Velvyslanectví České republiky v Tallinnu

Vydávání cestovních dokladů České republiky

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat v České republikce (ČR) na obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa posledního trvalého bydliště v ČR nebo na zastupitelském úřadě ČR podle místa trvalého bydliště v zahraničí. Osobám narozeným v cizině, které neměly nikdy trvalý pobyt v ČR, vydává cestovní pas Magistrát města Brna.

Žádost se podává OSOBNĚ, termín návštěvy doporučujeme dohodnout předem na telefonním čísle:

00372/627 44 00.

 

V současné době lze podat žádost o vydání těchto cestovních pasů:

  • cestovní pas s biometrickými údaji obsahuje vždy strojově čitelné, biometrické a další údaje stanovené

zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie občana a jeho podpisu / u předškolních dětí se nevyžaduje/.

Je-li žádost podána u zastupitelského úřadu (ZÚ), cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 120 dnů, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 30 dnů.

Doba platnosti cestovního pasu s biometrickými údaji pro občana do 15 let je pět let, pro občana staršího 15 let deset let.

Tento cestovní doklad lze převzít pouze u orgánu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání.

 

  • cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez biometrických údajů (tzv. pas blesk)

s platností na 6 měsíců. Je-li žádost podána u ZÚ, cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 60 dnů, je-li žádost podána u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 15 dnů. Doba platnosti je šest měsíců.

 

Zastupování na základě plné moci při řízení o vydání cestovního dokladu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji a při převzetí tohoto pasu je vyloučeno.

Při podání žádosti o vydání cestovního pasu ČR je třeba předložit:

· k žádosti o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji

- 1 fotografii o rozměru 5 x 5 cm splňující podmínky norem ICAO opatřenou datem pořízení / nesmí být starší 6 měsíců/ -

Šablona pro kontrolu pasové fotografie - klikněte zde

· k žádosti o vydání cestovního pasu bez biometrických údajů

- 2 fotografie o rozměru 35mm x 45mm odpovídající současné podobě občana, zobrazující občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, které splňují požadavky na technické provedení, stanovené vyhláškou ministerstva vnitra,

- platný doklad totožnosti a doklad o státním občanství ČR (např. občanský průkaz nebo dosavadní cestovní pas, pokud je platný, nebo osvědčení o státním občanství ČR).

V případě, že žadatel disponuje platným cestovním pasem ČR a nežádá o změnu údajů v něm zapsaných, není zásadně potřeba předkládat další doklady.

V případě, že dosavadní cestovní pas žadatele je neplatný a tento nemá žádný jiný doklad o státním občanství ČR, je nutné před podáním žádosti o vydání pasu vyžádat aktuální osvědčení o státním občanství ČR. K tomuto účelu je nutné předložit:

- originál českého rodného listu,

- originál českého oddacího listu, příp. rozvodový rozsudek, úmrtní list manžela apod.,

- průkaz (doklad) totožnosti.

Stejný postup platí v případě, že žadatel nemá platné rodné číslo, popřípadě není zaveden v informačním systému evidence obyvatel ČR nebo údaje o osobě žadatele vedené v informačním systému evidence obyvatel ČR obsahují nesrovnalosti, které je nutné před podáním žádosti o vydání cestovního pasu odstranit.

V případě, že žadatel/ka žádá o vydání cestovního pasu v souvislosti se změnou příjmení po sňatku, k němuž došlo v zahraničí, je nutné nejprve požádat o vydání českého oddacího listu (informaci na požádání zašleme).

Platnost cestovního pasu nelze prodloužit .

S individuálními dotazy ohledně vydání cestovního pasu ČR se lze obrátit na výše uvedená telefonní čísla.


Za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat (biometrickými údaji) se vybírá správní poplatek, který je stanoven zákonem a činí:

· pro občany mladší 15 let - 400 Kč

· pro občany starší 15 let - 1200 Kč

Za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat se vybírá správní poplatek, který je stanoven zákonem a činí:

· pro občany mladší 15 let - 1100 Kč

· pro občany starší 15 let - 1600 Kč

Správní poplatek se vybírá v hotovosti v EEK (v přepočtu podle aktuálního platného kurzu vyhlášeného ČNB) při podání žádosti o vydání cestovního pasu.

Od 1.9.2006 stanoví zákon nový důvod skončení platnosti cestovního pasu, a to uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Šablona pro kontrolu pasové fotografie - klikněte zde