová DitaDita Charanzovádita_charanzova@mzv.cz

Úsek obchodní politiky se spolupodílí na přípravě jednání rady ministrů pro všeobecné záležitosti a vnějších vztahů a jednání ministrů obchodu. Navíc se zaměřuje na problematiku společné obchodní politiky EU a s ní související agendu Světové obchodní organizace a ekonomických vztahů EU se třetími zeměmi. Úsek současně zpracovává problematiku rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a agendu Celní unie a celní spolupráce.

Úsek zemědělství a životního prostředí

Šír JiříJiří Šírjiri_sir@mzv.cz

Úsek zemědělství a životního prostředí připravuje jednání rad ministrů zemědělství a životního prostředí. Spolupracuje s orgány EU zabývajícími se agendami v oblastech zemědělství, bezpečnosti potravin, biotechnologií, rostlinolékařské a veterinární problematiky, rybolovu, rozvoje venkova, sektorových operačních programů, zemědělského obchodu a také například v oblasti životního prostředí včetně přípravy příslušných právních aktů.

Úsek sektorových agend A

Zajíček MiroslavJaroslav Zajíčekjaroslav_zajicek@mzv.cz

Úsek sektorových agend A připravuje rady ministrů pro dopravu, telekomunikaci a energetiku a rady ministrů pro konkurenceschopnost. Činnost úseku je zaměřena na oblast konkurenceschopnosti a podnikání, horizontální otázky vnitřního trhu, technickou harmonizaci, oblast dopravy, telekomunikací a informační společnosti, hospodářskou soutěž, energetiku a jadernou bezpečnost.

Úsek sektorových agend B

Vicenová MilenaMiroslav Fuchsmiroslav_fuchs@mzv.cz

Úsek sektorových agend B připravuje rady ministrů pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele a rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu. Úsek jedná s orgány EU v oblastech vzdělávání a mládeže, kultury a audiovize, zaměstnanosti a sociálních věcí, veřejného zdraví, zdravotnických prostředků a léčiv, vědy a výzkumu, vzájemného uznávání profesních kvalifikací, práva společností a duševního a průmyslového vlastnictví. Navíc diplomaté úseku sledují změny ve společné strategii, politikách a legislativě EU a pomáhají zajišťovat prostředky pro projekty v České republice v rámci Evropského sociálního fondu.

Úsek společné zahraniční a bezpečností politiky

Pavlíček JiříJiří Pavlíčekjiri_pavlicek@mzv.cz

Úsek společné zahraniční a bezpečností politiky se podílí na přípravě jednání ministrů rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy. Práce úseku se týká oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, přípravy účasti ČR v rámci Politického a bezpečnostního výboru EU a jemu podřízených pracovních skupin, jakož i sledování vývoje ESDP včetně jejího finančního, právního a institucionálního rámce. Pracovníci úseku zastupují ČR například v Institutu pro bezpečnostní studia, Satelitním středisku, Evropské bezpečnostní a obranné škole a ve zvláštních výborech jednotlivých operací EU.

Vojenský úsek

Pavel PetrPetr Pavelpetr_pavel@mzv.cz

Vojenský úsek tvoří skupina příslušníků Armády České republiky podřízených vojenskému představiteli České republiky při NATO a EU, kteří jsou pověřeni zastupováním České republiky ve Vojenském výboru EU a v jeho pracovních skupinách.