Velvyslanectví České republiky ve Stockholmu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Registrace dítěte narozeného ve Švédsku v ČR

Dítě, které se narodí mimo území ČR, nabývá narozením podle zákona č. 186/213 Sb., o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, státní občanství ČR, je-li, nebo v době narození byl, alespoň jeden rodič státním občanem České republiky. Na tomto stavu nic nemění okolnost, že dítě mohlo nabýt po svém druhém rodiči i jinou státní příslušnost.

Registrace dítěte narozeného ve Švédsku v ČR

Žádost o zápis narození dítěte lze podat na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu/HK Malmö, poté je žádost odeslána k vyřízení do ČR. V první fázi probíhá řízení u Úřadu městské části Praha 1 o zjištění občanství a vydání osvědčení o státním občanství České republiky.    Je-li dítěti osvědčení vydáno, zápis o narození zpracuje Úřad městské části Brno – střed, zvláštní matrika. Následně zvláštní matrika zapíše narození českého občana v cizině a vydá český rodný list, který zašle našemu velvyslanectví k předání rodiči.

Se žádostí o zápis o narození se může žadatel osobně obrátit také přímo na příslušný matriční úřad v ČR (dle svého trvalého pobytu, eventuelně posledního trvalého pobytu před odchodem z ČR). V takovém případě doporučujeme, aby nás rodič předem kontaktoval pro ověření, zda disponuje všemi (zejména švédskými) doklady pro vyřízení věci přímo v ČR.

V zápisu o narození občan uvede údaje odpovídající stavu v době, kdy matriční událost nastala. Jméno (popř. jména), příjmení a další údaje musí být v zápisu o narození zapsány tak, jak jsou uvedeny  v cizozemském rodném listu (Personbevis).

K zápisu o narození je třeba přiložit následující doklady:

- cizozemský (švédský) rodný listPersonbevis, obsahující aktuální osobní údaje dítěte a rodičů, který musí být opatřen tzv. apostilou (Apostille). Apostilu lze získat u veřejného notáře v místě bydliště (Notarius Publicus). Jejich seznam vedou krajské úřady (Länsstyrelssen). POZOR!! Notáři musíte donést originál švédského dokumentu, pohlídejte si, abyste na Personbevisu měli kromě razítka Skatteverketu i razítko a podpis úředníka Skatteverketu. Bez těchto náležitostí Vám švédský notář nedá apostilu;

- překlad cizozemského rodného listu do českého jazyka (podrobnosti k překladům naleznete v článku Úřední překlady listin, bod 1 textu). POZOR!! Je třeba přeložit i text apostily. Personbevis je vydáván v anglickém nebo švédském jazyce. To platí i pro text uvedený na apostile.

- doklad osvědčující státní občanství České republiky rodiče (např. platný český cestovní pas nebo občanský průkaz);

- český oddací list rodičů  u dětí narozených za trvání manželství;

V případě, že sňatek nebyl uzavřen v ČR a manželství uzavřené v cizině český občan nenechal zapsat u zvláštní matriky v Brně, je nutné provést u zastupitelského úřadu současně   i zápis manželství, jehož výsledkem bude vydání českého oddacího listu.

Nejsou-li rodiče ke dni narození dítěte oddáni (např. ve Švédsku často využívaný institut „sambo“), je třeba dále předložit cizozemský dokument o potvrzení otcovství (Bekräftelse av faderskap), který musí být také opatřen apostilou  a překladem do českého jazyka (platí vše, co je uvedeno výše u personbevisu).

Při podání žádosti o zápis narození žadatel vyplní formuláře, které je možné získat buď na Velvyslanectví ČR ve Stockholmu nebo na HK Malmö. zápis narození;

  • žádost a dotazník ke zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství;

Žadatel, který požaduje zapsání příjmení dítěte do knihy narozených v nepřechýlené formě (tj. v mužském tvaru), vyplní příslušnou žádost.

Pokud se jedná o zápis narození dítěte, které se narodilo mimo manželství, nebo se dítě narodilo za trvání manželství, avšak sňatek rodičů ještě nebyl v ČR zaregistrován, musí oba rodiče osobně na zastupitelském úřadě podepsat v žádosti o zápis narození dohodu o příjmení dítěte. Je-li jeden z manželů cizinec, doloží svou totožnost a občanství nejlépe cestovním pasem.

Závěrem opakujeme, že všechny cizozemské (švédské) doklady musí být předloženy v originále, opatřeny apostilou a úředním překladem do českého jazyka.

Aktualizováno:  leden 2014

přílohy

Zadost_o_zapis__narozeni.doc 44 KB DOC (Word dokument) 24.1.2014