SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Unie chce posílit ochranu obětí v trestních věcech

Kdy: 21.04.2011, Kde: Brusel

Podpora obětí je prioritou pro členské státy i Evropskou komisi.

Ochrana obětí a posílení jejich práv, zejména v trestních věcech, by v EU měla být posílena. Maďarské předsednictví v Radě EU představilo v dubnu 2011 návrh tzv. Cestovní mapy („Roadmap“) k posílení práv a ochrany obětí, především v trestním řízení. Rada, tedy členské státy, v návrhu usnesení především vyzývá Evropskou komisi, aby brzo přistoupila ke konkrétním činům a návrhům v oblasti horizontální ochrany obětí.

Návrh cestovní mapy je indikativním harmonogramem a obsahuje scénář opatření legislativního i nelegislativního charakteru (tzv. best practices, doporučení a výměna zkušeností), která mají stanovit společný minimální standard ochrany obětí napříč členskými státy EU a měl by být přijat Radou v červnu 2011. S ohledem na důležitost a komplexnost dané otázky Rada volí mechanismus postupného řešení tzv. „ krok za krokem“ za účelem zachování konzistence a koherence již existujících nástrojů.

S opatřením na podporu obětí počítal již takzvaný Stockholmský program, tedy dlouhodobý plán EU v oblasti justice a vnira, resp. jeho Akční plán z roku 2009.

Komise chystá legislativní balíček

Cestovní mapa tak vlastně představuje aktuální postoj členů EU v souvislosti s netrpělivě očekávaným vydáním návrhu legislativního balíčku Evropské komise (tzv. victims package) na podporu obětí, jehož finální podoba by měla být známa v květnu 2011. Posílení práv občanů v oblasti civilní i trestní justice je zásadní prioritou komisařky Viviane Redingové.

Cestovní mapa k obětem je mimo jiné inspirována velkým úspěchem tzv. Roadmap k procesním právům podezřelých a poškozených v trestním řízení z roku 2009 a představuje její logické a vyvážené doplnění pro zajištění komplexního práva na spravedlivý proces všech zúčastněných subjektů.

Jádrem tzv. legislativního balíčku k ochraně a podpoře obětí má být nový návrh moderní směrnice zakládající minimální standardy práv, podpory a ochrany obětí trestné činnosti. Tato komplexní směrnice má nahradit dosud existující klíčové rámcové rozhodnutí 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení, s odkazem na to, že pokrok učiněný v oblasti svobody, bezpečnosti a práva v Unii a otázka nedostatečné implementace ze strany členských států vyžadují, aby Unie učinila revizi tohoto instrumentu, a posílila tak obsah a rozsah práv a podpory.

Klíčové principy

Mezi klíčové principy, na nichž by měl být tzv. victims package postaven, patří uznání, podpora, ochrana, asistence a odškodnění. Zakotven musí být aktivní přístup obětí k justici, zabránění sekundární viktimizaci, podpora principu mediace, alternativního řešení sporů a restorativní justice. Předvídají se mj. opatření na ochranu soukromí obětí, otázka překladu procesních písemností a zajištění tlumočení do jazyka trestního řízení, zajištění včasného informování oběti apod. Speciální pozornost má být věnována tzv. zvlášť zranitelným obětem – zejm. dětem, obětem násilných trestných činů, obětem organizovaného přeshraničního obchodu s lidmi. Řešena bude otázka tzv. Evropského ochranného příkazu, kdy ochranná opatření na ochranu oběti vydaná v jednom členském státu budou moci být bezproblémově uznána i v jiné členské zemi v případě že se občan rozhodne změnit místo pobytu, např. za účelem cestování, studia, výkonu profesní činnosti apod. Otevřenou otázkou zatím je, zda bude v blízké době přijat i návrh na novelizaci tzv. kompenzační („odškodňovací) směrnice pro oběti násilných trestných činů (i s přeshraničním rozměrem, v případě že trestný čin byl spáchán v zahraničí), jejíž fungování v praxi v národních kompenzačních schématech zatím vykazuje spíše kvalitní a pozitivní výsledky.

Ochrana obětí je i prioritou ČR

Česká republika výše uvedené kroky Unie v kontextu formulování moderní politiky ochrany obětí v EU velmi vítá a je připravena s Radou EU i Evropskou komisí úzce spolupracovat při tomto významném legislativním počinu. Česká republika sdílí plně dané úsilí – ochrana obětí patří mezi dlouhodobé priority Ministerstva spravedlnosti ČR, i v návaznosti na konkrétní aktivity ČR v této oblasti v průběhu předsednictví ČR v EU v roce 2009.

V současné době MSp na expertní rovině připravuje zcela nový a komplexní nástroj k ochraně obětí, jehož návrh by měl být představen veřejnosti přibližně v polovině letošního roku. Je tedy velkou výhodou, že moderní standardy budou moci být na národní úrovni formulovány v přímém a interaktivním procesu s tvorbou evropské legislativy.

Foto: EK