SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ÚVOD DO OCHRANY KLIMATU

Změna klimatu představuje zřetelný dlouhodobý trend vývoje klimatu podmíněný změnou základních klimatotvorných faktorů v dlouhodobém časovém intervalu – ochlazování, oteplování, vyšší frekvence extrémních stavů počasí (déle trvající sucha střídaná přívalovými dešti, vichřice...). Příčinou probíhající změny klimatu je růst objemu tzv. skleníkových plynů v atmosféře způsobený činností člověka.

Pro získání vědeckých podkladů ke změně klimatu vznikl Mezivládní panel pro změny klimatu (IPCC) sdružující vědce a instituce z celého světa. Výsledky jejich práce slouží jako podklad pro všechna politická rozhodnutí týkající se redukce emisí skleníkových plynů.

Nejvýznamnějším krokem pro mezinárodní ochranu klimatu bylo uzavření Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UN FCCC). Aktuální vývoj v jednáních můžete sledovat na stránkách Rámcové dohody OSN o změně klimatu.

Kjótský protokol k rámcové úmluvě o změně klimatu byl přijat v roce 1997. Jeho základním cílem je do roku 2012 snížit emise skleníkových plynů v celkovém průměru o 5,2 % v porovnání s rokem 1990. Závazkem České republiky je snížení emisí o 8% oproti roku 1990.

Kodaň
15. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu a 5. zasedání konference zúčastněných stran v rámci setkání smluvních stran Kjótského protokolu (COP15 a COP/MOP5) ve dnech 7. – 18. prosince 2009 v Kodani usiluje o dosažení nové mezinárodní dohody, která nahradí Kjótský protokol (jeho platnost vyprší v roce 2012).

Evropská unie bude na jednání v Kodani usilovat o přijetí ambiciózní globální dohody s cílem omezit zvýšení globální teploty max. o 2 °C. Evropská unie bude postupovat dle dokumentů přijatých na jednání Rady EU v říjnu 2009 (Postoj EU pro konferenci v Kodani věnovanou otázkám klimatu – závěry Rady) a závěrů Evropské rady, které byly přijaty dne 30. října 2009.

Viz dokument č. 14790/09 a dokument č. 15265/09

Více informací k činnosti Evropské unie v oblasti změny klimatu (zejména k redukci emisí skleníkových plynů, plnění závazků Kjótského protokolu, promítnutí politiky ochrany klimatu do ostatních politik EU, adaptace na probíhající změnu klimatu) lze nalézt na

Česká republika postupuje v oblasti ochrany klimatu dle Národního programu na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR z roku 2004. V současnosti probíhá příprava nové Politiky ochrany klimatu v ČR, která bude publikována během prvního čtvrtletí roku 2010