SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

O Stálém zastoupení

Role Stálého zastoupení při EU

Stálé zastoupení v Bruselu je hlavním spojovacím článkem mezi českou administrativou a unijními orgány. Diplomaté Stálého zastoupení jednají na zasedáních 150 pracovních skupin, kterých v průběhu šesti měsíců bývá přes dva tisíce. Stálé zastoupení ve spolupráci s úřadem vlády, ministerstvem zahraničních věcí a ostatními resorty připravuje během jediného pololetí aktivity ČR na více než třech desítkách formálních rad ministrů a několika Evropských radách nejvyšších představitelů členských států. Evropské rady jsou hlavními orgány Unie, které určují směr jejího vývoje.

Všechna jednání ministrů v radách připravují dva výbory stálých představitelů při EU, takzvané COREPER II a COREPER I. První z nich se zabývá politickými, finančními a zahraničními tématy a Českou republiku v něm zastupuje velvyslanec při EU Martin Povejšil. Druhý se věnuje hlavně hospodářským a sociálním otázkám a zasedá v něm Jakub Dürr, zástupce stálého představitele při EU. Třetím klíčovým výborem je Politický a bezpečnostní výbor, ve kterém jedná velvyslanec David Konecký.

 

Představitelé Stálého zastoupení

 Martin Povejšil Martin Povejšil
velvyslanec, stálý představitel ČR ve výboru COREPER II,
vedoucí Stálého zastoupení při EU

 

 Jakub Durr Jakub Dürr
velvyslanec, stálý představitel ČR ve výboru COREPER I,
zástupce vedoucího Stálého zastoupení při EU

 

 David Konecký David Konecký
velvyslanec, stálý představitel ČR v Politickém a bezpečnostním výboru

 

Agendy a vedoucí úseků

Stálé zastoupení je organizováno do úseků podle agend projednávaných v expertních skupinách, poté ve výborech stálých představitelů a nakonec v radách ministrů a v Evropské radě, takzvaném summitu hlav států a vlád Evropské unie.

Antici

Jakub Utěšený
Antici zajišťuje podporu stálému představiteli ČR při EU a koordinaci činností COREPER II. Připravuje mimo jiné jednání Evropských rad.

 

Mertens

Alice Krutilová
Mertens poskytuje podporu zástupci stálého představitele a zajišťuje koordinaci činností COREPER I.

 

Nicolaidis

Juraj Fogada
Nicolaidis poskytuje podporu stálému představiteli v Politickém a bezpečnostním výboru a zajišťuje koordinaci činností tohoto výboru. Připravuje mimo jiné jednání Rady pro zahraniční věci.

 

Právní a komunikační úsek

Kristýna Najmanová
Právní a komunikační úsek se zabývá institucionálními vztahy a reformami včetně vztahu České republiky s Evropským parlamentem a Evropským soudním dvorem, a zajišťuje právní expertizu pro ostatní úseky Stálého zastoupení. Dále úsek zajišťuje komunikaci s médii, správu webových stránek Stálého zastoupení a organizaci kulturních a společenských akcí.

 

Úsek finanční politiky

Jakub Mazur
Úsek finanční politiky připravuje jednání rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti, spolupodílí se na přípravě jednání Rad pro obecné záležitosti a zahraniční věci. Úsek se zaměřuje například na otázky rozpočtu EU, daňové politiky, volného pohybu kapitálu a služeb v oblasti finančních trhů. Přispívá rovněž k zajišťování čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti.

 

Úsek obchodní politiky

Anna Teličková
Úsek obchodní politiky připravuje jednání rady ministrů obchodu, spolupodílí se na přípravě jednání Rad pro obecné záležitosti a zahraniční věci. Úsek se zaměřuje na problematiku společné obchodní politiky EU a s ní související agendu Světové obchodní organizace a ekonomických vztahů EU se třetími zeměmi. Úsek současně zpracovává agendu celní politiky, celní unie, celní spolupráce a Světové celní organizace.

 

Úsek justice a vnitra

Bohumil Hnídek
Úsek justice a vnitra připravuje jednání rad ministrů spravedlnosti a vnitra. Oblasti působení úseku jsou například oblast vnitřní bezpečnosti, horizontální otázky justice a vnitra, občanské právo, justiční spolupráce v trestních věcech, evropská justiční síť v trestních věcech, trestní právo hmotné, pracovní skupina E-justice, azyl a migrace, ochrana vnějších hranic nebo Schengen.

 

Úsek zemědělství a životního prostředí

Jiří Jílek
Úsek zemědělství a životního prostředí připravuje jednání rad ministrů zemědělství a ministrů životního prostředí. Působí v orgánech EU v agendách týkajících se politik zemědělství, rybářství, životního prostředí a veřejného zdraví. V rámci těchto politik se věnuje zejména agendám zemědělství, rozvoje venkova, lesnictví, veterinární, rostlinolékařství, potravinářství, rybolovu a akvakultury, registrace zeměpisných označení zemědělských produktů, veřejné podpory v zemědělství, GMO a dalším včetně přípravy příslušných legislativních aktů. S ohledem na stupeň integrovanosti a rozsah přenesených kompetencí v těchto politikách na orgány EU se činnost úseku zaměřuje i na působení v rámci výkonu komitologie a prosazování zájmů ČR v těchto rozhodováních.

 

Úsek sektorových agend A

Roman Diatka
Úsek sektorových agend A připravuje Rady ministrů pro konkurenceschopnost a Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Činnost úseku je zaměřena na oblast konkurenceschopnosti a podnikání, průmyslové politiky, horizontální otázky vnitřního trhu, volného pohybu zboží a služeb, technickou harmonizaci, lepší regulaci, ochranu spotřebitele, hospodářskou soutěž, a dále oblast dopravy včetně projektu Galileo, telekomunikací a informační společnosti, poštovních služeb, ochrany osobních údajů, energetiky a jaderné bezpečnosti.

 

Úsek sektorových agend B

Šárka Brábníková
Úsek sektorových agend B připravuje rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, rady ministrů pro vzdělávání, mládež a kulturu, rady ministrů pro konkurenceschopnost. Úsek jedná s orgány EU v oblastech zaměstnanosti a sociálních věcí, vědy a výzkumu, veřejného zdraví, zdravotnických prostředků a léčiv, vzájemného uznávání profesních kvalifikací, práva společností, duševního a průmyslového vlastnictví, vzdělávání, mládeže, sportu, kultury a audiovize. Navíc diplomaté úseku sledují změny ve společné strategii, politikách a legislativě EU a pomáhají zajišťovat prostředky pro projekty v České republice v rámci Evropského sociálního fondu.

 

Úsek vnějších vztahů

Irena Götzová
Úsek vnějších vztahů připravuje po expertní stránce jednání Rady pro zahraniční věci a jednání zástupců ČR s partnery ze třetích zemí. Činnost úseku se týká orgánů EU působících v oblasti vnějších vztahů, tj. vztahů EU s třetími zeměmi, včetně problematiky rozšiřování EU, sousedské politiky, rozvojové spolupráce a humanitární pomoci EU.

 

Úsek společné zahraniční a bezpečností politiky

Jana Kalimonová
Úsek společné zahraniční a bezpečností politiky se podílí na přípravě jednání Rady pro zahraniční věci. Práce úseku se týká oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, přípravy účasti ČR v rámci Politického a bezpečnostního výboru EU a jemu podřízených pracovních skupin, jakož i sledování vývoje SBOP včetně jejího finančního, právního a institucionálního rámce. Pracovníci úseku zastupují ČR například v Institutu pro bezpečnostní studia, Satelitním středisku, Evropské bezpečnostní a obranné škole a ve zvláštních výborech jednotlivých operací EU.

 

Vojenský úsek

Zdeněk Čížek
Vojenský úsek tvoří skupina příslušníků Armády České republiky podřízených vojenskému představiteli České republiky při NATO a EU, kteří jsou pověřeni zastupováním České republiky ve Vojenském výboru EU a v jeho pracovních skupinách.