SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Motocykly v EU budou bezpečnější

Kdy: 04.10.2010, Kde: Brusel

Podle návrhu Komise by nové motocykly měly mít pokročilý brzdný systém a automatický spínač světel.

Nové motocykly a podobná vozidla prodávaná v EU by měly být od roku 2013 bezpečnější. Výrobci by je měli povinně vybavit vyspělým brzdným systémem a automatickým zapínáním světel. Předpokládá to alespoň návrh nařízení, se kterým přišla Evropská komise začátkem října. Na druhou stranu chce EK zrušit možnost zákazu motocyklů s vysokým výkonem, který uplatňuje část členských států.

Hlavním cílem návrhu je zvýšit bezpečnost silničního provozu. Na silnicích v celé EU totiž ročně umírá na 5500 motocyklistů. Návrh se týká schvalování vozidel takzvané kategorie L, do níž spadají motokola, dvoukolové a tříkolové mopedy, dvoukolové motocykly, motocykly s postranním vozíkem, motorové tříkolky, silniční a terénní čtyřkolky a miniauta.

Nižší náklady, méně administrativy

V případě schválení dojde k výraznému zjednodušení nynější legislativy, což sníží náklady a administrativní zátěž pro výrobce. Současná rámcová směrnice 2002/24/ES a 13 navazujících podrobných technických směrnic, které byly pozměněny dalšími 21 směrnicemi, by měly být nahrazeny jedním nařízením, třemi akty v přenesené pravomoci (které budou stanovovat technické specifikace) a jedním prováděcím aktem. Zvolenou právní formou je nařízení, protože tento právní nástroj nevyžaduje, narozdíl od předchozí směrnice, implementaci do právních řádů členských států, je sám o sobě závazný a bezprostředně použitelný v každém členském státě EU.

Ale zjednodušení a zpřehlednění právního prostředí pro výrobce vozidel kategorie L není jediným cílem předloženého předpisu. Nařízení by totiž mělo vyřešit dosavadní nedostatky spojené s vývojem nových technologií, posílit pravidla pro dozor nad trhem, přispět k dosažení nižšího, přiměřenějšího podílu na celkovém objemu emisí ze silniční dopravy a zvýšit celkovou úroveň bezpečnosti vozidel. V tom je rozdíl oproti návrhu nařízení o schvalování zemědělských a lesnických vozidel, který Evropská komise představila v červenci tohoto roku. Ten je totiž zaměřen primárně na zjednodušení existujícího právního rámce pro schvalování těchto vozidel.

Větší bezpečnost, méně nehod

Zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích a snížení případů smrtelných úrazů a zranění se má dosáhnout díky několika opatřením. EK navrhuje povinnost vybavit nové „silnější“ motocykly (L3e–A2 a L3e–A3) protiblokovacím brzdným systémem (ABS) a nové „slabší“  motocykly (L3e–A1) buď protiblokovacím nebo kombinovaným brzdným systémem nebo oběma typy pokročilých brzdných systémů podle volby výrobce vozidla. Tímto opatřením by se mělo mj. zaručit, že řidič při náhlém, velmi rychlém zabrzdění neztratí nad vozidlem kontrolu.

Motocykly a další vozidla kategorie L by ale měla být také viditelnější. Návrh proto předpokládá, že výrobci budou vybavovat tato vozidla automatickým zapínáním osvětlení. Osobní automobily budou povinně vybaveny speciálními denními potkávacími světly od roku 2011 a nezavedení stejného požadavku pro vozidla kategorie L by podle EK značně zhoršilo viditelnost těchto vozidel na silnicích.

Na druhou stranu EK navrhuje, v zájmu odstranění vnitřních překážek obchodu na trhu Unie, zrušení doposud platné možnosti členských států zamítnout na svém území počáteční a jakoukoli následnou registraci vozidel s maximálním netto výkonem vyšším než 74 kW. K tomuto kroku sáhla vzhledem k tomu, že žádné studie neprokázaly souvislost mezi bezpečností a absolutním omezením výkonu.

Akty v přenesené pravomoci by měly také stanovit technické požadavky na prvky mající za účel zabránit neoprávněným úpravám hnacího ústrojí vozidla. Takovéto úpravy mohou ohrozit bezpečnost vozidla a zvýšit jeho negativní vliv na životní prostředí.

Lepší ochrana životního prostředí

Evropská unie v souladu s evropskou strategií o kvalitě ovzduší soustavně posiluje emisní normy pro motorová vozidla. Požadavky na snižování emisí jsou součástí i nového návrhu nařízení pro vozidla kategorie L. Snižování emisních limitů by mělo probíhat ve třech etapách: 1. etapa (do roku 2014) a 2. etapa (do roku 2017): Euro 4 a 5 pro motocykly, Euro 3 a 4 pro všechna ostatní vozidla kategorie L; 3. etapa (do roku 2020) Euro 6 pro motocykly a Euro 5 pro všechna ostatní vozidla kategorie L. Nařízení navíc stanovuje další environmentální požadavky na schválení typu vozidla kategorie L, pokud jde o emise skleníkových plynů a spotřebu paliva.

Elektromobily a hybridní vozy s možností napojení na elektrickou síť jsou zaváděny na trh EU až nyní, kdežto vozidla kategorie L s těmito pohony jsou vyráběna již několik let. Problémem bylo, že tyto nové technologie dosavadní legislativa nereflektovala. Tento nedostatek nový návrh řeší. Přizpůsobením právního rámce technickému pokroku by měly být zajištěny rovné podmínky pro výrobce vozidel s novými technologiemi.

Méně nelegálních produktů na trhu

Nařízení obsahuje také ustanovení mající za cíl posílit dozor na trhem pro vozidla kategorie L. Na nezbytnost zpřísnění požadavků dozoru nad trhem upozorňovali evropští výrobci, kteří poukazovali na fakt, že zejména vozidla vstupujících na trh EU ze třetích zemí často požadavky evropské legislativy nesplňují. Proto byla do návrhu nařízení zahrnuta řada ustanovení z rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.

To určuje odpovědnost hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a příslušných dotčených orgánů dozoru nad trhem. Zpřísňují se také požadavky na subjekty a organizace, na něž mohou členské státy delegovat některé úkoly v oblasti posuzování vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny a zamezilo se narušování hospodářské soutěže.

 

Další informace:

Foto: EK