Velvyslanectví České republiky v Rize

Postup při žádosti a vydání cestovních dokladů ČR

 • Od 1.9.2006 se cestovní doklady vydávají s 1. biometrickým údajem - zobrazením obličeje, od 1.5.2008 s 2. biometrickým údajem - otisky prstů, přičemž tyto cestovní doklady rovněž obsahují 1. biometrický údaj.

 • Cestovní pas, diplomatický pas a služební pas obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji se vydává s územní platností do všech států světa

  · cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
  - občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let
  - občanům mladším 15 let s dobou platnosti  5 let

  · cestovní pas bez strojově čitelných údajů a nosiče dat s biometrickými údaji
    - všem občanům s dobou platnosti 6 měsíců

 • Žádost o vydání cestovního pasu, diplomatického pasu a služebního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji lze podat u všech ZÚ s výjimkou honorárního konzulárního úřadu. Občan při podávání žádosti o vydání cestovního pasu, diplomatického pasu a služebního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji nebude vyplňovat tiskopis žádosti, pouze předloží doklady potřebné k jeho vydání, které budou stejné jako dosud. Na žádost žadatele lze doplnit nepovinné údaje (tituly). Součástí zpracování žádosti je vlastnoruční podpis občana určený k jeho dalšímu digitálnímu zpracování. Nebude možné, aby občan při podání žádosti o vydání cestovního pasu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji na zastupitelském úřadě současně žádal o vydání matričního dokladu ze zvláštní matriky v Brně nebo o vydání osvědčení o státním občanství.

 • Cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána u ZÚ s výjimkou honorárního konzulárního úřadu, se vydává ve lhůtě 120 dnů. Cestovní doklad obsahující strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, se vydává ve lhůtě 30 dnů.

 • Všechny ZÚ včetně honorárního konzulárního úřadu nadále budou přijímat žádosti o vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů (tzv. pas-blesk), jehož dobu platnosti novela omezuje na 6 měsíců. Tento cestovní pas, je-li žádost podána u ZÚ, se vydává ve lhůtě do 60 dnů, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ve lhůtě do 15 dnů.

 • Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

 • Kdo může žádost podat

  · Občan starší 15 let, ale do doby zletilosti, tj. do 18 let, musí připojit k žádosti o vydání cestovního dokladu písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu nahradí projev souhlasu zákonného zástupce a jeho podpis na žádosti před příslušným orgánem při podání žádosti.

  · Zákonný zástupce občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu nahradí projev souhlasu zákonného zástupce a jeho podpis na žádosti před příslušným orgánem při podání žádosti.

  · Zákonný zástupceobčana, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena.

  · Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny; je-li nezletilý starší 15 let, dává tento úřad k jeho žádosti souhlas.

  · Zplnomocněný zástupce některé z výše uvedených osob, které jsou oprávněny k podání žádosti, to však neplatí, jedná-li se o cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, o doplnění údajů v tomto pase nebo při převzetí tohoto pasu je vyloučeno.

 • Držitel cestovního dokladu obsahujícího strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji je oprávněn u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou honorárního konzulárního úřadu, požádat o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu; vydání nového cestovního dokladu v tomto případě podléhá správnímu poplatku pouze tehdy, pokud nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji byla způsobena okolnostmi, o nichž občan prokazatelně věděl, že mohou způsobit poškození nebo nefunkčnost nosiče dat s biometrickými údaji.

 • Změny údajů a doplnění údajů v cestovních dokladech

  Lze provést změny údajů o:

  · občanu mladším 10 let (zápis do cestovního dokladu rodiče),
  · časové platnosti cestovního dokladu, je-li tímto cestovním dokladem cestovní průkaz.

  Lze provést doplnění údajů o:

  · občanu mladším 10 let (zápis do cestovního dokladu rodiče),
  · titulu nebo vědecké hodnosti.

  Žádost mohou podat osoby, které jsou oprávněny podat žádost o vydání cestovního dokladu, místo podání žádosti je stejné jako u podání žádosti o vydání cestovního dokladu.

  Občan musí předložit:

  · vyplněnou žádost na předepsaném tiskopisu,
  · doklad prokazující pravdivost údaje v rozsahu jeho požadované změny nebo doplnění (obdobně jako u podání žádosti o vydání cestovního dokladu),
  · platný cestovní doklad, v němž má být změna provedena.

  Změny se zpravidla provádí na počkání. Veškeré žádosti lze podat pouze na originálních tiskopisech, vzory tiskopisů jsou k nahlédnutí na internetových stránkách ministerstva vnitra

 • Podpisem občana pro účely vydání cestovního dokladu se rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména i příjmení a nově též pouze příjmení.

 • Zákon stanoví nový důvod skončení platnosti cestovního dokladu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

 • Maximální doba platnosti cestovního průkazu (NCD) se stanoví na 6 měsíců.

 • Námořnická knížka přestala být od 1.9.2006 cestovním dokladem.

 • Správní poplatky za vydání cestovních dokladů.

  a) Vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat: Kč 1200,-
  - občanům mladším 15 let: Kč 400,-
  b) Vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů: Kč 1600,-
  - občanům mladším 15 let: Kč 1100,-

 • Cestovní doklady vydané podle dosavadní právní úpravy zůstanou v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.
 • Právní úprava

  · zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů

  · zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů