SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
penum_evropskeho_parlamentu_ilustracni
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Český protokol na cestě k podpisu

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO) Evropského parlamentu dal dne 19. února 2013, po 16 měsících projednávání, zelenou zprávě k tzv. Českému protokolu. AKTUALIZACE

Plénum Evropského parlamentu by se mělo tématu věnovat na svém zasedání dne 23. května namísto původně planovaného 13. března 2013.

Během ratifikačního procesu Lisabonské smlouvy obdržela Česká republika na Evropské radě konané 29.-30. října 2009 příslib, že v budoucnu bude k zakládacím smlouvám EU připojen Protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice. Tím se ČR připojí k již existujícímu Protokolu o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království.

Cílem Protokolu Polska a Spojeného království je upřesnit výklad těch ustanovení Listiny, jejichž význam nemusí být jednoznačný a mohl by být předmětem rozšiřujícího výkladu Soudního dvora EU. Jde především o potvrzení skutečnosti, že Listinu jsou členské státy povinny aplikovat pouze v rámci působnosti práva Unie, nikoliv při přijímání a aplikaci svých čistě vnitrostátních právních předpisů.

Dále je cílem Protokolu Polska a Spojeného království zajistit, aby v těchto státech mohla být vymáhána pouze ta sociální a hospodářská práva, která jsou jako subjektivní vymahatelná práva upravena ve vnitrostátním právu těchto států. Soudní dvůr EU by tak nemohl ve vztahu k této skupině práv prohlásit za vymahatelné přímo ustanovení Listiny, která tuto povahu nemají.

Protokol Polska a Spojeného království nepředstavuje „opt-out“, jenž by vylučoval použití Listiny na území těchto států. Tuto povahu tudíž nebude mít ani Český protokol. Je proto nesprávné jej označovat jako „Českou výjimku“.

Protokol nebude znamenat žádné znevýhodnění pro občany ČR. Listina se i po sjednání Protokolu bude v ČR nadále aplikovat v těch případech, kdy půjde o uplatňování unijního práva. Jeho přínosem bude především potvrzení, že na základě Listiny nemohou být přezkoumávány ryze vnitrostátní právní předpisy či situace mimo působnost unijního práva. To však nebude mít za následek snížení standardu ochrany základních práv v těchto oblastech, neboť i nadále budou garantována prostřednictvím Listiny základních práv a svobod ČR a příslušných mezinárodních úmluv, jimiž je ČR vázána.

Český protokol dostal již v květnu 2012 zelenou od Evropské komise. Pokud tak nyní učiní i Evropský parlament, bude se návrhem dále zabývat Evropská rada. Vydá-li kladné rozhodnutí, bude svolána mezivládní konference, na níž bude Český protokol otevřen k podpisu členským státům. K zakládacím smlouvám EU bude připojen, jakmile bude schválen všemi členskými státy v souladu s jejich ústavními předpisy.