Generální konzulát České republiky v Šanghaji

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pas s biometrickými prvky (E-pas)

Cestovní doklad se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie, od 1.4.2009 i otisky prstů). E-Pasy jsou vystavovány příslušnými úřady v ČR s platností na 10 let, osobám do 15 roků s platností na 5 let.

V souladu s nařízením Rady EU č. 2252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy, schváleného dne 13. 12. 2004, jsou všechny členské státy EU povinny zavést biometrické prvky do nově vydávaných cestovních dokladů. Tyto biometrické charakteristiky jsou používány pro ověřování autenticity pasů a víz a také pro ověřování identity držitele pasu. Česká republika zahájila vydávání cestovních dokladů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-Pasů) dne 1. září 2006.

Žadatel je povinen se dostavit osobně k podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji přímo na generální konzulát a následně i k převzetí vyhotoveného cestovního pasu.


Doporučujeme vám domluvit si pro podání žádosti o e-pas schůzku na tel. čísle 0086-139 188 731 44 či shanghai@embassy.mzv.cz


Formuláře k podání žádosti o cestovní pas s biometrickými údaji:


(pokud si budete chtít formuláře vyplnit předem, prosím nepodepisujte je!!!)


1/ Prohlášení o státním občanství


2/ Prohlášení o státním občanství za nezletilého občana. V případě občanů mladších 18 let musí rodič podat se svým prohlášením i tento formulář za nezletilého.


Doklady nezbytné pro podání žádosti:


Doklad totožnosti (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz).


Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pase (platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, vdané ženy předkládají při změně příjmení český oddací list).


Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas, platný občanský průkaz nebo aktuální osvědčení o st. občanství ČR od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok.


Doklad o rodném čísle (rodný list, cestovní pas, občanský průkaz nebo doklad o rodném čísle).


Fotografie:

  • formát: 5 x 5 cm s prostorem nad hlavou 8 mm
  • kvalita fotografie: bez rušivých bodů, rozlišení min. 250 DPi (optimálně 600 DPi)
  • osvětlení: přirozený jas a kontrast, osvětlení stejnoměrné bez reflexů a stínů
  • oči: otevřené a celé viditelné, pohled musí mířit přímo do fotoaparátu
  • pozice: obličej ve středu pohledu fotoaparátu, není povolen pohled přes rameno nebo úklon
  • pozadí fotografie: jednolitá světlá barva
  • brýle: jsou povoleny, ale nesmí mít odlesky, rámečky nesmí zakrývat oči, barevná nebo zabarvující se skla nejsou povolena
  • pokrývka hlavy: není povolena s výjimkou náboženských důvodů (nesmí ale zakrývat požadované charakteristiky obličeje)
  • výraz: výraz obličeje neutrální, ústa zavřená
  • stáří fotografie: ne víc než 6 měsíců

foto e-pas


Správní poplatek se platí při převzetí pasu.

Výše poplatku je dána zákonem 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve výši 1.200,- CZK s platbou v CNY (dále určená kurzem CZK/CNY), který stanovuje pro každý měsíc česká národní banka. Pro děti do 15 let věku je sazba 400,- CZK za stejných podmínek.


Žádost o vydání cestovního pasu pro děti do 15 let mohou podat a podepsat jedině rodiče, případně jiná oprávněná osoba (pěstoun apod.). Osobní přítomnost dětí do 15 let je požadována pouze při podání žádosti, vyhotovený cestovní pas přebírá zákonný zástupce.


Nezletilí žadatelé starší 15 let k žádosti přikládají písemný souhlas rodičů, resp. zákonného zástupce, s vydáním pasu. Pokud žádost o vydání cestovního pasu podávají v nepřítomnosti rodiče nebo jiného zákonného zástupce, musí být jejich podpis na uvedeném souhlasu notářsky ověřen.


K žádosti o cestovní pas pro nezletilou osobu přikládá rodič rodný list dítěte a svůj platný doklad totožnosti (cestovní pas nebo občanský průkaz jednoho z rodičů).


V případě, že nezletilá osoba nemá platný český doklad totožnosti (tzn. cestovní pas nebo občanský průkaz) bude s českým rodným listem dítěte také požadován doklad potvrzující státní občanství ČR, tzn. aktuální osvědčení o st. občanství ČR od jehož vydání neuplynulo více než 1 rok.