Velvyslanectví České republiky v Sarajevu

česky  english  b/s/h 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta ČR na velvyslanectví v Sarajevu

(Archivní článek, platnost skončena 01.03.2013.)

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR z 1.10.2012 byly vypsány historicky první přímé volby Prezidenta České republiky. Volby proběhnou v lednu 2013 a volit bude možno i na velvyslanectvích České republiky. Zde jsou informace pro zájemce o hlasování na Velvyslanectví České republiky v Sarajevu:

Velvyslanectví (zastupitelský úřad) České republiky v Bosně a Hercegovině oznamuje, že v jeho prostorách ve zvláštní volební místnosti proběhne ve dnech 11. a 12.1.2013 první kolo přímé volby prezidenta ČR. Případné druhé kolo se bude konat 25. a 26.1.2013 na témže místě.

Čeští občané mohou volit na voličský průkaz nebo na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem.

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu vedeném obecním úřadem na území České republiky, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může podle § 33 zákona o volbě prezidenta republiky ode dne vyhlášení volby prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit příslušnému úřadu nejpozději do 4.1.2013.

Osobně lze požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu nebo zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem - do 9.1.2013, tj. 2 dny přede dnem voleb. Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličské průkazy nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta předá osobně voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Dále může volič podle ustanovení § 31 zákona o volbě prezidenta republiky ve spojitosti s § 6 odst. 5 a 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 12.12.2012 požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě České republiky, v jehož územním obvodu má bydliště. Žádost o zápis je třeba podat písemně a doložit originál, popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu voličů.

Další podrobnosti k prezidentským volbám viz webové stránky Ministerstva vnitra České republiky.