SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

EK chce podnikům kompenzovat dražší elektřinu

Kdy: 11.03.2011 - 11.05.2011, Kde: Brusel

Jak kompenzovat zvýšení cen elektřiny v důsledku obchodování s emisemi? Komise spustila veřejnou konzultaci.

Jak mohou členské státy EU kompenzovat nepřímé náklady podniků, které vyplynou z rozšíření unijního systému pro obchodování s emisemi, a při tom neporušit pravidla státní podpory na vnitřním trhu? Právě touto otázkou se nyní zabývá Evropská komise.

Pravidla pro tzv. třetí obchodovací období ETS v letech 2013-2020 umožňují členským státům poskytnout finanční podporu odvětvím, kterým hrozí značné riziko tzv. úniku uhlíku (carbon leakage) v podobě zvýšených nákladů na elektřinu v důsledku zvýšení její ceny o náklady spojené s emisemi skleníkových plynů (tzv. nepřímé emise). Kompenzace takto zvýšených nákladů však musí být v souladu pravidly státní podpory na vnitřním trhu EU.

Podobu těchto kompenzací mají nyní možnost ovlivnit členské státy EU a další zúčastněné strany. Evropská komise totiž k této otázce vyhlásila veřejnou konzultaci. Účelem je získat co nejširší spektrum názorů na otázku finanční podpory na tyto „nepřímé emise“.

Jak Komise zdůrazňuje, finanční podpora by se měla omezit na energeticky náročná odvětví, která nejsou schopna přenést nepřímé emise do ceny produktů pro své zákazníky, aniž by došlo k výrazným ztrátám podílu na trhu, a která pravděpodobně z tohoto důvodu přemístí svou produkci do oblastí mimo EU, kde jsou omezení ohledně uhlíku méně přísná. Podpora by tedy měla být poskytnuta pouze tehdy, je-li nezbytná a přiměřená a pokud zajišťuje, že v systému EU ETS zůstanou zachovány pobídky k úspoře energie a posun poptávky od „šedé“ k „zelené“ elektřině. Opatření lze přijmout pro odvětví, kde může být opodstatněné se domnívat, že riziku úniku uhlíku nelze zabránit jinak, a kde elektřina představuje vysoký podíl výrobních nákladů a je vyráběna účinně. Podpora by rovněž měla být omezena na dodatečné náklady, které z ETS vyplývají pro ty nejefektivnější podniky.

EK v návaznosti na tuto konzultaci hodlá přijmout oznámení stanovující přesná kriteria slučitelnosti uvedeného druhu podpory s vnitřním trhem EU ještě v roce 2011. Primárním cílem kontroly poskytování státní podpory při implementaci EU ETS je větší celkové snížení emisí skleníkových plynů, než jaké by nastalo bez podpory, dále vyvážení negativních dopadů na hospodářskou soutěž, prevence nadměrné kompenzace a zajištění rovných podmínek napříč EU.

Další informace:

Komise vyzývá členské státy a zúčastněné subjekty k vyplnění dotazníku, který je dostupný na jejích webových stránkách. Lhůta pro zasílání odpovědí je 11. května 2011.

Odpověď by měla být zaslána na adresu Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise (European Commission, DG COMP, State aid registry, 1049 Brussels) s uvedením reference „HT 582“, nebo lépe e-mailem na adresu Stateaidgreffe@ec.europa.eu.

Útvary Komise hodlají zpřístupnit odpovědi na tento dotazník na svých stránkách. Pokud si respondenti nepřejí zveřejnit svou totožnost nebo část svých odpovědí, je zapotřebí to výslovně uvést a zároveň Komisi přiložit znění odpovědí, které neobsahuje důvěrné údaje. Pokud v odpovědích nebude uvedeno, že některé jejich prvky jsou důvěrné, útvary Komise budou mít za to, že odpovědi tyto prvky neobsahují, a mohou být tedy zveřejněny v plném rozsahu.

Informace o dalších důležitých veřejných konzultacích najdete v rozcestníku Stálého zastoupení “EU pro podnikatele”.

Foto: Rada EU