Velvyslanectví České republiky v Taškentu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Objektivní překážkou rozvoje vzájemného obchodu je skutečnost, že obě naše země jsou vnitrozemské a navíc mezi nimi neexistuje přímé letecné spojení. To znevýhodňuje náš vývot zboží běžné potřeby oproti vývozu sousedních zemí (např. Čína) nebo blízkým např. Írán. Na dovozy služeb a investičních celků nebo strojírenských komplexů by však zásadní vliv mít nemělo. Byrokratické překážky nepřesahují standardní úroveň.

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Obchodní sítě a prodejní kanály v evropském pojetí se v Tádžikistánu již tvoří. Je však vhodné vstupovat do kontaktů s nimi prostřednictvím nebo v součinnosti s Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu Tádžikistánu nebo prostřednictvím Obchodní a průmyslové komory Tádžikistánu. Vyhnete se tak spoustě zbytečné práce. Pokud jde o práci místních zástupců, tak je třeba postupovat velice obezřetně, neboť úroveň místních obyvatel, myšleno z našeho pohledu, je diametrálně odlišná.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Místní zákonodárství je v otázce zaměstnání občanů Tádžikistánu i cizinců velmi liberální. Vedoucím obchodního zastoupení zahraniční firmy může být cizinec i občan Tádžikistánu. V podmínkách levné a relativně kvalifikované pracovní síly dávají mnohé zahraniční firmy přednost zaměstnávání místních odborníků, kteří jsou poměrně kvalitní.

Oficiálně lze zaměstnat místní síly na základě smlouvy, která je registrována na MZV (podobný postup jako v Uzbekistánu). Zaměstnanec může dostávat plat v somoni.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Založení společného podniku

Registrace společného podniku (SP) klasickým způsobem trvá asi měsíc. Neexistují žádná omezení výše zahraničního podílu v SP, který může dosáhnout plných 100%. Registrace SP je však náročná a vyžaduje čas při vyjednávání s místními představiteli tádžické byrokracie.

SP musí být zaregistrováno Ministerstvem financí Tádžikistánu. Přitom jsou požadovány následující dokumenty:

 • žádost podaná tádžickým partnerem,
 • kopie zakládající listiny a dohody o budoucím SP ověřené místním notářem,
 • potvrzení banky o solventnosti tádžického partnera,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku do Republikového devizového fondu.

Tyto dokumenty jsou zkontrolovány a ověřeny zvláštní komisí Ministerstva financí Tádžikistánu, která zasedá každé dva týdny. Na základě komisí vydaného certifikátu může SP otevřít bankovní účet.

SP musí být zaregistrován také Státním statistickým výborem Tádžikistánu. Přitom jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • certifikát Ministerstva financí Tádžikistánu,
 • kopie zakládající smlouvy a dohody,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku.

SP je rovněž povinen informovat místní regionální, oblastní nebo městské správní orgány oficiálním dopisem o své existenci a musí být zaregistrováno místními daňovými orgány.

Každý SP, jehož činnost předpokládá zahraniční ekonomickou aktivitu (např. export) musí být zaregistrováno Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu (MEO) jako účastník vnější ekonomické činnosti. K tomu je třeba dodat následující dokumenty:

 • žádost o registraci,
 • kopii zakládající smlouvy a dohody,
 • certifikát Státního statistického výboru,
 • certifikát Ministerstva financí,
 • tři kopie vyplněného registračního tiskopisu,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku do Republikového devizového fondu.

Zvláštní komise tohoto ministerstva poté prostuduje všechnu předloženou dokumentaci a po schválení může být subjekt zaregistrován a je mu vydána licence účastníka vnější ekonomické činnosti.

Založení kanceláře, reprezentace

K založení kanceláře, popř. representace zahraniční firmy musí být předloženy Ministerstvo ekonomického rozvoje a obchodu následující dokumenty:

 • žádost, ve které je uveden účel založení kanceláře či reprezentace a popis firmy,
 • kopie zakládající listiny v ruském jazyce, která musí být ověřena konzulátem TJ (nebo Ruské federace) v zemi, kde je firma zaregistrována,
 • výpis z obchodního rejstříku země, kde je firma zaregistrována,
 • garanční dopis banky firmy,
 • potvrzení o zaplacení registračního poplatku do Republikového devizového fondu.

Zvláštní komise MEO prověří předložené dokumenty schvalovaného subjektu a následně vydá kanceláři nebo reprezentaci příslušnou licenci.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

Řešením obchodních sporů se zabývá Hospodářský soud Tádžické republiky, resp. jeho územní součásti. Spory také možno řešit prostřednictvím rozhodčího soudu, s čímž výslovně počítá zákon "o zahraničních investicích v Tádžikistánu". Praktické informace z této oblasti se však zatím nepodařilo získat.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Do r. 2004 prakticky neexistoval. Vzhledem k výskytu korupčních případů při rozhodování o dodavateli pro akce hrazené z centrálních prostředků zavedla vláda povinné vyjadřování k projektu i nabídkám od 5 institucí, mj. ministerstva ekonomiky a obchodu, ministerstva financí a Národní banky. Tyto orgány si pro svá vyjádření vyžadují od různých odborníků expertizy. Na některé vládou sledované dodávky (řádově 100 tis USD) byla koncem roku vyhlašována konkurzní řízení.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Kromě zeměpisných podmínek a značné vzdálenosti jsou problémy místního trhu způsobeny celkovou ekonomickou krizí země po skončení vnitřního konfliktu. Zeměpisná izolovanost, zničená ekonomika a zejména nedostatek peněz staví překážky rozvoji obchodu Tádžikistánu nejen s vyspělými zeměmi, ale i s jeho nejbližšími sousedy.

Stejně jako v ostatních středoasijských zemích hrají významnou roli osobní vztahy. Tzv. čistý business prakticky provádět nelze. Dále je nutná trpělivost při jednáních. Nelze rozhodně počítat s tím, že obchod bude uzavřen během několika dní nebo týdnů.

Tádžické bankovnictví se již dostatečně rozvinulo, rozhodně mnohem více než uzbecké, takže možno počítat s převody peněz během několika dnů maximálně týdnů.

Vlivem velké zahraniční úvěrové zátěže uvalil MMF moratorium na další vydávání vládních záruk na nové úvěry či na dlouhodobé a velké investiční dodávky. Dodavatelé se tak musí spokojit s garancí komerčních bank nebo hledat záruky plateb jinými způsoby. Vláda se proto snaží zahraniční zadluženost podstatně a v předstihu snížit.

8.8. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Tádžikistán v oblasti ochrany duševního vlastnictví přijal řadu zákonů, které odpovídají světovým standardům. Kromě kromě Ústavy, občanského zákoníku a mezinárodních smluv přijal Tádžikistán speciální předpisy upravující tuto problematiku. Těmi jsou zákony "o vynálezech", "o průmyslových vzorech" a "o ochranných známkách".

Podle zákona "o vynálezech" a zákona "o průmyslových vzorech" se zřizuje Patetní úřad, kterému je svěřena právní ochrana vynálezů a průmyslových vzorů. V rámci tohoto úřadu se vytváří Apelační rada, která je prvoinstančním orgánem pro řešení sporů, které vyplývají z vynálezů a průmyslových vzorů. Rozhodnutí tohoto orgánu lze napadnout u soudu do 6 měsíců od vydání rozhodnutí. Zákon též zřizuje institut patentových zástupců, jejichž prostřednictvím jedná žadatel s Patentovým úřadem. Zastoupení patentovým zástupcem je obligatorní.

Problematika ochranných známek je svěřena zákonem "O ochranných známkách" Státní službě na ochranu vynálezů a registraci ochranných známek. V rámci této služby je zřízena Apelační rada patentové expertízy při Státní službě na ochranu vynálezů a registraci ochranných známek. Pokud nedojde k registraci ochranné známky, může se žadatel obrátit ve lhůtě tří měsíců na zmíněnou Apelační radu. Její rozhodnutí je možno napadnout stejně jako u vynálezů a průmyslových vzorů do 6 měsíců od vydání rozhodnutí u soudu.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Splátky dodávek v rámci investičních projektů se státní garancí nebo alespoň vládou sledovaných se provádějí podle dohodnutého platebního režimu a problémy se většinou nevyskytují. V ostatních případech mohou vzniknout problémy s dodržováním plateb, ale výhradně z důvodů vzniklých na straně dlužníka. Tádžické banky se v tomto v tomto směru chovají naprosto standardně.

Pokud neexistují vládní záruky úhrady ceny dodávky, nutno postupovat velice obezřetně podle podmínek jednotlivého případu (akontace, úhrada kupní ceny předem apod). Opět se doporučuje konzultace s obchodní a průmyslovou komorou nebo Ministerstvem ekonomického rozvoje a obchodu.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Dušanbe, ale i v jiných městech lze nalézt vhodné prostory pro rozsáhlou výstavu jakéhokoliv zaměření.  Ovšem pravidelný režím výstav, jako např. v Uzbekistánu zde zaveden není. Nicméně jednotlivé státy pořádají své národní výstavy, některé dokonce ve velkém rozsahu.