Generální konzulát České republiky v Šanghaji

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - místo a čas, GK ŠANGHAJ

(Archivní článek, platnost skončena 16.10.2014.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech 25.10. 2013 od 14.00 do 22:00 a 26.10. 2013 od 08:00 - 14.00.

Hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny mimo území České republiky proběhne na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky vč. Velvyslanectví ČR v Pekingu a Generálního konzulátu v Šanghaji. Voliči na krátkodobé návštěvě ČLR mohou na velvyslanectví volit s voličským průkazem vydaným v místě svého trvalého bydliště.


Státní volební komise losováním rozhodla o tom, že voliči v zahraničí budou volit kandidáty do Středočeského kraje. (v souladu s ustanovením § 8 odst. 2) písm. i) zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů)


Volební místnost se bude nacházet:

Generální konzulát České republiky
Room 808, New Town Center
83 Loushanguan Rd., Shanghai 200336

Odkaz na mapu.


INFORMACE O PODMÍNKÁCH HLASOVÁNÍ

  • Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebný doklad.
  • Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
  • Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Pekingu a hlasovací lístky. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.
  • Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.