Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Formy podnikatelských subjektů ve Švédsku

Základní přehled

 

1. Formy podnikání

Nejobvyklejšími právními formami přítomnosti zahraničních podnikatelských subjektů ve Švédsku jsou:

· podnikání jako fyzická osoba (enskild näringsidkare)

· zastoupení - representační kancelář

· pobočka - filiálka (filial)

· dceřiná firma ve formě akciové společnosti (aktiebolag, AB) - právnická osoba zřízená dle švédského práva; minimální základní kapitál je pouze 100 tis. SEK (cca 300 tis. CZK)

· zvláštní formu společnosti s ručením omezeným (jako v ČR či v SRN) švédské právo nezná, podobně jako britská "Limited Company" může být akciová společnost AB buď soukromá (private, odpovídá britské Ltd.) s veřejně neobchodovatelnými podíly, jejíž minimální základní kapitál je 100 tis. SEK (cca 300 tis. CZK), nebo veřejná (public, odpovídá britské PLC) s veřejně obchodovatelnými akciemi, jejíž základní kapitál musí být nejméně 500 tis. SEK (cca 1,5 mil. CZK)

· další právní formy firem, které zná švédské obchodní právo, jsou obchodní společnost (handelsbolag; odpovídá české v.o.s.) a komanditní společnost (kommanditbolag; odpovídá české obdobě); jako právní forma dceřiné společnosti zahraničního podnikatelského subjektu nejsou obvyklé, protože podmínkou pro jejich zřízení je existence více společníků (fyzických či právnických osob)

2. Podmínky pro vstup do podnikání

Podmínkou zřízení dceřiné firmy nebo pobočky je registrace u švédského obchodního rejstříku (Companies Registration Office - Bolagsverket) a daňového úřadu (Skatteverket). Akciová společnost musí jmenovat představenstvo - správní radu. V obou případech je dále nutno jmenovat auditora. Méně obvyklou formou je representační kancelář, přestože je její založení a provoz nejjednodušší. Rozsah aktivit zastoupení je totiž omezený pouze na čistě marketingové činnosti, zatímco samostatné obchodní aktivity provozovat nesmí, stejně jako nesmí jednat (resp. jeho zaměstnanci) jménem mateřské společnosti.

Fyzická osoba - podnikatel musí živnost provozovat dlouhodobě, nezávisle a za účelem zisku. Podmínkou je dále dosažení zletilosti (18 let) a plná způsobilost k právním úkonům. Švédský podnikatel-fyzická osoba může najímat zaměstnance.

3. Průběh registrace

Registrace u obchodního rejstříku je proces, který může trvat 3-4 týdny. Lze jej ale obejít zakoupením "hotové" registrované firmy z nabídky některé z právních či účetních firem a začít podnikat již do týdne. Úřední poplatek činí 2.000 SEK, cena za koupi registrované firmy dosahuje 5-10.000 SEK.

Sídlí-li fyzická osoba v zahraničí, musí nejprve získat registrační číslo (obdoba rodného čísla), které vydává při registraci daňový úřad (F-Skat). Kopie vyrozumění o přidělení národního registračního čísla se přikládá k žádosti o registraci živnosti u obchodního rejstříku (Companies Registration Office). Zahraniční fyzické osoby musí také jmenovat švédského daňového residenta jako autorizovaného zástupce, který musí splňovat stejné podmínky pro povolení podnikání jako podnikatel sám (viz výše).

4-6. Právní předpisy regulující podnikání

Ve Švédsku neexistuje právní kodex (zákoník) sjednocující legislativu týkající se obchodního práva. Pravidla podnikání pro jednotlivé výše uvedené právní formy jsou vymezena ve zvláštních zákonech. Švédské právo nezná ani obdobu českého živnostenského zákona. Podmínky výkonu činnosti v jednotlivých oborech podnikání jsou specifikovány v zákonech upravujících danou oblast z věcného hlediska. Vstup do podnikání v oborech náročných na kvalifikaci je samozřejmě omezený dle podmínek příslušného oboru činnosti a požadavků stavovských organizací.

5a. Právní předpisy a další informace

Švédské právní předpisy jsou k dispozici v originálním znění na internetové stránce parlamentu www.regeringen.se (anglické verze zveřejněny nejsou).

Základní informace o právních formách podnikání, o podmínkách zřizování a fungování firem a vzory formulářů jsou zveřejňovány na internetových stránkách švédského obchodního rejstříku Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) www.bolagsverket.se. Poněkud obecnější informace o podnikání ve Švédsku jsou k dispozici na webu vládní agentury pro podporu zahraničních investic Business Sweden www.business-sweden.se.

S interpretací předpisů může při přípravě na zahájení podnikatelské činnosti pomoci regionální živnostenský úřad při krajském úřadu (Länsstyrelsen) nebo agentura NUTEK. S kontaktováním příslušných švédských úřadů může pomoci obchodní úsek ZÚ ČR.

7. Regulated Professions Database

Jak je zřejmé z informace k předchozím bodům, není možné získat úplný výčet švédským státem regulovaných profesí (žádná centralizovaná regulace neexistuje), a tudíž je třeba výčet profesí v oficiální informační databázi EU považovat za vyčerpávající. Podrobný průzkum by vyžadoval prostudování švédské legislativy, která existuje pouze v originální jazykové verzi, právně fundovaným rodilým mluvčím a jeho získání by tedy bylo neúměrně nákladné.

8. Vyžadovaná kvalifikace

Viz předchozí bod - databáze EU.