Generální konzulát České republiky v Šanghaji

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání českého matričního dokladu (rodný list, oddací list…) v Šanghaji

Následující informace se týkají pouze specificky Šanghaje v rámci matričních náležitostí. V případě Suzhou, Ningbo, Hangzhou či dalších větších měst může být situace odlišná.

- doklad o českém státním občanství (pokud souběžně nežádáte o jeho vydání dle předchozího bodu) - při žádosti o rodný list dítěte do 15 let doklad o státním občanství ČR jednoho z rodičů, při žádosti o oddací list doklad o českém státním občanství obou snoubenců (pokud jsou oba českými státními občany). Takovýmto dokladem může být listina o udělení českého občanství nebo osvědčení o českém občanství.

K žádosti o rodný list je potřebné dále předložit:

- vyplněný formulář "Zápis o narození"

- superlegalizovaný rodný list ČLR s úředním překladem do češtiny ; postup je následující:

1/ porodnice - vystaví rodný list ČLR

2/ notářská kancelář (v Šanghaji je doporučena Shanghai Notary Office, 660 Fengyang Rd., tel.: 800-620-4848) vyhotoví notářské ověření RL (cca 200,-RMB) (trvání: 1 týden)

a/ budete dotázáni, zda má být vyhotoven i překlad do AJ (za poplatek) - upozorňujeme, že tento překlad není úředním překladem

b/ notářské kanceláře vyhotovují dva druhy ověření RL, doporučujeme zvolit jednodušší způsob (není třeba 4x fotografie atd.) - jedná se ve své podstatě o ověření shody kopie s originálem

c/ při podání žádosti je nutno sdělit, že dokument má následně být ověřen na waibanu (místní pobočce MZV)

d/ notářský zápis je vyhotoven ve dvou kopiích, z nichž jedna je v uzavřené obálce - tuto obálku NEOTVíREJTE, je určena pro waiban

3/ waiban (místní pobočka MZV ČLR - 1418 Nanjing Rd. West, 62565900, 62470833) - vystaví do dokumentu ověřovací doložku (cca 210,- RMB) (trvání: 1 týden)

4/ GK Šanghaj - dokument superlegalizuje (cca 210,- RMB) (trvání: max. 1 týden)

5/ dokument je třeba úředně přeložit

- oddací list rodičů

- platný CP a rodný list alespoň jednoho rodičů (občana ČR)

- je-li rodič dítěte rozvedený, český rozvodový rozsudek s doložkou o nabytí právní moci

- je-li rodič dítěte ovdovělý, český úmrtní list předchozího manžela nebo rozsudek soudu

- nejsou-li rodiče dítěte manželé, vyplněný "Zápis o určení otcovství"

- vyplněný přiložený formulář "Zápis ke zjištění státního občanství dítěte a vydání osvědčení o st. občanství"

Vydání RL ČR trvá několik měsíců, doporučujeme s vyřizováním RL začít co nejdříve po narození dítěte. V této souvislosti též upozorňujeme, že o d 1.9. 2006 již nelze zapisovat děti do CP rodičů a RL je nutnou náležitostí k vydání CP pro Vaše dítě.

K žádosti o oddací list je potřebné dále předložit:

- vyplněný přiložený formulář "Zápis o uzavření manželství"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský oddací list ve formě úplného matričního výpisu a jeho překlad do češtiny (viz výše)

- český rodný list žadatele; jsou-li oba snoubenci českými státními občany, vyžadují se české rodné listy obou snoubenců

- úmrtní list bývalého manžela/lky, jestliže občan uzavřel manželství jako vdovec/vdova

- rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou právní moci, jestliže občan ČR uzavřel manželství jako rozvedený. K dokladu o rozvodu v cizině musí být připojený rozsudek Nejvyššího soudu ČR o uznání cizího rozhodnutí. Na požádání vám ZÚ či GK zašle písemnou informaci v této souvislosti

K žádosti o úmrtní list je potřebné dále předložit:

- vyplněný přiložený formulář "Zápis o úmrtí"

- příslušným způsobem ověřený cizozemský úmrtní list a jeho překlad do češtiny