Generální konzulát České republiky v Šanghaji

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Matriční doklady

Na této stránce se dozvíte základní informace o vyřizování matričních dokladů

Podklady k vydání českých matričních dokladů :

a) k žádosti o přidělení rodného čísla

- vyplněný formulář " žádost o zjištění rodného čísla"

b) k žádosti o vydání dokladu o státním občanství ČR:

- vyplněný formulář " Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR". Formulář vždy vyplňujte čitelně (nejlépe psacím strojem) a ve všech položkách (pokud se na Vás daný dotaz nevztahuje uvádějte "nemám", "nenabyl" ap), nečitelně nebo neúplně vyplněné dotazníky jsou vráceny k doplnění.

- kopie českého rodného listu (u vdaných žen též českého oddacího listu)

- kopie českých rodných nebo oddacích listů rodičů (předkládají pouze žadatelé narození v cizině )

- vyplněný formulář prohlášení ve smyslu ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád; podpis na "čestném prohlášení" je nutné ověřit - bezplatné ověření podpisu provede ZÚ či GK při jeho osobním podání, při podání "čestného prohlášení" poštou se vyžaduje ověření podpisu notářem. V případě nezletilé osoby (do 18 let) vyplní rodiče prohlášení (výše) a rovněž prohlášení za ditě

- kopie dokladu o nabytí cizího státního občanství s uvedením data jeho nabytí;

V případě nabytí cizího občanství na vlastní žádost po 1.1.1993 již není možné o český pas a osvědčení o státním občanství ČR žádat, neboť došlo k automatické ztrátě občanství ČR. V takovém případě laskavě vraťte Váš český (československý) pas spolu s kopií dokladu o nabytí cizího občanství.

c) k žádosti o vydání českého matričního dokladu:

- doklad o českém státním občanství (pokud souběžně nežádáte o jeho vydání dle předchozího bodu) - při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o státním občanství ČR jednoho z rodičů, při žádosti o oddací list doklad o českém státním občanství obou snoubenců (pokud jsou oba českými státními občany). Takovýmto dokladem může být listina o udělení českého občanství nebo osvědčení o českém občanství.

K žádosti o rodný list je potřebné dále předložit:

- vyplněný přiložený formulář " Zápis o narození"

- cizozemský rodný list ve formě úplného matričního výpisu ověřený formou superlegalizace a jeho oficiální překlad do češtiny

- oddací list rodičů

- je-li rodič dítěte rozvedený, český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci

- je-li rodič dítěte ovdovělý, český úmrtní list předchozího manžela nebo rozsudek soudu.

- nejsou-li rodiče dítěte manželé, vyplněný " Zápis o určení otcovství"

- pokud je dítě ženského pohlaví je možné zapsat jeho příjmení v mužském tvaru (tj. bez koncovky -ová). V takovém případě je třeba vyplnit jeden ze třech následujících formulářů

Je-li dcera narozená po 1.7.2001, použijte tento formulář.

Je-li dcera narozená do 30.6.2001 a je nezletilá (tj. mladší 18 let), použijte tento formulář.

Je-li dcera narozená do 30.6.2001 a je již zletilá (tj. starší 18 let), použijte tento formulář


K žádosti o oddací list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář " Zápis o uzavření manželství"

- cizozemský oddací list ve formě úplného matričního výpisu ověřený formou superlegalizace a jeho oficiální překlad do češtiny

- český rodný list žadatele; jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců

- úmrtní list bývalého manžela/ky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova

- rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu v zahraničí před rokem 1986 musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí. Na požádání vám náš úřad zašle formulář žádosti o uznání cizího rozvodového rozsudku Nejvyšším soudem ČR společně s návodem.

K žádosti o úmrtní list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář " Zápis o úmrtí"

- cizozemský úmrtní list ověřený formou superlegalizace a jeho oficiální překlad do češtiny.

přílohy

Žádost o rodné číslo 22 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

Prohlášení o státním občanství ČR - dospělý 25 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

Prohlášení o státním občanství ČR - dítě 25 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

Žádost o zápis narození 1 MB PDF (Acrobat dokument) 5.3.2014

Dcera narozena po 1/7/2001 134 KB PDF (Acrobat dokument) 28.7.2011

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (narozena do... 127 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2009

Zapis manzelstvi 68 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

přílohy

Žádost o rodné číslo 22 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

Prohlášení o státním občanství ČR - dospělý 25 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

Prohlášení o státním občanství ČR - dítě 25 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009

Žádost o zápis narození 1 MB PDF (Acrobat dokument) 5.3.2014

Dcera narozena po 1/7/2001 134 KB PDF (Acrobat dokument) 28.7.2011

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (dcera narozena... 133 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2009

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru (narozena do... 127 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2009

Zapis manzelstvi 68 KB PDF (Acrobat dokument) 20.5.2009