Velvyslanectví České republiky v Římě

italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezidentské volby 11. - 12. 1. 2013

(Archivní článek, platnost skončena 13.10.2013.)

V lednu 2013 se uskuteční historicky první přímá volba prezidenta České republiky. Předseda Senátu PČR svým rozhodnutím, zveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo).

Případné druhé kolo volby se uskuteční 25. - 26. 1. 2013, pokud nezíská některý z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů.

Ústavní zákon č. 71/2012 Sb., kterým byl změněn ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, stanovil volbu prezidenta tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Na uvedený zákon navazují a volbu prezidenta podrobněji upravují následující právní předpisy:  zákon č. 275/2012 Sb., ze dne 18.7. 2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky); rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 1. října 2012, o vyhlášení volby prezidenta republiky; vyhláška ministerstva vnitra ČR č. 294/2012 Sb., ze dne 30.8. 2012, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

Na základě shora zmíněných přepisů bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Na území Itálie bude možno hlasovat v prostorách Velvyslanectví České republiky v Itálii se sídlem Římě, Via dei Gracchi, 322, a to v níže uvedených datech a časech:

1. kolo volby prezidenta se uskuteční

v pátek 11. ledna 2013, od 14.00 do 22.00 hod., a v sobotu 12. ledna 2013, od 8.00 do 14.00 hod.

případné 2. kolo volby prezidenta se uskuteční

v pátek 25. ledna 2013, od 14.00 do 22.00 hod., a v sobotu 26. ledna 2013, od 8.00 do 14.00 hod.

(Bližší informace k možnosti hlasování na Velvyslanectví ČR při Svatém stolci taktéž v Římě naleznete na jeho internetových stránkách.)

Hlasování se budou moci zúčastnit občané České republiky, kteří dosáhli alespoň druhý den volby prezidenta věku 18 let a výkonu jejich práva volit nebrání překážka uvedená v § 4 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb. (zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví), a kteří se při hlasování prokážou platným českým cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem (event. cestovním průkazem) nebo platným občanským průkazem a současně

a)      předloží voličský průkaz vystavený úřadem, který vede stálý (nebo jiný zvláštní) seznam voličů, v němž jsou zapsáni (vystavený obecním úřadem nebo zastupitelským úřadem v místě trvalého pobytu voliče).

(vhodné pro občany ČR krátkodobě pobývající na území Itálie)

nebo

b)      budou zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Římě

(vhodné pro občany ČR dlouhodobě pobývající na území Itálie)

 

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Římě

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nemá předepsanou oficiální podobu, doporučujeme nicméně využít přiložený formulář.

Žádost musí být provedena písemně, doložena originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v Itálii.  Žádost musí být doručena nebo předána konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii  do neděle 2. prosince 2012 16.00.

Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů Velvyslanectví ČR v Římě jsou automaticky vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem ČR, v jehož územním obvodu mají místo trvalého pobytu. Pokud by chtěli jednorázově hlasovat na území České republiky nebo na jiném zastupitelském úřadě v zahraničí, mohou tak učinit na základě voličského průkazu, o jehož vydání mohou žádat konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Římě od 3. 10. 2012 osobně, písemně – podpis na písemné žádosti musí být ověřen, nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Písemná nebo elektronická žádost musí být doručena konzulárnímu oddělení Velvyslanectví ČR v Římě do pátku 4. 1. 2013 16.00, osobně lze žádost podat do  středy 9. 1. 2013 16.00 (v případě 2. kola do pátku 18. 1. 2013 16.00 nebo osobně do středy 23. 1. 16.00). Konzulární oddělení Velvyslanectví bude předávat vystavené voličské průkazy od 27. prosince 2012 osobně voliči, eventuálně osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.

V případě trvalého zájmu o hlasování na území ČR mohou voliči požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (v případě prezidentských voleb nutno učinit do 8. 1. 2013). Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Římě voliči vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení a toto potvrzení je nutné odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má místo trvalého pobytu.

 

Lhůty vztahující se k 1. kolu prezidentské volby:

2. prosince 2012, 16.00 hod.

- konec lhůty pro doručení nebo předání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím

27. prosince 2012, 16. hod.

- počátek lhůty, kdy lze předat voliči voličský průkaz, o který požádal (osobně voliči nebo osobě vybavené úředně ověřenou plnou mocí voliče, poštou na voličem uvedenou adresu)

4. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné nebo elektronické podobě nebo prostřednictvím datové schránky

9. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

Informace o lhůtách vztahujících se k případnému 2. kolu volby prezidenta:

18. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem, nebo žádosti elektronické nebo podané prostřednictvím datové schránky

23. ledna 2013, 16. hod.

- konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu

 

V případě dotazů k volbě prezidenta a organizování hlasování v jejím rámci kontaktujte laskavě konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Římě:

Velvyslanectví ČR v Itálii/Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia

Konzulární oddělení/Ufficio Consolare

Via dei Gracchi, 322

00192 Roma

consulate@rome.embassy.mzv.cz

tel. 0039 06 36095741, 39

fax 0039 06 3244466

 

Bližší informace k volbám prezidenta ČR naleznete také na příslušných stránkách Ministerstva zahraničí ČR a Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Zadost_o_zapis.doc 24 KB DOC (Word dokument) 7.11.2012