Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Švédský trh práce: pravidla registrace občanů ČR , daň z příjmu a zdravotní pojištění

Švédský pracovní trh je otevřený pro pracovníky ze zemí, které se staly členy EU 1. května 2004. Vstup na švédský pracovní trh je však podmíněn splněním některých povinností a respektováním vnitřních předpisů a zákonů švédského pracovně-právního řádu a to i v případě, že česká síla přichází na trh pod hlavičkou firmy z třetí země.

Švédský pracovní trh je otevřený pro pracovníky ze zemí, které se staly členy EU 1. května 2004. Vstup na švédský pracovní trh je však podmíněn splněním některých povinností a respektováním vnitřních předpisů a zákonů švédského pracovně-právního řádu a to i v případě, že česká síla přichází na trh pod hlavičkou firmy z třetí země.

Obchodně-ekonomický a konzulární úsek zastupitelského úřadu ve Stockholmu reaguje na zvýšený počet dotazů českých občanů na problematiku pobytové registrace, placení daní a zdravotního pojištění a uvádí informace, které vycházejí ze zdrojů švédské administrativy publikovaných na internetových stránkách příslušných úřadů. Tento materiál slouží jako základní přehled pro občany ČR, kteří mají v úmyslu vyvíjet výdělečnou činnost. Je nanejvýš důležité, aby český občan byl na vstup připraven, protože výjimky nelze prosadit, pokud nejsou výslovně připuštěny. ZÚ nezodpovídá za aktuálnost a úplnost této informace, která vychází ze švédských oficiálních zdrojů.

 

Oficiální a aktuální informace k dané problematice lze získat od příslušných švédských úřadů, zejména pak:

Migračního úřadu, www.migrationsverket.se

Daňového úřadu, www.skatteverket.se

Úřadu práce, www.arbetsformedlingen.se

Správy sociálního zabezpečení, www.forsakringskassan.se

velvyslanectví Švédska v ČR, www.swedenabroad.se/prague

agentury "Business Sweden", www.business-sweden.se

všeobecného administrativního portálu, www.sweden.gov.se

Centra mezinárodních úhrad ČR www.cmu.cz

Doporučujeme rovněž využít (placených) služeb kanceláří i jednotlivců, kteří jsou ve Švédsku usazeni delší dobu a mají bohaté zkušenosti z jednání s úřady. Kromě pracovně-právních předpisů je třeba dodržovat další nařízení, z nich především upozorňujeme na konzumaci alkoholu (například při nákupu piva v obchodě je třeba doložit legitimaci) a zákaz kouření ve společných prostorách. Důraz se klade na bezpečnost práce a kolegiální vztahy na pracovišti.

Dále upozorňujeme, že švédský systém pojištění má rys centrální evidence obyvatelstva (proto každý občan má od narození osobní číslo) a například zdravotní pojištění se označuje v dokumentech jako sociální pojištění ("socialförsäkring"), což v praxi znamená, že vstup do všech registrů umožňuje právě osobní číslo (" personnummer").

1. Povolení k pobytu ve Švédsku

Občané, kteří mají zájem pobývat ve Švédsku déle než 3 měsíce, musí požádat Migrační úřad o vydání povolení k pobytu. Podmínky pro vydání povolení se řídí účelem, za jakým hodlá občan ČR v zemi pobývat. Náležitosti, které je třeba doložit, jsou tedy jiné například u zaměstnanců či osob samostatně výdělečně činných. Žádost je možno podat až po příjezdu u místně příslušné kanceláře Migračního úřadu nebo před odjezdem na velvyslanectví Švédska v Praze. Pro pobyty za účelem studia a zaměstnání lze rovněž podat žádost elektronicky, přímo z webové stránky Migračního úřadu www.migrationsverket.se.

Občané, kteří chtějí ve Švédsku pracovat a tudíž žádají o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, musí k žádosti přiložit též potvrzení o uzavření pracovního poměru od svého ve Švédsku sídlícího zaměstnavatele (formulář č. 227001). Tento formulář, jakož i formulář žádosti o povolení k pobytu, je k dispozici na webových stránkách Migračního úřadu www.migrationsverket.senebo velvyslanectví Švédska v ČR www.swedenabroad.se/prague

Při pracovním poměru kratším tří měsíců není povolení k pobytu potřeba. Bude-li delší než tři měsíce, ale kratší jednoho roku, povolení k pobytu se vydává přesně na dobu trvání pracovního poměru. Při pracovním poměru delším se povolení standardně vydává na dobu pěti let.

2. Čeští občané, kteří chtějí pracovat ve Švédsku pro švédského zaměstnavatele po dobu kratší šesti měsíců [2]

Definice zahraničního zaměstnance: fyzická osoba s trvalým pobytem mimo území Švédska, která uzavřela pracovní poměr se švédskou právnickou osobou, splňující podmínky pro udělení pracovního a pobytového povolení a plnící povinnosti vyplývající z daňových, pojišťovacích případně dalších pracovně-právních předpisů [3].

Upozornění: rozhodující je celková doba pobytu fyzické osoby. I kdyby délka pracovního poměru činila 5 měsíců a poté by se zaměstnanec rozhodl strávit 1 měsíc dovolené, počítá se CELKOVÁ doba jeho pobytu, tzn. 5 měsíců plus dovolená.

2.1. Zdanění příjmu

Na zahraničního zaměstnance se vztahuje:

 • Plošná daň ve výši 25%
 • Zvláštní daň z příjmu (tzv. SINK), kterou přiznává buď zaměstnavatel nebo sám zaměstnanec (formulář SKV 4350)
 • Přidělení evidenčního čísla
 • Výjimka z placení SINK daně ve Švédsku (jedná se jen o její vyčíslení)
 • Předložení "zeleného formuláře" , který je kontrolním dokumentem (KU 13)

 

UPOZORNĚNÍ: Žádosti musejí být podány včas, jinak se žadatel vystavuje postihu ze strany daňových orgánů. Opomenutí nebo vyhýbání se daňové povinnosti - i když výše daní není významná - se přísně trestá.

Které položky nespadají do daňové povinnosti?

 • Úhrada cestovních nákladů při uzavření a ukončení pracovního vztahu
 • Náklady na ubytování po dobu trvání pracovního vztahu

UPOZORNĚNÍ: Prodlouží-li si zaměstnanec šestiměsíční pobyt (práce plus případná dovolená), je potom povinen zaplatit daně z příjmu za celé období retroaktivně ve Švédsku. Z tohoto důvodu je lepší pobyt přerušit a vrátit se do Švédska později. Přerušení pobytu však musí být o 1 den delší než byla doba pracovního pobytu. Jinak platí daňová povinnost ve Švédsku - viz dále.

2.2. Registrace fyzické osoby

Zaměstnanec nemá povinnost registrace, může však získat tzv. dočasné registrační číslo "samordningsnummer". Číslo identifikuje zahraniční fyzickou osobu s krátkodobým pobytem ve Švédsku, ke dni narození se přidává 60, například osoba narozená 12. 7. 1950 má číslo 19500772-3058.

2.3. Zdravotní pojištění

Pokud vlastní zahraniční zaměstnanec kartičku pojištěnce EU nebo formulář E-101, může jeho zaměstnavatel odvádět poplatky za pojištění přímo pojišťovně v zemi zaměstnance, maximálně však po dobu 1 roku. Po uplynutí 1 roku se pojištění platí ve Švédsku (tuto dobu však lze výjimečně prodloužit na základě písemné žádosti).

UPOZORNĚNÍ : Materiál Švédského daňového úřadu připouští i možnost odvodu poplatků za zdravotní pojištění přímo Švédské pojišťovně ( www.forsakringskassan.se) z důvodu registrace zaměstnance do pojištěneckého systému zemí EU.

 

3. Čeští občané, kteří chtějí pracovat pro švédského zaměstnavatele po dobu delší než 6 měsíců

3.1. Zdanění příjmu

V tomto případě platí povinnost platit veškeré daně do švédského daňového systému. Povinnost v praxi znamená zdanění podle Zákona o daních z příjmu a to pro veškeré příjmy ve Švédsku i mimo Švédsko, dále odvod centrálních a místních daní a předložení úplného a včasného daňového přiznání příslušnému daňovému úřadu.

Zaměstnanec má za povinnost:

 • v případě, že doba pobytu (práce a evtl. dovolená) je kratší než 1 rok, musí zaměstnanec zažádat o tzv. předběžnou daň (formulář SKV 4402)
 • v případě, že doba pobytu je delší než 1 rok, musí zaměstnanec zažádat o registrační formulář "A-skattesedel" nebo případně zažádat o "ändrad beräkning av A-skatt" [4] (SKV 4302)

3.2. Registrace fyzické osoby

 • při pracovním poměru delším než 6 měsíců, ale kratším než 1 rok není povinnost registrace ve Švédsku. Fyzická osoba může zažádat o tzv. dočasné registrační číslo "samordningsnummer" (viz bod 2.2.)
 • při pracovním pobytu delším než 1 rok je povinností se zaregistrovat a stát se držitelem identifikačního čísla (tzv. " personnummer")

3.3. Zdravotní pojištění

Pokud má český občan kartičku pojištěnce EU nebo formulář E-101, může zaměstnavatel odvádět pojištění přímo pojišťovně v ČR. Po roce se musejí poplatky odvádět ve Švédsku (možnost prodloužení doby).

UPOZORNĚNÍ: Připouští se i možnost odvodu poplatků od počátku trvání pracovního poměru, aby zaměstnanec byl zaregistrován v pojištěneckém systému EU.

4. Čeští podnikatelé (s daňovým formulářem F-skattesedel)

Informace o registraci F-skattesedel jsou k nahlédnutí v brožuře Daňového úřadu SKV 419 pod titulem "Skatteanmälan för utländska företagare". ZÚ doporučuje využít služby právníka nebo daňového poradce.

4.1. Zdanění příjmu

Pracuje-li podnikatel po dobu kratší než 6 měsíců, odvádí daně v ČR. Pokud pracuje delší dobu, má daňovou povinnost ve Švédsku.

UPOZORNÉNÍ : Pokud si podnikatel prodlouží pobyt ve Švédsku, je povinen platit daně retroaktivně ve Švédsku za celé období, po které ve Švédsku pobýval. Proto je lepší pobyt po 6 měsících přerušit a vrátit se do Švédska později. Nesmí to však být dříve než je celková doba předchozího pracovního pobytu.

4.2. Registrace podnikatele

 • V případě, že podniká po dobu kratší než 1 rok, povinnost registrace odpadá. Může však získat tzv. dočasné registrační číslo
 • V případě, že pracuje déle než rok, je povinen se registrovat ve Švédsku

4.3. Zdravotní pojištění

Držitel evropského průkazu pojištěnce nebo formuláře E-101 platí pojištění v ČR maximálně 1 rok. Jinak je povinen platit pojištění ve Švédsku.

 [1] V režimu občanů států EU/EHP a Švýcarska

[2] materiál, ze kterého bylo čerpáno uvádí 6 měsíců, některé zprostředkovatelny práce uvádějí 180 dní

[3] zde upozorňujeme na existenci kolektivních smluv, které jsou pojistkou proti dumpingovým mzdám a zajišťují v maximální míře bezpečnost při práci. Tato oblast je však plně v kompetenci zaměstnavatele a je třeba se na ní dopředu informovat.

[4] volně přeloženo " změna výpočtu A-daně"