SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak oznamovat nebezpečné spotřebitelské výrobky

Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků stanovuje povinnost výrobců a distributorů uvědomit příslušné orgány členských států, jestliže jsou si vědomi, že výrobek, který uvedli na trh, představuje pro spotřebitele riziko, které je neslučitelné s obecným požadavkem na bezpečnost. 

Povinnost se týká nepotravinářských výrobků určených pro spotřebitele nebo pravděpodobně používaných spotřebiteli, které byly uvedeny na trh a představují nebezpečí pro spotřebitele, přičemž riziko ohrožení zdraví a bezpečnosti spotřebitelů je takové, že výrobky nesmí zůstat na trhu, a výrobci a distributoři by měli přijmout odpovídající preventivní a nápravná opatření.

Aby bylo podnikatelům usnadněno splnění těchto oznamovacích povinností byla vytvořena on-line aplikace GPSD BussinessApplication. Aplikace se skládá ze dvou částí: notifikačního formuláře, jehož vyplněním a odesláním splní hospodářský subjekt svoji oznamovací povinnost vůči příslušným orgánům členských států, a on-line databáze určené pouze pro příslušné orgány členských států.

Návod, jak vyplnit a odeslat oznámení za použití „GPSD Bussiness Application“.

Evropská komise vypracovala pokyny, které by měly hospodářským subjektům pomoci při plnění jejich oznamovacích povinností, při určení, co považovat za nebezpečný výrobek, který by měl být oznámen, při ujasnění vůči komu a jakým způsobem oznámení učinit.

Informace o spotřebitelských výrobcích, které představují vážné riziko pro zdraví a bezpečnost oznámené hospodářskými subjekty pomocí „GPSD Bussiness Application“  jsou předány příslušnými orgány členských států prostřednictvím systému RAPEX ostatním členským státům a EK.

RAPEX je rychlý výstražný informační systém EU pro nebezpečné spotřebitelské výrobky nepotravinářského charakteru, u kterých bylo rozhodnuto, že z důvodu vážného rizika, které představují, bude na území daného členského státu zamezeno případnému uvedení výrobku na trh nebo jeho používání, omezeno toto uvedení nebo používání nebo že výrobek bude podroben zvláštním podmínkám.

Vstupem nařízení 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, v účinnost, byla notifikační povinnost hospodářských subjektů rozšířena také na výrobky používané při odborných činnostech a na další rizika (např. riziko pro životní prostředí).