Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

b/s/h  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2012

(Archivní článek, platnost skončena 15.08.2013.)

Prezident republiky vyhlásil dne 27. června 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb., volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října 2012.

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 2012

Prezident republiky vyhlásil dne 27. června 2012 svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb., volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 12. a 13. října  2012.

Volby se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77 a 80, v nichž  podle Ústavy České republiky a zákona o volbách do Parlamentu České republiky uplyne volební období  zvolených členů Senátu Parlamentu České republiky.

Dle ustanovení § 56 volebního zákona má Senát 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí jedna třetina senátorů. Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému (§ 58 volebního zákona).

Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Hlasování v tomto případě bude zahájeno šestý den po ukončení hlasování v prvním kole, tzn., že  případné druhé kolo voleb  by proběhlo  v pátek a sobotu 19. a 20 října 2012.

Zvláštní seznamy voličů pro voliče, kteří mají bydliště mimo území České republiky a kteří požádali o zápis do tohoto seznamu, uzavírají zastupitelské úřady v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 volebního zákona 30 dnů přede dnem voleb, tj. 12. září 2012.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu Parlamentu ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem  České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 5. října 2012) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 10. října 2012 do 16 hod.); o osobně učiněné žádosti sepíše zastupitelský úřad úřední záznam. Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu P ČR (do 17. října 2012 do 16. hod.).

 

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 27. září 2012) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Prezident republiky současně vyhlásil i volby do zastupitelstev krajů. Voliči, zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem, nemohou v těchto volbách hlasovat, a to ani na voličský průkaz. Do zmíněných zastupitelstev mohou hlasovat výhradně voliči, kteří jsou zapsáni ve stálem seznamu voličů v místě svého trvalého bydliště nebo kterým byl obecním úřadem vydán voličský průkaz ve volebním okrsku, spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístněny na níže uvedených webových stránkách:

Ministerstvo vnitra  www.mvcr.cz, logo “Volby 2012 do zastupitelstev krajů a třetiny Senátu  P ČR”

Český statistický úřad  www.czso.cz, záložka  „Statistiky“ – „Volby“

Senát Parlamentu ČR  www.senat.cz – záložka „ Senát PČR “- „Volby”.

Informace o způsobu hlasování

přílohy

Informace_o_zpusobu_hlasovani.pdf 147 KB PDF (Acrobat dokument) 14.8.2012